Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольні запитання та завдання : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання та завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

1.         Розкрийте сутність і види грошових коштів, що використовуються в діяльності підприємств?

2.         У чому проявляється роль руху грошових коштів в економіці пі-дприємницької структури?

3.         За якими ознаками класифікуються грошові потоки?

4.         Що кладеться в основу планування руху грошових коштів турис-тичного підприємства?

5.         Охарактеризуйте чистий рух грошових коштів туристичного пі-дприємства і порядок його визначення?

6.         За якою схемою формується сукупний чистий грошовий потік підприємств туристичного бізнесу?

7.         Яких принципів слід дотримуватися при плануванні руху гро-шових коштів?

8.         Перерахуйте основні етапи економічного управління грошовими потоками туристичних підприємств?

9.         Яку роль відіграє оптимізація руху грошових коштів при плану-ванні фінансів підприємства?

 

10.       Чим визначаються методи оптимізації руху грошових коштів?

11.       Що виступає об’єктами оптимізації руху грошових коштів?

12.       Які фактори впливають на рух грошових коштів туристичного підприємства?

13.       Виділіть ефективні заходи залучення грошових коштів до дія-льності підприємств туризму?

14.       Які заходи потрібні для ліквідації дефіциту грошових коштів пі-дприємств?

15.       Чому оптимізація надлишкового грошового потоку є важливою проблемою його планування?

16.       Як забезпечити максимізацію чистого руху грошових коштів за всіма видами діяльності?

17.       3 чим пов’язане зростання чистого грошового потоку?

18.       У чому полягає сутність процесу планування руху грошових коштів підприємств туристичного бізнесу?

19.       Як плануються позитивні та негативні грошові потоки підпри-ємств?

20.       Розкрийте процедуру планування валових і чистих грошових потоків від усіх видів діяльності підприємства?

21.       Якими методами планується надходження грошових коштів від операційної діяльності в туризмі?

22.       За якою схемою планується надходження й витрачання грошо-вих коштів підприємств?

23.       Що означає коефіцієнт достатності чистого грошового потоку туристичного підприємства та як він розраховується?

24.       Яка роль коефіцієнта ліквідності грошового потоку підприємс-тва при плануванні його фінансової стійкості?

25.       Розкрийте сутність коефіцієнта реінвестування (капіталізації) чистого грошового потоку та охарактеризуйте його роль при плануванні розподілу прибутку підприємства.

Список рекомендованої літератури

1.         Аветисова А.А. Зкономика предприятий питания: Учеб. пособие. -Донецк: ДонГУЗТ, 2002. - 246 с.

2.         Аветісова А.О. Підприємства харчування в системі туризму: Мо-ногр. / А.О.Аветісова, С.В.Сорока. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. - 165 с.

3.         Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, об-служивание: Учеб. пособие. - К.: ВИРА-Р, 2002. - 252 с.

4.         Балабанов И.Т. Зкономика туризма: Учеб. пособие / И.Т.Бала-банов, А.И.Балабанов. - М.: Финансн и статистика, 1999. - 176 с.

5.         Биржаков М.Б. Введение в туризм. - М.: Невский фонд, 2002. -320 с.

6.         Бланк И.А. Основьі финансового менеджмента. Т.2. - К.: Ника-Центр, 1999. - 512 с.

7.         Володькин М.В. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - К.: Знання-Прес, 2002. - 149 с.

8.         Господарський кодекс України / Відомості Верховної ради Украї-ни. - 2003. - № 18-22. - Ст. 144.

9.         Гвозденко А.А. Логистика в туризме: Учеб. пособие. - М.: Финан-сьі и статистика, 2004. - 272 с.

 

10.       Герасименко В.Г. Основьі туристического бизнеса: Учеб. посо-бие. - Одесса: Черноморье, 1997. - 160 с.

11.       Горбьілева З.М. Зкономика туризма. Практикум: Учеб. пособие. -Мн.:БГЗУ, 2002. - 144 с.

12.       Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 22.

13.       Гостиничньій и туристический бизнес / Под ред. проф. А.Д. Чудновского. - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», ЗКМОС, 1999.-352 с.

14.       Государственная программа развития туризма на 2002-2010 го-дьі // Гостиничннй и ресторанннй бизнес. - 2002. - № 6. - С. 93-98.

15.       Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах: 36. наук. праць. - К.: Київськ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 239 с.

16.       Грузинов В.П. Зкономика предприятия: Учеб. пособие // В.П.Грузинов, Д.В.Грибов. -М.: Финансн и статистика, 1998. - 208 с.

