Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3.3 Організація економічного аналізу на підприємстві : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

1.3.3 Організація економічного аналізу на підприємстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Успішне проведення аналітичної роботи залежить від то-го, наскільки ретельно продумана її організація. При прове-денні економічного аналізу рекомендується виділяти наступні основні етапи.

1.         Упорядкування плану аналітичної роботи: визначення теми, напрямків використання його результатів; розробка про-грами, календарного плану, розподіл роботи між виконавця-ми; визначення джерел інформації; розробка макетів аналітич-них таблиць, методичних вказівок, засобів оформлення ре-зультатів аналізу.

2.         Підготовка матеріалів для аналізу: відбір наявної інфор-мації, створення додаткових джерел, перевірка вірогідності

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

інформації, аналітична обробка інформації із заповненням всіх таблиць.

3.         Попередні оцінки: характеристика виконання плану за досліджуваними показниками; характеристика зміни показ-ників у порівнянні з попереднім періодом; характеристика ступеня використання ресурсів.

4.         Аналіз причин динамічних змін і відхилень від базових показників (або показників плану): визначення кола взаємодіючих факторів й їхнього угрупування; розкриття зв'язків і залежності між факторами; виділення впливу факторів, що не залежать від діяльності підприємства; визначення впливу факторів і виконання розрахунків їхнього впливу на зміну величини показників; оцінка збитку, нанесеного факторами, що негативно впливають; виявлення невикористаних можливостей аналізованих показників.

5.         Підсумкова оцінка й зведений розрахунок резервів: уза-гальнюються наслідки аналізу й підраховуються загальні ре-зерви виробництва, дається заключна розгорнута оцінка діяльності підприємства; розробляються конструктивні захо-ди з метою поліпшення роботи й використання резервів ви-робництва.

Організація управління кожним етапом аналізу залежить від наявності в структурних підрозділах бюро або груп аналізу.

Виконавцями аналізу виступають наступні групи осіб. Загальне керівництво аналітичною роботою на підприємстві здійснюється заступником директора з економічної роботи (головним економістом). Безпосередньо цю роботу очолює начальник (керуючий) планового відділу або головний бух-галтер. Виконавцями економічного аналізу на підприємстві є економісти, плановики, бухгалтери, якщо необхідно працівники інших професій. Якщо аналіз виконують зовнішні організації, то аналітиками можуть бути аудитори, працівники банків й адміністрації, відомчі ревізори, подат-кові інспектори.

 Економічний аналіз діяльності може бути поточним (опе-ративним) і цільовим (детальним).

На практиці аналіз здійснюється в наступній послідо-вності:

l дають об'єктивну оцінку аналізованому показнику: виз-начають виконання плану або відхилення від базового значення (у відсотках і за абсолютним відхиленням), ди-наміку цього показника;

l визначають всі причини — фактори, що вплинули на ви-конання плану або позитивне відхилення від бази за аналізованим показником;

l визначають ступінь впливу кожного фактору на резуль-тат по аналізованому показнику; цей розрахунок дає мож-ливість визначити кількісний розмір наявних резервів. У ході цієї частини аналізу також можна виявити й резуль-тат впливу на виробничий процес передових методів ор-ганізації виробництва й праці;

l складають докладний план заходів із вказівкою строків і виконавців, виконання якого дозволить у плановому періоді використати виявлені в процесі аналізу резерви, усунути недоліки, а також здійснити оперативний кон-троль.

Зібрані під час аналізу матеріали, заповнені таблиці, роз-рахунки впливу факторів і резерви на заключному етапі уза-гальнюються й письмово оформляються у вигляді довідок, актів перевірок, аналітичних і доповідних записок, поясню-вальних записок і звітів. Зовнішні органи оформляють резуль-тати аналізу у вигляді висновків.

Самостійним документом, у якому відображаються наслідки аналізу, є проект наказу. Цей документ, затвердже-ний підписами керівників підприємства, має обов'язковий ха-рактер для виконання запропонованих аналітиком заходів.

Реалізація пропозицій за результатами аналізу здійснюється шляхом видання наказів і розпоряджень, у яких визначається перелік заходів, строк початку й закінчення

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

їхнього здійснення, необхідні матеріальні й фінансові ресурси, виконавці, відповідальні й контролюючі службові особи або підрозділи підприємства.