Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_7077b25318dd3103b31baf5a09c21d7a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Туристичний бізнес як економіко-технологічна система : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

1.2. Туристичний бізнес як економіко-технологічна система


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

Поняття «туризм» визначається в законі України «Про ту-ризм» як тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування (стаття 1). Такий виїзд людини робить її туристом. Туристом вважається осо-ба, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забо-роненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначе-ний термін.

Поняття «туризм» охоплює систему трьох взаємопов'язаних елементів: географічний компонент (регіон появи туристів, транзит-ний регіон і туристична дестинація), турист і туристична індустрія.

Вихідним моментом створення й розвитку економічної сис-теми сучасної сфери туризму є задоволення туристичних потреб, що лежать в основі попиту на туристичні послуги. Задоволення цього попиту здійснюється через систему пропозиції туристичного продукту на ринку.

Туристичний бізнес виступає єдиною економіко-технологіч-ною системою формування й реалізації туристичного продукту з метою задоволення попиту на туристичні послуги. Він охоплює чо-тири основних елементи:

1)         виробництво туристичних послуг;

2)         комплектування туристичного продукту;

3)         реалізація туристичного продукту або окремої послуги;

4)         споживання туристичного продукту (послуги). Туристична послуга в економіко-технологічній системі бізне-

су виступає товаром, а суб'єкт туристичної діяльності - підприєм-ницькою структурою, що створює, пропонує і реалізує на ринку ці послуги споживачам, тобто туристам.

Окрема туристична послуга (розміщення, харчування, транс-портування, екскурсії, побутові послуги, культурно-видовищні за-

ходи, спортивні, рекреаційно-оздоровчі послуги і т.п.) може задо-вольнити тільки якусь конкретну потребу туриста, а не комплекс його потреб. Тому виникає об'єктивна необхідність об'єднання всі-ляких за призначенням туристичних послуг у єдиний комплекс, який прийнято називати туристичним продуктом. Необхідність форму-вання комплексу туристичних послуг у вигляді продукту з метою задоволення потреб туристів стала основою створення таких підпри-ємницьких структур як туристичні оператори та агенти (ділери).

Отже, на шляху до ринку туристичні послуги проходять ста-дії виробництва комплектування й анімації, тобто об'єднання в турпродукт.

У Законі України «Про туризм» туристичний продукт ви-значається як попередньо розроблений комплекс туристичних пос-луг, який поєднує не менше двох таких послуг, що реалізуються або пропонуються до реалізації за визначеною ціною. До складу туристичного продукту входять послуги перевезення, розміщення, організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, ре-алізації сувенірної продукції тощо, тобто послуги, спрямовані на задоволення потреб туриста під час його подорожі. Визначаючи ту-ристичну послугу коротко, слід зазначити, що вона являє собою доцільну діяльність по задоволенню якої-небудь потреби туриста.

Туристичні послуги та товари поділяються на дві групи: ха-рактерні (основні) та супутні (додаткові).

Характерні туристичні послуги та товари призначені для за-доволення потреб споживачів, виробництво й надання яких суттєво скоротиться без їх реалізації особам, що подорожують, а супутні хоч і призначені для задоволення потреб туристів, але їх виробницт-во несуттєво скоротиться без реалізації туристам.

Важливу роль у туристичному бізнесі відіграє просування туристичного продукту до споживачів, яке охоплює комплекс за-ходів, спрямованих на створення та підготовку до реалізації турис-тичного продукту або окремих туристичних послуг. До таких захо-дів відносяться організація рекламно-ознайомлювальної діяльності, проведення або участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, ви-дання каталогів, буклетів тощо.

Місцем продажу туристичних послуг є країна, в якій зареєст-ровано суб'єкт господарювання, що реалізує туристичний продукт, а місцем надання проданих послуг - країна, на території якої зна-ходяться туристичні об'єкти, які надають відповідні послуги.

Ha відміну від звичайних споживчих товарів, які постачають-ся до місць перебування (помешкання) споживача, основні турис-тичні послуги надаються там, де знаходяться об'єкти інтересу ту-ристів (туристичні об'єкти), що викликає необхідність подорожей 3 метою отримання таких послуг. Оскільки об'єкти туристичних від-відувань знаходяться як на території своєї країни, так і поза нею, то за цією ознакою виділяються дві організаційні форми туризму: внут-рішній та міжнародний.

Внуірішній туризм в Україні - це подорожі в межах своєї те-риторії своїх громадян та осіб, які постійно проживають на її терито-рії. До міжнародного туризму належать: в'їзний туризм, який охоп-лює подорожі в межах України осіб, що постійно не проживають на її території, та виїзний, який являє собою подорожі українських грома-дян та осіб, що постійно проживають в Україні, до інших країн.

