Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.2. Мета і принципи економічного управління рухом грошових коштів : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

12.2. Мета і принципи економічного управління рухом грошових коштів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

Загрузка...

Головною метою управління рухом грошових коштів підпри-ємств є забезпечення їхньої фінансової стійкості шляхом збалансу-вання та синхронізації в часі надходження і витрачання коштів.

При управлінні рухом грошових коштів, тобто грошовими потоками, необхідно керуватися загальновизнаними принципами, головними серед яких є такі:

S інформативна вірогідність, яка повинна відповідати стандар-там бухгалтерського обліку;

S збалансованість руху грошових коштів за обсягами, часом і простором;

S забезпечення ефективності використання кожної одиниці коштів шляхом мінімізації і запобігання неритмічності грошового потоку;

S стабілізація ліквідності та платоспроможності підприємст-ва, пов’язана з дотриманням синхронізації позитивних і негативних грошових потоків на кожнім інтервалі часу.

Процес ефективного економічного управління рухом грошо-вих коштів підприємств потребує дотримання етапів, представле-нихнарис. 12.4.

Етапи економічного управління рухом грошових коштів підприємств

Моніторинг руху грошових коштів: збір звітних даних, оцінка їх достовірності та підготовка до аналізу; аналіз зібраних даних про рух грошових коппів за попередній період; узагальнення результатів аналізу та підготовка матеріалів для прий-няття управлінських рішень

 

2

 

Оптимізація руху грошових коштів

 

3

 

Планування руху грошових коштів підприємства за різними джерелами їх отримання та напрямами витрачання

 

4

 

Забезпечення ефективного контролю за збалансованістю обсягів надхо-дження і витрачання грошових коштів та їх синхронізацією в часі

 

Рис. 12.4. Основні етапи економічного управління рухом грошових коштів підприємств

Як показано на схемі, початковим і дуже важливим етапом економічного управління рухом грошових коштів суб'єктів підп-риємницької діяльності є моніторинг в широкому значенні. Він охоплює не тільки збір достовірної інформації, а й її аналіз, уза-гальнення та підготовку пропозицій для прийняття ефективних управлінських рішень.

Найважливішим етапом економічного управління виступає оптимізація руху грошових коштів по кожному джерелу формуван-ня і кожному напряму витрачання (використання).

Завершальним етапом такого управління є ефективний конт-роль за дотриманням збалансованості вхідних і вихідних грошових потоків як за обсягами коштів, так за синхронністю їхнього руху в часі та просторі.