Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3 Види аналізу, його інформаційне забезпечення й організація економічного аналізу 1.3.1 Види економічного аналізу : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

1.3 Види аналізу, його інформаційне забезпечення й організація економічного аналізу 1.3.1 Види економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Основні види економічного аналізу визначаються його змістом і завданнями. В економічній літературі наводиться широкий спектр видів аналізу. Наведемо основні види еко-номічного аналізу за деякими класифікаційними ознаками.

1.         По суб'єктах. Суб'єктами, що проводять аналіз, його ви-конавцями можуть бути керівники підприємства, економічні служби підприємства, аудиторські фірми, фінансові, подат-кові, кредитні й інші організації, постачальники, покупці.

2.         По досліджуваних об'єктах. Розрізняють аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, окремих його бізнес-одиниць (цеху, ділянки, бригади, робочого місця), об'єднання підприємств.

3.         Залежно від мети проведення аналізу. Розрізняють аналіз із метою визначення базових показників для плануван-ня; внутрішньої оцінки результатів господарської діяльності; виявлення резервів і шляхів їхньої мобілізації; прогнозування результатів господарської діяльності; підготовки матеріалів для вироблення оптимальних управлінських рішень; підготов-ки звіту перед зборами акціонерів, іншими органами, що пе-ревіряють; складання бізнес-плану інвестиційного проекту, кредитного договору, аудиторського висновку.

4.         По аспектах дослідження.

Фінансово-економічний аналіз розкриває зміст фінансо-вих показників у їхньому зв'язку з виробничими, опираючись на звітність підприємств, в основному «Баланс підприємства», «Звіт про фінансові результати». Цей вид аналізу проводить-ся після завершення кварталу або року. При цьому виявля-ються й оцінюються ключові результати й фінансові показни-ки роботи підприємства: прибуток, рентабельність, збут про-дукції, показники фінансового стану підприємства.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Проводиться фінансовими службами підприємства, фінансовими й кредитними органами, представниками ради акціонерів, аудиторськими фірмами.

Техніко-економічний аналіз вивчає господарську діяльність підприємства в тісному взаємозв'язку економічних показників з технікою, технологією й організацією виробництва, праці й уп-равління. Для виконання цього аналізу використовуються техніко-виробничі показники, що характеризують використан-ня основних засобів, матеріалів і трудових ресурсів.

Техніко-економічний аналіз проводиться технічними службами підприємства (головного інженера, головного тех-нолога, головного механіка).

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) — це метод сис-темного дослідження об'єкта (виробу, процесу, структури), спрямований на оптимізацію співвідношення між споживчи-ми властивостями продукції, її ринковою ціною й витратами на її виробництво й реалізацію. Предмет вивчення ФВА пов'язаний не з роботою підприємства, а з випуском й експлу-атацією певних видів продукції. ФВА дозволяє виявити резер-ви економії матеріальних, трудових, грошових ресурсів на ви-робництво продукції.

Комплексний економічний аналіз включає економічну й технічну сторону виробництва, аналіз соціальних і природних умов у взаємозв'язку з виробництвом.

Соціально-економічний аналіз — розглядає взаємозв'язок економічних і соціальних процесів, що відбуваються на підприємстві. Об'єктами його дослідження виступають: рівень середньої заробітної плати, стимули й мотиваційні механізми, тенденції зростання заробітної плати.

Маркетинговий аналіз — застосовується для вивчення зовнішнього середовища функціонування підприємства, ринків сировини й збуту готової продукції, конкурентноздат-ності, попиту та пропозиції, комерційного ризику, формуван-ня цінової політики, розробки тактики й стратегії маркетинго-вої діяльності. Проводиться службою маркетингу.

 Розрізняють також економіко-правовий аналіз, еко-номіко-екологічний аналіз, аудиторський аналіз.

5.         По колу (повноті) досліджуваних питань.

Повний аналіз всієї господарської діяльності

підприємства.

Локальний аналіз діяльності окремих підрозділів або кон-кретних питань (наприклад, рівень собівартості, ступінь вико-ристання потужностей).

Тематичний аналіз використання деяких видів ресурсів, ефективності різних сторін діяльності підприємства, опти-мальності прийнятих рішень.

6.         По широті вивчення резервів. Прийнято розрізняти ана-

ліз внутрішній (усередині організаційної структури підп-

риємства) і порівняльний аналіз, що проводиться за матеріала-

ми роботи декількох підприємств галузі.

7.         За характером прийнятих на основі аналізу рішень.

Оперативний аналіз здійснюється безпосередньо в процесі

господарської діяльності. Проводиться в плині короткого стро-ку (доба, тиждень, декада). Спрямований на вирішення завдань, які стоять перед оперативним управлінням підприємством і підрозділами. У процесі оперативного аналізу щодня вивчають-ся короткострокові зміни, які відбуваються в економічних по-казниках і на які система оперативного управління може впли-нути відразу. Завдяки оперативному аналізу стає можливим по-всякденне вивчення ходу виконання планових завдань підрозділами підприємства, оперативне виявлення негативних факторів, швидка розробка й здійснення заходів щодо їхнього усунення, забезпечення ефективності економічної діяльності підприємства. Джерелом інформації оперативного аналізу слу-жить первинна документація, дані бухгалтерського й оператив-ного обліку, зокрема, наряди, акти про простої, дані табельного обліку, лімітні карти, дані оперативного обліку про рух ма-теріалів, здачі напівфабрикатів, замовлень, платіжні вимоги.

Перспективний аналіз в умовах ринкової економіки є осно-вою оперативного планування. Найважливішими завданнями

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

перспективного аналізу є: прогнозування господарської діяль-ності, наукове обґрунтування планів стратегічного розвитку, оцінка очікуваних результатів виконання бізнес-планів і планів розвитку. Стратегічний (перспективний) аналіз необхідний при складанні річних планів, тому що він дозволяє зробити прогноз значень окремих економічних показників у майбутньому, врахувати вплив нових факторів, пов'язаних з новими технологіями й здатних відігравати вирішальну роль у майбутньому.

При проведенні стратегічного (перспективного) аналізу широко використовуються загальновідомі прийоми економічного аналізу: порівняння, угрупування, елімінування, балансові ув'язки. Часто прогнозування проводиться на базі динамічних (або тимчасових) рядів. Для проведення коротко-строкового прогнозу, тобто попередніх оцінок виконання по-точних планів (місячних, квартальних) можуть застосовувати метод експертних оцінок (аналітичний, ковзаючої середньої, експонентного згладжування), кореляційний метод (за допо-могою комп'ютера). Проводиться цей вид аналізу до здійснен-ня господарських операцій, передуючи виробничим подіям.

Підсумковий, поточний або ретроспективний аналіз — ви-конується за підсумками діяльності за той або інший період, проводиться після завершення господарських операцій, тобто після завершення року, кварталу, місяця й складання звітності.