Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.3.2 Інформаційне забезпечення економічного аналізу : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

1.3.2 Інформаційне забезпечення економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Для проведення економічного аналізу використовують різні джерела інформації, які можна згрупувати в такий спосіб.

1. Джерела звітного характеру. До них належать докумен-ти бухгалтерського, статистичного й оперативного обліку й звітності.

 Бухгалтерська звітність — це сукупність показників обліку, відбитих у вигляді таблиць, які характеризують вико-ристання основних коштів, трудових ресурсів, обсяги діяль-ності, фінансові результати, дані про витрати. У процесі про-ведення економічного аналізу (особливо при оцінці фінансо-во-економічного стану підприємства) широко використову-ються дані фінансової звітності, до яких належать:

l Баланс (Форма №1);

l Звіт про фінансові результати (Форма №2);

l Звіт про рух грошових коштів (Форма №3);

l Звіт про власний капітал (Форма №4);

l Додаток до річної фінансової звітності (Форма №5).

Важливе значення для аналітичної роботи мають дані, відбиті в облікових регістрах, оборотних відомостях, картках і книгах обліку, у первинних документах (вимогах, нарядах, на-кладних).

Статистична звітність складається на базі даних оператив-но-технічного обліку й використовується для дослідження й установлення закономірностей і тенденцій розвитку вироб-ництва, для вивчення соціальних явищ.

До статистичної звітності складаються наступні форми:

l Форма № 1-підприємство «Звіт про основні показники діяльності підприємства»;

l Форма № 1-Б «Звіт про фінансові результати, дебіторсь-кої й кредиторської заборгованості»;

l « Форма № 1-П "Звіт промислового підприємства з продукції»;

l Форма № 1-послуги « Звіт про обсяги реалізованих по-слуг»;

l Форма № 11-ОФ «Звіт про наявність і рух основних фондів, амортизації (зношуванні);

l Форма № 1-ПВ «Звіт про працю»;

l Форма № 3-ПВ «Звіт про використання робочого часу»;

l Форма № 6-ПВ «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад і професійне навчання»;

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

l Форма №3-ПН «Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад)»;

l Форма № 1-ПВ (умови праці) «Звіт про стан умов праці, пільги й компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»;

l Форма № 1-ПВ (заборгованість) «Звіт про стан заборго-ваності по виплаті заробітної плати»; l Форма № 5-з «Звіт про витрати на виробництво про-дукції (робіт, послуг).

Податкова звітність — звітність, що містить інформацію про нарахування й сплату податків і платежів. Це, в основно-му, Декларація про податок на прибуток, Декларація про ПДВ»

2.         Нормативні документи й дані планів. До них належать

всі види планів, розроблених підприємством (перспективні,

поточні, оперативні, бізнес-плани, плани-графіки вироб-

ництва), технологічна документація (технологічні процеси,

карти нормування), а також норми й нормативи витрати ма-

теріалів, трудових процесів, кошторису, цінники.

3.         Необлікові джерела інформації. До яких належать:

l офіційні нормативні документи, які підприємство вико-

ристовує у своїй діяльності — Закони України, Укази

Президента, Постанови Уряду й місцевих органів влади;

l матеріали, акти, підсумки внутрішнього й зовнішнього аудита, внутрішньовідомчих і позавідомчих ревізій, пе-ревірок діяльності податковою службою, кредитними ус-тановами;

l господарсько-правові документи (договори); l технічна й технологічна документація: l спеціальні спостереження (хронометражі); l доповідні записки, переписка з контрагентами; l реклама.

Слід зазначити, що перш ніж користуватися певною інформацією, необхідно переконатися в її повноті й вірогідності. Перевірка планових показників ведеться з погля- ду їхнього погоджування й взаємної погодженості в різних формах плану. Наприклад, план реалізації повинен випливати із плану виробництва, а останній повинен бути пов'язаний із планом матеріально-технічного постачання й планом по праці; завдання плану з підвищення продуктивності праці, зниження собівартості повинні випливати із плану підвищення ефектив-ності виробництва.

Звітність підприємства і його підрозділів повинна піддаватися періодичній перевірці. Така перевірка включає розгляд правильності заповнення форм звітності, їхню відповідність затвердженим формам, правильності арифме-тичних підрахунків при відображенні окремих показників, а також показаних у звіті відносних величин, зокрема, відсотків.

Перевірка інформації також повинна проводитися з узго-дження показників різних форм звітності, з логічного контро-лю показників звітності, з узгодження й спадковості показ-ників звітів за суміжні періоди, такими як зустрічні перевірки й перевірки стану обліку.