Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.4. Планування руху грошових коштів підприємств : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

12.4. Планування руху грошових коштів підприємств


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

Усі види грошових потоків підприємства враховуються в плані надходження і витрачання коштів. Цей план розробляється на рік з поквартальним і помісячним розподілом, що дозволяє врахо-вувати сезонну хвилю попиту і реалізації турпродукту. При розробці бізнес-плану надходження та витрачання коштів визначаються на перший рік з розподілом по місяцях, на другий - по кварталах, a потім-уціломунароки.

План надходження та витрачання грошових коштів склада-ється за кожним видом діяльності (операційна, інвестиційна та фі-нансова), і в цілому по підприємству.

Розроблювальні плани можуть бути оптимістичними, реаліс-тичними або песимістичними.

Процес планування ґрунтується на різноманітних (альтерна-тивних) розрахунках і виборі кращого варіанта.

Головною метою планування руху грошових коштів є макси-мізація чистого руху грошових коштів від усіх видів діяльності, за-безпечення стійкої платоспроможності та високої привабливості підприємства для інвесторів у плановому періоді.

Сума чистих планових грошових потоків від усіх видів дія-льності підприємства утворює його сукупний чистий потік цих ко-штів на плановий період. Оскільки грошові потоки можуть бути по-зитивними й негативними, то величина чистого грошового потоку на плановий період розраховується за формулою

ЧГП = ЧГПП03 - ЧГПнег,    (12-1)

де ЧГП - чистий грошовий потік підприємства;

ЧГПтз, ЧГПнег - відповідно позитивний і негативний чис-тий грошовий потік підприємства.

Вихідним моментом планування грошових потоків виступає розрахунок мінімальної суми коштів, необхідної для продовження діяльності підприємства, і вибір методів фінансування. Без забезпе-чення мінімальної потреби в коштах підприємство не зможе здійс-нювати невідкладні платежі, а тому може потрапити в ситуацію бан-крутства навіть тоді, коли всі його активи разом з неліквідами знач-но перевищують заборгованість.

Мінімальна потреба в грошових коштах визначається як від-ношення операційних витрат за рік до кількості оборотів цих коштів.

До операційних витрат туристичних підприємств відносяться витрати на закупку туристичних послуг для формування турпродук-ту, виплату заробітної плати, відсотків за кредити, дивідендів, а та-кож витрати на реалізацію турпродукту та окремих послуг.

Кількість оборотів грошових коштів розраховується шляхом ділення чистого доходу від реалізації турпродукту (послуг) за пев-ний період на середній залишок грошей за це й же період.

Схема для розрахунків мінімально необхідної суми коштів для туроператора представлена в табл. 12.1.

Таблщя 12.1 Форма розрахунків мінімально необхідної суми

грошових кошпгів на плановий рік

№ п/п  Найменування показника    Тис. грн.

1          Операційні витрати 

2          Чистий доход від реалізації турпродукту (послуг)           

3          Середні залишки коштів і дебіторської заборгованості    

4          Оборотність коштів, кількість оборотів (р. 2 : р. 3)          

5          Мінімально необхідна сума грошей (р. 1 : р. 4)    

Розробка оптимального плану руху грошових коштів повинна охоплювати всі види діяльності з виділенням по кожному 3 них чи-стого грошового потоку.

На першому ешапі прогнозується надходження і використання грошових коштів, пов’язаних з операційною діяльністю з урахуванням надзвичайних подій. Підсумком цього етапу розрахунків є визначення чистого руху коштів від операційної діяльності, який являє різницю між прибутком від операційної діяльності разом з прибутком (збит-ком) від надзвичайних операційних подій та податком на прибуток.

На другому ешапі планується надходження і витрати грошо-вих коштів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю з урахуванням результатів від надзвичайних подій в цій діяльності, і визначається обсяг чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності.

На шрешьом’ ешапі планується надходження і витрати гро-шових коштів, повязаних з фінансовою діяльністю, аналогічно ін-вестиційній діяльності і визначається чистий грошовий потік від фінансової діяльності.

На четвершому етапі планується чистий грошовий потік під-приємства від усіх видів діяльності, а на п 'ятому етапі визначається залишок (готівка) коштів на кінець планового періоду, в якому вра-ховується залишок грошових коштів на початок планового періоду, чистий грошовий потік від усіх видів діяльності та вплив змін валют-них курсів на залишок цих коштів.

