Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.3. Методи оптимізації руху грошових коштів : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

12.3. Методи оптимізації руху грошових коштів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

Будучи найважливішим етапом управління рухом грошових коштів, особливо збиткових і низькорентабельних підприємств, оп-тимізація покликана виконати ряд важливих задач:

1)         виявити та задіяти резерви зниження залежності підпри-ємства від зовнішніх джерел залучення коштів;

2)         забезпечити більшу збалансованість вхідних і вихідних грошових потоків як за часом, так і за обсягами;

3)         сприяти тіснішому взаємозв'язку руху грошових коштів від різних видів діяльності;

4)         сприяти збільшенню обсягу чистих грошових коштів.

Оптимізація руху грошових коштів являє собою процес ви-

бору найбільш ефективних форм організації цього руху з урахуван-ням зовнішніх і внутрішніх факторів діяльності підприємства.

Основними об'єктами оптимізації руху грошових коштів ви-ступають такі:

•          надходження та витрачання грошових коштів;

•          чистий рух коштів за кожним видом діяльності;

•          чистий рух сукупних коштів від усіх видів діяльності;

•          вплив зміни валютного курсу на залишок грошових коштів;

•          залишок грошових коштів на кінець періоду. Найважливішою передумовою оптимізації руху грошових

коштів підприємства є оцінювання факторів, які впливають на об-сяг і характер їх формування в часі (рис. 12.5).

                        ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ШДПРИЄМСТВА     

           

           

                                  

            Зовнішні фактори: політична ситуація в країні і в світі; державна політика розвитку туризму; конкуренція та кон'юнктура ринку; платоспроможність населення; сезонність попиту; податковасистема; доступністькредитів; візовий режим; перепони при перетинанні кордону

           

 

           

            Внутрішні фактори: базова економічна стратегія підприємства; житгєвий цикл підприємства та турпродукту; новизна та якість туристичних послуг;

фінансовий менталітет власників і менеджерів підприємства; ефективність маркетингового менеджменту; інвестиційний та інноваційний менеджмент

           

 

Рис. 12.5. Основні фактори впливу нарух грошових коштів туристичного підприємства

Методи оптимізації руху грошових коштів залежать від рівня достатності планованого грошового потоку.

При оптимізації дефіцитного грошового потоку виходять з вивчення тривалості дефіцитності. Дефіцит може бути коротко-строковим або навіть випадковим і довгостроковим, стійко прита-манним даному підприємству.

Збалансованість дефіцитного руху грошових коштів у корот-костроковому періоді досягається застосуванням відомої у світі «Системи прискорення - уповільнення платіжного обороту». Ця система передбачає розробку підприємством організаційних захо-дів, з одного боку, для прискорення залучення коштів, а з іншого -для уповільнення їх витрачання.

Серед заходів прискорення залучення коштів до діяльності підприємств туризму можна виділити такі:

-          розширення системи цінових знижок на турпродукт з ме-тою ефективного збільшення обсягів його реалізації;

-          прискорення інкасації платіжних документів покупців тур-продукту.

Уповільнити витрачання грошових коштів у короткостроко-вому періоді можна за рахунок таких заходів:

•          збільшення періоду (флоуту) інкасації власних платіжних документів;

•          запобігання передоплати придбання підприємством турпо-слуг і товарів;

•          розширення оренди (лізингу) замість купівлі основних фондів;

•          реструктуризація кредитів (боргів) шляхом переведення короткострокових кредитів у довгострокові.

При рішенні проблем збалансування обсягів дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді можуть зростати проблеми дефіциту в довгостроковому періоді. Тому потрібна роз-робка заходів, спрямованих на ліквідацію дефіциту грошових кош-тів у довгостроковому періоді.

Для збільшення надходження коштів у довгостроковому періо-ді рекомендується застосовувати такі головні заходи:

-          залучення довгострокових кредитів з урахуванням фінан-сового левериджу;

-          продаж (здача в оренду або по лізингу) зайвих нематері-альних активів підприємства;

-          для акціонерних товариств - додаткова емісія акцій (облі-гацій).

Зниження витрат коштів у довгостроковому періоді можливе за допомогою таких заходів:

S зменшення кількості та обсягів інвестиційних програм;

S відмова від використання коштів для фінансового інвесту-вання;

■S скорочення суми постійних витрат.

Оптимізація надлишкового грошового потоку підприємства вимагає використання надлишку на інвестування розвитку діяльнос-ті підприємства. Серед основних напрямів використання надлиш-кових коштів туристичних підприємств можна виділити такі:

1) збільшення насамперед операційних необоротних активів, тобто придбання додаткових основних фондів і нематеріальних ак-

тивів, зокрема, прогресивних програм для забезпечення роботи комп'ютерів;

2)         прискорення запровадження в дію реальних інвестиційних проектів;

3)         здійснення перспективної диверсифікації операційної дія-льності;

4)         формування ефективного портфеля фінансових інвестицій;

5)         дострокове погашення довгострокових кредитів тощо.

В системі оптимізації грошових потоків підприємства важли-ве місце посідає їхня синхронізація, тобто збалансованість у часі. Синхронізація грошових потоків може здійснюватися за допомо-гою методу кореляції. Коефіцієнт кореляції в процесі оптимізації повинний прямувати до «+1».

Заключним етапом оптимізації руху грошових коштів є за-безпечення умов максимізації чистого руху грошових коштів від усіх видів діяльності підприємства.

Прискорення чистого руху коштів забезпечує самофінансу-вання і підвищення ринкової вартості підприємства. Зростання чис-того руху грошових коштів може забезпечуватися за рахунок:

■S скорочення постійних витрат;

S зниження рівня змінних витрат;

•          застосування ефективної податкової політики;

S використання ефективної цінової політики;

S впровадження прискореної амортизації основних фондів;

•          продажу зайвих основних фондів і нематеріальних активів;

■S посилення претензійної роботи з метою повного і своєчас-

ного стягнення штрафних санкцій і т.п.

Обґрунтовані заходи оптимізації руху грошових коштів ви-користовуються при його плануванні.