Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

1.3. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

Загрузка...

Світовий туризм характеризується високими темпами розвит-ку, зростаннням його ролі в економіках окремих країн і регіонів.

Економіка туристичного бізнесу являє собою, з одного боку, сукупність суспільних відносин, що виникають при здійсненні турис-

тичної діяльності, тобто при виробництві, розподілі, обміні та спожи-ванні туристичних послуг (турпродукту), яка вивчається економіч-ною теорією, а з іншого боку, є складовою частиною народногоспо-дарського комплексу країни як каталізатора економічного зростання.

Туристичний бізнес як складова економічного комплексу країни характеризується такими властивостями і функціями:

-          має свою індустрію виробництва і надання послуг туристам;

-          створює туристичні послуги, формує турпродукт і здійснює їх реалізацію;

-          формує ринок туристичних послуг різного рівня комплекс-ності;

-виступає мультиплікатором росту національного доходу, валового внутрішнього (національного) продукту, зайнятості насе-лення, розвитку місцевої інфраструктури і підвищення рівня життя населення;

-          є сферою, в якій дешево створюються робочі місця і забезпе-чується високий рівень ефективності й швидка окупність інвестицій;

-          виступає ефективним засобом охорони навколишнього сере-довища та історико-культурної спадщини людства, що є матеріаль-ною основою ресурсного потенціалу туризму, який утворює специ-фічну сферу діяльності;

-          сумісність практично з усіма сферами, галузями і видами діяльності людини;

-має переваги в інтеграційних і глобалізаційних процесах, що відбуваються у світовому просторі.

Основною властивістю туризму є його здатність впливати на економіку регіону, країни і світу. На зв'язок між стадіями економіч-ного розвитку країни і характерними рисами розвитку туризму одним з перших звернув увагу американський економіст П. Ротоу ще в 1959 р. Незважаючи на те, що моделі економічного впливу ту-ризму на сферу економіки набагато ускладнилися, гіпотеза П. Ротоу не тільки не застаріла, а й продовжує підтверджуватися новими статистичними даними і сучасними тенденціями.

Якщо оцінювати Україну виходячи з теорії П. Ротоу, то її ва-рто віднести до мінливого суспільства, в якому соціально-еконо-мічні умови сприяють пріоритетному розвитку внутрішнього та в'їзного туризму.

Нині туризм у світовій системі господарства займає провідні позиції. Він є невід'ємною складовою розвитку світового ринку. За

оцінками Всесвітньої туристичної організації (ВТО), ще наприкінці 2000 р. туризм зайняв перше місце серед галузей світового госпо-дарського комплексу за обсягом експорту товарів і послуг. У сфері міжнародного туристичного обміну річний оборот склав понад 2 трлн дол. США. На туризм припадає 12% загальносвітового націо-нального продукту, 7% світових інвестицій. Туризм забезпечує 5% податкових надходжень. Ще в 1996 р. за валютними надходженнями туризм обійшов експорт нафтопродуктів, телекомунікаційного уста-ткування, автомобілебудування і всіх інших видів послуг.

Безпосередньо у світовій сфері туристичних послуг задіяно більше 260 млн осіб, що становить 10 % усіх працівників.

Туризм у цілому займає перше місце в світі щодо надання робочих місць. Високими темпами розвивається міжнародний ту-ризм у світі. Якщо в 1950 р. кількість міжнародних мандрівників становила 25 млн, то через 20 років (1970) - збільшилась до 165 млн, ще через 20 років (1990) досягла 450 млн, а в 2000 р. -становила майже 700 млн таких туристів.

I хоч на початку XXI ст. через трагічні події в світі уповіль-нились темпи приросту кількості подорожуючих до деяких країн, туризм у цілому розвивається досить динамічно.

За даними ВТО, загальна кількість туристів (міжнародних і внутрішніх) з урахуванням екскурсантів становить понад третину населення земної кулі, а прибуток від туризму в світі за 2003 р. пе-ревищив 500 млрд дол. США.

Згідно з прогнозами, кількість подорожуючих уже найближ-чим часом зрівняється з населенням такої країни, як Китай, а над-ходження від туризму досягнуть одного трильйона доларів США. XXI ст. вважається століттям туризму.

