Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.5. Оцінювання ефективності формування та використання грошових коштів : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

12.5. Оцінювання ефективності формування та використання грошових коштів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

Ефективність руху грошових коштів оцінюється за допомо-гою показників, які відображають формування чистого грошового потоку.

Підвищення ефективності джерел формування чистого гро-шового потоку в туристичному бізнесі характеризується збільшен-

ням частки в ньому чистого прибутку від основної операційної дія-льності, одержуваної за рахунок збільшення обсягів реалізації тур-продукту і скорочення операційних витрат.

Якщо прибуток збільшується за рахунок зростання цін або позареалізаційних операцій, то таке підвищення чистого грошового потоку вважається неефективним.

Серед показників ефективності планових грошових потоків виділяються чотири.

1. Коефіцієнт достатності чистого потоку грошових кош-тів туристичного підприємства (КДчгп), який розраховується за формулою

ОБ + Див

де ЧГП - чистий грошовий потік підприємства на плановий період; ОБ - сума планових виплат основного боргу за коротко- та довгостроковими кредитами і позиками підприєм-ства; Див - сума дивідендів (відсотків), передбачених на пла-новий період.

2. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства (КЛг„) в плановому періоді розраховується за формулою

КЛгп   ^^        ,           (12.3)

ВГПнег

де ВГПП03, ВГПнег - валовий грошовий потік відповідно пози-тивний і негативний; АГК - приріст (дельта) грошових коштів у плановому пе-ріоді, який розраховується як різниця між грошови-ми коштами на кінець і початок планового періоду

АГК = ГКК - ГК„,     (12-4)

де ГКЬ ГК„ - грошові кошти відповідно на кінець і початок планового періоду.

3. Коефіцієнт ефективності грошового потоку (КЕгп) вира-жається відношенням чистого потоку грошових коштів (ЧГП) до не-гативного валового грошового потоку підприємства за певний період (ВГПнег):

ЧГП

КЕгп= .           (12.5)

4. Коефіцієнт реінвестування (капіталізації) чистого потоку грошових коштів (КРчг„) характеризується тією часткою коштів, яка направляється на розвиток підприємства. При розрахунках викорис-товується формула

ЧГП — Див

КРчгп =          ,           (\2 6)

де АІнв - приріст суми реальних і довгострокових інвестицій у плановому періоді.

Розглянуті показники можуть доповнюватися показниками рентабельності грошових вкладень в активи підприємства. Напри-клад, розраховується коефіцієнт рентабельності середнього залиш-ку грошових вкладень у короткострокові фінансові активи, а також коефіцієнт рентабельності середнього залишку накопичених інвес-тиційних ресурсів або довгострокових фінансових вкладень тощо.