17.       Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности: Учеб. по-собие. - М.: Нолидж, 1996. - 312 с.

18.       Гуменюк Ю.П. Вплив туризму на економічне зростання в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 7-8.

19.       Довгань В. Опьіт предпринимателя. - М.: Красннй пролетарий, 2002. - 368 с.

20.       Драчева Е.Л. Зкономика и организация туризма. Международ-

ньій туризм: Учеб. Пособие / Е.Л. Драчева, Ю.В. Забаев, Д.К.Исмаев; Под ред. И.А. Рябовой, Ю.В. Забаева. -М.: КНОРУС, 2005. - 576 с.

21.       Про оплату праці: Закон України від/У Відомості Верховної Ради. -1995. -№3.-Ст. 121.

22.       Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від // Нові закони України. - К., 1997.

23.       Про внесення змін до Закону України «Про туризм» Закон Украї-ни від 20 листопада 2003 р. № 1300-IV // Відомості Верховної Ради України. -2004. -№ 13. -С. 434-452.

24.       Зорин И.В. Знциклопедия туризма: Справочник / И.В.Зорин, В.А.Квартальнов. - М.: Финансн и статистика, 2000. - 368 с.

25.       Зорин И.В. Туристика: Моногр. / И.В.Зорин, В.А.Квартальнов. -М.: Советский спорт, 2001. - 288 с.

26.       Зорина Г.И. Основьі туристической деятельности: Учебник / Г.И. Зорина, Е.И. Ильина, Е.В. Мошняга. - М.: Советский спорт, 2000. - 224 с.

27.       Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. -М.: Финансн и статистика, 2001. - 256 с.

28.       Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. - Мн.: БГЗУ, 1999. - 644 с.

29.       Инструкция no статистике количества работников, утвержден-ная приказом Государственного комитета статистики Украинн от 28 сентяб-ря 2005 года № 286 // Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации. - 2005. -№ 51. -С. 21-28.

30.       Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Избранньіе трудьі в 5-ти томах. - М.: Финансн и статистика, 1998. - Т. 2.- 256 с; Т. 3. - 384 с.

31.       Квартальнов В.А. Туризм. - М.: Финансьі и статистика, 2000. -316 с.

32.       Козирев В.М. Туристская рента: Методические рекомендации. -М.: Финансн и статистика, 1998. - 80 с.

33.       Крушельницька О.В. Управління персоналом: Навч. посібник / О.В.Крушельницька, Д.П.Мельничук. - К.: Кондор, 2003. - 296 с.

34.       Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: Навч. посібник. - К., 1997. - 174 с.

35.       Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навч. посібник. - К: Ніка-Центр, 2002. - 216 с.

36.       Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Моногр. - К: КНЕУ, 2001. - 387 с.

37.       Лігоненко Л.О. Управління грошовими коштами торговельного пі-дприємства: Навч. посібник / Л.О.ЛІгоненко, Г.В.Ковальчук. - К.: КДТЕУ, 1998. - 156 с.

38.       МазаракіА.А. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів/ А.А.Мазаракі, Н.М.Ушакова, Л.О.ЛІгоненко. - К.: Хрещатик, 1999.-800 с.

39.       Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу. - К.: ЦНЛ, 2004. -272 с.

40.       Мате 3. Логістика: Пер. с франц. / Под ред. Н.В.Куприенко / З.Мате, Д.Тиксье. - СПб.: Нева; М.: Олма-Пресс Инвест, 2003. - 128 с.

41.       Монтанер Монтехано X. Структура туристического рьшка: Учеб. пособие: Пер. с испан. - Смоленск: СГУ, 1997. - 230 с.

42.       Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник / В.Д.Нємцов, Л.Є.Довгань. - К: Експресс-Поліграф, 2001. - 560 с.

43.       Осипов В.І. Економіка підприємства: Підручник. - Одеса: Маяк,

2005.   - 720 с.

44.       Папарян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и ресторанн). - М.: Зкономика, 2000. - 207 с.

45.       Папарян Г.А. Международньіе зкономические отношения: Зко-номика туризма. - М.: Финансьі и статистика, 1999. - 208 с.

46.       Покропжний С.Ф. Підприємництво: стратегія, ефективність: На-вч. посібник / С.Ф.Покропивний, В.М.Колот. - К.: КНЕУ, 1998. - 352 с.

47.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», за-реєстроване в Мінюсті України 19.01.2000 р. за №27/4248.

48.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доход», зареє-строване в Мінюсті України 14.12.1999 р. за №860/4153.

49.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», зареєстроване в Мінюсті України 20.01.2001 р. за №47/5238.

50.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», зареєстроване в Мінюсті України 21.06.1999 р. за №398/3691.

51.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінан-сові результати», зареєстроване в Мінюсті України 21 червня 1999 р. за №397/3690.

52.       Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч. посібник. - К.: Центр навча-льної літератури, 2003. - 192 с.

53.       Пузакова Е.П. Международннй туристический бизнес / Е.П.Пузакова, В.А.Честникова. - М.: Зкспертное бюро. - М., 1997. - 176 с.

54.       Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах: 36. наук. пр. - К: КНТЗУ, 2002. - 170 с.

55.       Романюк С. Іноземний туризм: стан та шляхи реформування // Новости турбизнеса, 2006. - № 1. - С. 12-13.

56.       Сапрунова В.Б. Туризм: зволюция, структура, маркетинг. - М.: Ось-89, 1997. - 160 с.

57.       Сідун В.А. Економіка підприємства: Навч. посіб.: Вид. 2-ге, пере-роб. та доп. / В.А.Сідун, Ю.В.Пономарьова. - К: Центр навчальної літератури,

2006.   - 356 с.

58.       Слиньков В.Н. Бизнес-план и организация финансово-

хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. 2-е изд., стерео-

типное. - К.: Алерта, 2006. - 456 с.

59.       Соболева Е.А. Финансово-зкономический анализ деятельности туристической фирмьі: Учебно-методическое пособие / Е.А.Соболева, И.И.Соболев. - М.: Финансн и статистика, 1999. - 128 с.

60.       Сокол Т.Г. Основи туризмознавства: Навч. посіб. - К.: Лайн, 1999. -77 с.

61.       Старовойтенко О. Принципи систематизації видів туризму // Еко-номіка України. - 2002. - № 5. - С. 48-53.

62.       Указ Президента України від 2 грудня 2005 р. № 1688/2005 Про положення про Міністерство культури і туризму в Україні //Урядовий кур'єр. Орієнтир. - 2005. - № 46 (14 грудня). - С. 6-8.

63.       Федорченко В.К. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч.

посіб. / В.К. Федорченко, Л.Г. Лук'янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. - К: Ви-

щашк, 2001. - 237 с.

64.       Федорченко В. Історія туризму в Україні. - К.: Вища шк., 2002. -195 с.

65.       Фінанси. Методичні вказівки до ситуаційних вправ: Навч.-метод. посіб. / Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. - К: Навч.-метод. центр «Кон-сорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні», 2005. - 452 с.

66.       Фінанси. Ситуаційні вправи: Навч. посіб. / Упоряд.: О.І.Сидоренко, П.С. Редько. - К.: Навч.-метод. центр «Консорціум із удо-скон. менеджмент-освіти в Україні», 2005. - 424 с.

67.       Франжіаллі Ф. Тенденції розвитку міжнародного туризму / Пе-рекл. Т.П. Андрієнко, A.M. Семененко, В.Г. Яблонський. - К: КУТЕП, 2002. -26 с.

68.       Цибух В.І. Державне регулювання у сфері туризму в Україні // Статистика України. - 2005. - № 1. - С. 80-85.

69.       Чеботар Ю.М. Туристический бизнес: Практ. пособие. - М.: Мир деловой книги, 1997. - 69 с.

70.       Чепурда Л.М. Економіка та організація діяльності об'єднань під-приємств: Навч. посіб. / Л.М. Чепурда, С.С. Бєляєва, М.В. Плахотнікова; Під заг. ред. Л.М. Чепурди. - К.: Професіонал, 2005. - 272 с.

71.       Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К: КНЕУ, 2000. - 528 с.

72.       Зкономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. Ф.К. Беа, 3. Дихтла, М. Швайтцера / Пер. с нем. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 928 с.

73.       Зкономика современного туризма / Под ред. д.з.н. Г.А. Карповой. -М.-СПб.: Торговнй дом «Герда», 1998.-412 с.

74.       Юрьев А.П. Планирование туризма: Учеб. пособие. - Донецк: ДИТБ, 2001.-195 с.

75.       Яновская Н.В. Туризм: организация и учет. - 2-е изд. - Харьков: Фактор, 2000. - 229 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Дядечко Лідія Павлівна

ЕКОНОМІКА

ТУРИСТИЧНОГО

БІЗНЕСУ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Редактор – Н.П. Манойло

Комп’ютерний набір і верстка – І.В. Марченко

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 13.11.2006. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 14.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006