Україна має всі об'єктивні передумови для інтенсивного роз-витку не тільки внутрішнього, а й в'їзного та виїзного туризму. Маючи вигідне геополітичне розміщення, Україна володіє великим туристично-рекреаційним потенціалом, сприятливим кліматом, ба-гатою флорою і фауною, культурно-історичними пам'ятками світо-вого рівня та туристичною індустрією, яка швидко розвивається.

У затверджений Кабінетом Міністрів України в 2001 р. спи-сок історичних місць внесено 402 міста і селища міського типу, іс-торичні ареали яких розробляються, а деякі вже затверджені. За по-відомленням Державного управління екології та природних ресур-сів Донецької області, станом на 1 січня 2006 р. природно-заповід-

ний фонд області нараховує 109 об'єктів площею 80174,09 га.

3 огляду на місце і роль туризму в світовій економіці, Кабінет Міністрів України 29 квітня 2002 р. затвердив Державну програму розвитку туризму на 2002-2010 pp., у якій надано пріоритет розви-ткуві в'їзного і внутрішнього туризму. На основі державної програ-ми розроблені і виконуються регіональні програми та програми окремих туристичних центрів. Розвиток туризму в них узгоджено 3 такими секторами економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будів-ництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжит-ку і туристичного призначення. Туризм розглядається як один з най-більш перспективних напрямів структурної перебудови економіки.

Починаючи з 2001 p., обсяг споживання товарів і послуг турис-тичної сфери діяльності і галузей, що забезпечують внутрішні і між-народні туристичні потоки в Україні, становив близько 22 млрд грн, a в 2004 р. цей показник зріс майже в 1,6 разу і становив 35 млрд грн.

Результатом виконання програми розвитку туризму в Украї-ні стало перевищення темпів зростання кількості в'їзних туристів над виїзними. Зокрема, кількість в’їзних туристів порівняно з попереднім роком збільшилась у 2002 р. на 14,6 %, у 2003 р. - на 19,0, у 2004 р. - на 24,9, а виїзних у 2002 р. скоротилась на 0,8%, у 2003 р. - зросла на 0,4, у 2004 р. приріст становив 4,7%. Наведені співвідношення змін кількості в'їзних і виїзних туристів привели до того, що в 2004 р. кількість в'їзних туристів перевищила кількість виїзних на 16,5 % (у 2002 р. кількість виїзних туристів перевищува-ла кількість в'їзних на 20,2 %).

Особливо слід вказати на активізацію внутрішнього туризму. Так, приріст кількості внутрішніх туристів порівняно з попереднім роком у 2002 р. становив 4,1 %,у 2003 р. - 5,3, а в 2004 р. - 7,7%.

Говорячи про матеріальну базу України для прийняття турис-тів, слід сказати про наявність майже 5 тис. закладів для їхнього ро-зміщення. На постійній основі в туристичній сфері діяльності в Україні працює понад 200 тис. осіб і майже 1 млн сезонних праців-ників. Загальний обсяг туристичного споживання збільшився в на-шій країні у 2004 р. на 65,8 % порівняно з 2001 р. Туристичний се-зон 2005 р. характеризується продовженням загальних позитивних тенденцій розвитку туризму, які спостерігалися, починаючи з 2001 р. За даними Держприкордонслужби України, темпи приросту кілько-сті в'їзних туристів перевищили в 2005 р. темпи приросту кількості виїзних туристів на 8%.

Реалізація державної політики розвитку туризму здійснюєть-ся шляхом:

S визначення пріоритетних напрямів туристичної діяльності;

•          відновлення та охорони туристичних ресурсів;

■S залучення громадян до раціонального використання віль-ного часу (змістовний відпочинок, ознайомлення з історико-куль-турною спадщиною, організація рекреації, оздоровлення і т.п.);

S удосконалення нормативно-правової та податкової бази туризму, адаптації її до світових стандартів і контролю за дотри-манням законодавства;

•          упровадження пільгових умов для малозабезпечених

верств населення;

■S стимулювання інвестицій у туризм і розвиток туристич-них ресурсів;

S гарантії безпеки туристів, захисту їхніх прав, інтересів і майна;

S організації й розвитку системи наукового забезпечення туризму, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кад-рів для сфери туризму;

S ліцензування туристичної діяльності, стандартизації та сертифікації туристичних послуг, визначення кваліфікаційних ви-мог до посад фахівців туристичного супроводу тощо;

■S встановлення єдиної системи статистичного обліку та звіт-ності у сфері туризму та курортно-рекреаційного комплексу;

S розвитку співробітництва із закордонними країнами і мі-жнародними туристичними організаціями;

S участі в розробленні та реалізації міжнародних програм розвитку туризму тощо.