Готівка на кінець планового періоду визначається як сума за-лишку грошових коштів на початок планового періоду і чистого

грошового потоку в плановому періоді, скоригованого на суму змін валютних курсів.

Планування надходження коштів підприємств туристичного бізнесу від основної операційної діяльності може здійснюватися різ-ними методами:

-          досвідно-статистичними;

-          виходячи з планованого обсягу реалізації турпродукту та окремих послуг, розрахованого на основі маркетингових дослі-джень можливостей ринкового попиту;

-          виходячи з планованої суми цільового прибутку, тобто про-грамно-цільовим методом.

Для планування грошових потоків може використовуватися спеціальна форма, представлена в табл. 12.2.

Таблиця 12.2

План надходження і витрачання грошових коштів підприємства

№ п/п  Показник        План

 

           

            надходження видатків

1          2          3          4

1 1.1    Рух коштів від операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування             

1.2

1.2.1

1.2.2    Коригування на:

амортизацію необоротних активів збиток (прибуток) від неопераційної дія-льності              X

1.3 Витрати на сплату відсотків х

1.4       Прибуток (збиток) від операційної діяльно-сті до зміни в чистих оборотних активах (р.1.1+р.1.2.1±р.1.2.2-р.1.3) Зменшення    Збіль-шення

1.5

1.5.1

1.5.2    Зменшення (збільшення): оборотних активів витрат майбутніх періодів          Зменшення    Збіль-шення

1.6

1.6.1

1.6.2    Зменшення (збільшення): поточнихзобов’язань доходів майбутніх періодів               

1.7       Грошові кошти від операційної діяльності (р.1.4 ±р.1.5.1 ±р.1.5.2±р.1.6.1 ±p1.6.2)                

Продовження таблиці 12.2

1 2 3 4

1.8

1.8.1

1.8.2    Сплачені:

податки на прибуток

відсотки         X X    

1.9       Чистий рух коштів від операційної діяльно-сті до надзвичайних подій (р.1.7 - р.1.8.1 -р.1.8.2)                   

1.10     Рух коштів від надзвичайних подій в опе-раційній діяльності              

1.11     Чистий рух коштів від операційної

діяльності(р.1.9±р.1.10)                  

2

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3   Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій необоротних активів майнових комплексів                  X X

2.2       Отримані відсотки, дивіденди                    X

2.3       Інші надходження                 X

2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3   Придбання: фінансових інвестицій необоротних активів майнових комплексів         X X X           

2.5 Інші платежі х

2.6       Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності до надзвичайних подій (р.2.1.1 + р.2.1.2 + р.2.1.3 + р.2.2 + р.2.3)-(р.2.4.1 + р.2.4.2 + р.2.4.3 + р.2.5)                       

2.7       Рух коштів від надзвичайних подій інвестиційній діяльності                

2.8       Чистий рух коштів від інвестиційної діяль-ності (р.2.6+р.2.7)               

3          Рух коштів у результаті фінансової діяльності                  

3.1       Надходження власного капіталу                 X

3.2       Отримані позики                  X

3.3       Інші надходження                 X

3.4       Погашення позик      X        

3.5       Сплачені дивіденди  X        

3.6       Інші платежі   X        

Закінчення таблиці 12.2

1 2 3 4

3.7       Чистий рух коштів від фінансової діяльнос-ті до надзвичайних подій (р.3.1+р.3.2+ р.3.3)-(р.3.4+р.3.5+р.3.6)               

3.8       Рух коштів від надзвичайних подій у фінан-совій діяльності                 

3.9       Чистий рух коштів від фінансової діяльнос-ті (р.3.7-р.3.8)                     

3.10     Чистий рух коштів від усіх видів діяльності на плановий період (р.1.11+р.2.8 + р.3.9)                     

3.11     Залишок коштів на початок планового періоду                X

3.12     Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                       

3.13     Залишок коштів на кінець планового періоду                   X

Планування надходження коштів від інвестиційної та фінан-сової діяльності здійснюється методом прямого розрахунку на ос-нові відповідних договорів.

Планова виручка від реалізації турпродукту та послуг є гро-шовим надходженням від операційної діяльності туроператора. Та-ке надходження для туроператора утворює позитивний грошовий потік. Для турагента позитивний грошовий потік від операційної діяльності створюється за рахунок агентської винагороди.

Негативним грошовим потоком, пов'язаним з операційною діяльністю туроператора або турагента, є планова сума операційних витрат, що розраховується за такими елементами: матеріальні ви-трати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати.