Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 2. Підприємницька діяльність - основа туристичного бізнесу 2.1. Сутність та особливості підприємницької діяльності в туризмі : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

Тема 2. Підприємницька діяльність - основа туристичного бізнесу 2.1. Сутність та особливості підприємницької діяльності в туризмі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

Загрузка...

Термін «підприємництво» вперше ввів на початку XVIII ст. французький економіст Ришар Кантильон. Він розглядався як само-стійна діяльність, спрямована на отримання доходу (прибутку) і пов'язана з господарським ризиком. Поняття «підприємництво» асоціюється з економічною активністю, спрямованою на здобуття вигоди, тобто із заповзятливою діловитістю у сфері бізнесу.

Сучасна економічна наука до факторів розвитку бізнесу відно-сить не тільки землю та її багатства, працю та капітал, а й підприємни-цькі здібності, що утворюють особливий ресурс - інтелект. Це дає під-ставу стверджувати: для підприємця в туристичному бізнесі головним ресурсом є не гроші, не знаряддя чи предмети праці, а його уміння го-сподарювати (талант господарника), знання психології споживача ту-ристичного продукту та суспільних потреб у туристичному бізнесі.

Підприємця варто відрізняти від менеджера. Підприємець ви-ступає ініціативним і самостійним агентом ринку. Він діє на «свій страх і ризик», використовує власні ресурси і несе повну відпові-дальність за результати своєї діяльності.

Менеджери найчастіше є найманими працівниками, що вико-нують завдання, поставлені підприємцем. Менеджер у своїй діяль-ності ризикує власністю підприємця, хоча за договором може нести майнову відповідальність за свої дії. Підприємець може поєднувати в собі риси власника ресурсів (капіталу) і менеджера. Його часто порівнюють із гравцем в економіці, який не тільки пускає капітал у гру, а й добре знає правила гри, щоб у будь-який момент ними ско-ристатися самостійно або разом зі своїми менеджерами.

Виникнення туристичного підприємництва пов'язане з перехо-дом туризму на комерційну основу, тобто з появою організації плат-них подорожей різної спрямованості як основи ринкових відносин.

Бурхливий розвиток туризму в Україні на підприємницькій основі історично збігається з чумацтвом, яке дало поштовх до пі-знання нових земель найперше з метою пошуку нових ринків збу-ту. Зміцнення торговельно-обмінних відносин між регіонами Укра-їни, а також між Україною та іншими територіями викликало взаєм-

ний інтерес до культури, звичаїв, релігії, історичних пам'яток не тільки свого народу, а й народів інших країн.

Вважається, що чумацтво зіграло велику роль у формуванні в Україні сільської буржуазії і в розвитку підприємництва, у тому чи-слі й туристичного. Стійкому розвиткові підприємництва сприяло також скасування кріпацтва і перехід