На розвиток туризму впливають як позитивні, так і негативні фактори, пов'язані з політичною, законодавчо-правовою та соціа-льно-економічною ситуацією в країні і в світі (рис. 1.2). Наведені на рисунку фактори впливу на туризм в Україні визначили цілі держа-вного регулювання та пріоритетні напрями розвитку туристичного бізнесу, передбачені законом України «Про туризм».

Основні цілі державного регулювання туристичної діяль-ності:

- забезпечення прав громадян на відпочинок, відновлення та зміцнення здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, за-доволення духовних потреб та інших прав;

Фактори розвитку туризму

 

Позитивні

 

Негативні

 

Стабільність і відкритість політики та економіки

 

Напруженість у міжнародних від-носинах

 

Зростання суспільного багатства і доходів населення

 

Нестабільність політики та закритість економіки

 

Скорочення робочого і збільшення вільного часу

 

Стагнація економіки та падіння добробуту населення

 

Розвиток транспорту, засобів ко-

мунікаціїта

інформаційних технологій

Посиленняурбанізації

 

Невпорядкованість туристичних ресурсів

Нерозвинутість індустрії туризму

 

Побудова інтелектуального суспільства

Орієнтація країни на інтелектономіку

 

Нераціональне використання ку-

льтурно-історичної і культової спадщини й довкілля

Низький рівень доходів населення та нестача вільного часу

 

Заохочення національних та іно-

земних інвестицій у

розвиток індустрії туризму

Зміцнення позицій України на світовому туристичному ринку

 

Забруднення навколишнього сере-довища й екологічна небезпека

Юридичні обмеження туризму:

заборона на вільне пересування

туристів, наявність недоступних

для туристів зон тощо

 

Спрощення та гармонізація податкового, валютного,

митного, прикордонного та інших форм регулювання

Стимулювання туризму для ді-

тей, молоді, людей похилого ві-

ку, інвалідів і малозабезпечених

сімей шляхом надання пільг

Сприяння розвитку індустрії

пріоритетної туристичної

діяльності

 

Низький рівень знань про туризм серед населення, погана реклама

Недооцінка ролі туризму в інте-лектуалізації суспільства

Відсутність ефективних стимулів інвестування розвитку індустрії ту- ризму на рівні світових стан-

Недооцінювання ролі туристичного бізнесу в наповненні бюджету

 

Рис. 1.2. Умови розвитку

 

бізнесу

 

-          захист прав і законних інтересів туристів і суб'єктів турис-тичного бізнесу;

-          відновлення та збереження цілісності туристичних ресур-сів України, їх раціональне використання й охорона при плану-ванні та забудові територій, на яких розміщені об'єкти туристич-них відвідувань;

-          створення сприятливих умов для удосконалення й розвитку індустрії туризму, підтримка пріоритетних напрямів туристичної діяльності.

До основних пріоритетних напрямів державної політики роз-витку туризму відносяться:

•          удосконалення правових засад регулювання туристичних відносин;

•          становлення туристичного бізнесу як високорентабельної галузі економіки;

•          заохочення національних та іноземних інвестицій у розви-ток індустрії туризму та створення нових робочих місць;

•          сприяння розвитку в'їзного та внутрішнього туризму, сіль-ського та екологічного (зеленого) туризму;

•          розширення міжнародного співробітництва у сфері турис-тичної діяльності та утвердження України на світовому туристич-ному ринку;

•          гармонізація законодавства України про туризм до світових вимог, створення нормативної бази функціонування систем стандар-тизації та сертифікації робіт і послуг в туристичному бізнесі тощо.

Розвиток туристичного бізнесу в Україні відбувається на рин-кових засадах, але не знаходиться у «вільному плаванні», бо регу-люється державою на основі законодавства, національної політики та індикативного планування всіх видів туризму.