Оскільки туризм - це переміщення ЛЮДИНИ 3 місця постійно-го проживання до туристичного об'єкта і повернення назад, то поя-вилося поняття «тур», яке походить від французького слова «tour» і означає pyx по колу. Завчасно визначений шлях подорожі називається маршрутом. Ця назва походить від німецького слова «marschrute», що в перекладі означає послідовний шлях руху. Отже, тур - це ціленаправлена подорож людей (пішохідна або на транс-порті) за визначеним маршрутом у конкретні терміни тривалістю понад 24 години, але не більше одного року. Така тривалість подо-рожей потребує забезпечення туристів певним комплексом послуг, який називається пакетом туристичних послуг за відповідним мар-шрутом (туром). Відтак у широкому розумінні поняття «тур» охоп-лює не тільки туристичний маршрут, а й пакет товарів і послуг, не-обхідних туристам під час подорожування за цим маршрутом.

У ринковій економіці тур як єдність маршруту з його матері-ально-технічним, культурним та іншим забезпеченням виступає то-варом, ціна на який визначається за законами ринку.

Формування турів охоплює розробку маршрутів і пакетуван-ня товарів і послуг, необхідних для задоволення потреб туристів під час подорожування за певним маршрутом. До основних туристич-них послуг відносяться реклама, перевезення, харчування, розмі-щення, організація відвідувань туристичних об'єктів, забезпечення відпочинку й рекреації (оздоровлення).

Формування, продаж та проведення турів здійснюють спе-ціальні суб'єкти туристичної діяльності, якими є підприємства,

установи, організації різних форм власності, фізичні особи, які за-реєстровані у встановленому законодавством України порядку та отримали ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг. Отже, суб'єкт туристичної діяльності, по-перше, утворюється відповідно до чинного законодавства країни; по-друге, займається формуванням (створенням) і/або реалізацією туристичного продукту (послуги); по-третє, функціонує на принци-пах комерційного розрахунку з метою максимізації прибутку або іншого ефекту, в тому числі й соціального.

На туристичному ринку споживачеві пропонується товар у формі конкретного туру, який охоплює попередньо розроблений комплекс туристичних товарів і послуг, необхідних при подорожі за певним маршрутом. Формування цілісно-цільової спрямованості туристичного продукту в складі туру є основною функцією туропе-раторів, що готують цей продукт для реалізації в закінченому, тоб-то скомплектованому вигляді.

Споживання туристичного продукту завершує відтворюваль-ний цикл руху туристичних послуг. Туристичні ресурси при цьому виступають факторами формування турів як комплексу туристич-них послуг за певним маршрутом подорожей.

В умовах ринку як туристичні ресурси, так і результати їх-нього використання здобувають усі властивості товару - корисність для споживача і ціну для виробника.

Туристична діяльність здійснюється комплексом підприєм-ницьких структур, який називається туристичною індустрією. Су-часна індустрія туризму охоплює всю сукупність суб'єктів госпо-дарювання, які виконують туристичні послуги (рис. 1.1).

Туристична індустрія є міжгалузевим комплексом підприєм-ницьких структур з виробництва та реалізації туристичного продук-ту для внутрішнього й міжнародного туризму.

3 метою підвищення якості туристичного обслуговування, забезпечення захисту прав і законних інтересів, життя, здоров'я та майна громадян, підвищення рівня екологічної безпеки об'єктам туристичної індустрії присвоюються категорії якості та рівня об-слуговування. Види категорій об'єктів туристичної індустрії, поря-док їх установлення та зміни визначаються Кабінетом Міністрів України.

                        Суб'єкти туристичного бізнесу

           

 

                       

            Виробники туристичних послуг (туристичні бази, бази відпочинку та спорту, лікувально-оздоровчі установи, об'єкти турвідвідувань тощо)

           

 

           

            Туристичні оператори (підприємства, які формують і продають туристичний продукт переважно оптом посередникам)

           

 

           

            Туристичні агенти - продавці туристичного продукту або окремих пос-луг безпосередньо туристам (споживачам)

           

 

           

            Спеціалізовані суб'єкти підприємництва, що надають послуги з розмі-щення туристів (готелі, пансіонати, мотелі, санаторії тощо)

           

 

           

            Підприємства харчування (ресторани, кафе, бари, ідальні, буфети й ін.)

           

 

           

            Підприємства транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, річкового, морського, гужового)

           

 

           

            Торговельні підприємства, що спеціалізуються на реалізації товарів для туристів

           

 

           

            Шдприємства та установи сфери дозвілля й культурні заклади

           

 

           

^          Об'єкти туристичних відвідувань

           

 

           

            Рекламно-інформаційні підприємства (рекламні агентства й бюро, інфо-

                        рмаційно-туристичні центри, система Інтернет і т. ін.)

Рис. 1.1. Комплекс структур туристичної індустріїWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_7077b25318dd3103b31baf5a09c21d7a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0