Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 12. Рух грошових коштів на підприємствах туристичного бізнесу 12.1. Сутність, роль і види грошових потоків : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

Тема 12. Рух грошових коштів на підприємствах туристичного бізнесу 12.1. Сутність, роль і види грошових потоків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

Господарсько-фінансові операції підприємницьких структур усіх галузей і сфер діяльності супроводжуються рухом грошових коштів. Рух грошових коштів, як зазначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», - це на-дходження і вибуття коштів та їхніх еквівалентів (п. 4).

Грошові кошти - це готівка, гроші на рахунках у банках та депозити до запитання. Еквівалентами грошових коштів є коротко-строкові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвер-туються у певні суми грошових коштів і характеризуються незнач-ним ризиком зміни їх вартості.

Рух коштів, що виступає як надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів, утворює грошові потоки.

Розглядаючи грошовий потік докладніше, слід зазначити, що він являє собою сукупність розподіленого в часі і просторі надход-ження та витрачання коштів при здійсненні господарської діяль-ності. Грошовий потік формується на основі економічних відносин між учасниками туристичної діяльності, тобто між туристами та пі-дприємствами туристичної індустрії. Ці відносини охоплюють по-токи туристів, турпродукту (послуг), а також потоки платіжних за-собів найчастіше в грошовій формі.

Кожному потоку туристичного продукту (послуг) відповідає зустрічний платіжний потік, який називається грошовим потоком. Взаємозв'язок потоків туристичних послуг і грошових коштів представлено на рис. 12.1.

Грошовий потік відомий у світовій практиці як кзш фло (cash flow).

Туристичне підприємство

 

Туристичний бізнес

 

Внутрішні та міжнародні туристи

 

потік грошей

потік туристичних послуг

Рис. 12.1 Схема потоків туристичних послуг іруху грошових коштів

У фінансовій звітності відображаються позитивні і негативні грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяль-ності. Надходження грошей є для підприємства позитивним потоком, а витрата - негативним. Позитивний грошовий потік утворює доходи, а негативний - витрати підприємства. У вищезгаданому стандарті бух-галтерського обліку дається чітке визначення джерел надходження і напрямів витрачання коштів як взаємозалежних грошових потоків. Якщо немає надходження грошей, то нічого витрачати.

В умовах ринкових відносин важко переоцінити роль і зна-чення потоків грошових коштів, що є для підприємства «кровонос-ною системою», яка обслуговує його господарську діяльність і дозво-ляє оцінити взаємозв'язок між залишками коштів на початок і кі-нець звітного або планового періоду.

Роль руху грошових коштів в економіці підприємств важко переоцінити.

По-перше, ефективно організований рух грошових коштів за-безпечує платоспроможність і ліквідність підприємства.

По-друге, раціонально сформовані грошові потоки від опера-ційної діяльності з урахуванням сезонності попиту на турпродукт сприяють скороченню потреби підприємства в позиковому капіталі, за який, як відомо, стягується плата. Результатом такої раціоналіза-ції є зниження витратоємності основної операційної діяльності.

По-третє, налагоджена система руху грошових коштів забез-печує прискорення обороту капіталу і зниження ризику неплато-спроможності підприємства.

По-четверте, активізація грошового руху дає можливість отримати додатковий прибуток, у тому числі й для капіталізації з метою розвитку діяльності підприємства та підвищення рентабель-ності інвестованого капіталу.

Поняття «рух грошових коштів» є агрегованим, оскільки включає багато видів руху грошей в економіці підприємств і за йо-го межами. Рух грошових коштів в основній операційній діяльності туристичного підприємства є логістичним потоком, пов’язаним з потоками турпродукту і туристів. Є й інші ознаки класифікації руху грошових коштів туристичних підприємств (рис. 12.2).

 

Ознаки класифікації              Види грошових потоків

 

                       

                       

 

—►                           Операційний

Інвестиційний

Фінансовий

 

            Вид діяльності           ^         

           

                       

 

 

Напрям руху

 

Вхідний (позитивний) Вихідний (негативний)

 

Ритмічність руху

 

Регулярний

Нерегулярний

Одиничний

 

Метод оцінювання ру-ху за часом

 

Грошовий потік в поточних умо-

вах

Майбутній грошовий потік

Дисконтований грошовий потік

—►                           Рівноважний

Надлишковий

Дефіцитний

 

            Рівень достатності               

           

                       

 

 

Спосіб розрахунків

 

Чистий грошовий потік за видом

діяльності

Сукупний чистий грошовий потік

                        Завчасний Поточний Відстрочений

Черговість проведення платежів               

                       

 

Рис. 12.2. Класифікація грошових потоків підприємств

Як показано на рисунку, вихідною і визначальною ознакою класифікації руху грошових коштів є види діяльності підприємства. Грошовий потік виступає результатом відповідного виду діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової), а сукупний чистий грошо-вий потік являє собою суму результатів від усіх видів діяльності за певний період функціонування підприємства.

За напрямами руху грошові кошти поділяються на вхідні, що створюють позитивний грошовий потік, і вихідні, утворюючі нега-тивний грошовий потік.

Особливе місце в оцінці ефективності руху грошових коштів як результатів від різних видів діяльності займає визначення рівня достатності грошових потоків за звітний період для забезпечення підприємницької діяльності.

Якщо утворився надлишковий чистий грошовий потік, то це означає: підприємство має кошти, які може використовувати за своїм розсудом. Світовою практикою підтверджено, що найбільш ефек-тивним напрямом використання «надлишку» грошових коштів є ін-вестиційна діяльність, спрямована на розвиток підприємства. Рів-новажний грошовий потік є нейтральним до розвитку підприємст-ва, а дефіцитний - несе в собі загрозу банкрутства.

Рух грошових коштів знаходиться під впливом інфляційних процесів. Тому процес приведення майбутніх коштів до теперіш-нього рівня має особливо важливе значення при оцінці ефективності планового інвестування коштів.

3 ритмічністю руху грошових коштів пов'язана своєчасність розрахунків за зобов'язаннями підприємства, яка повинна врахову-ватися в процесі управління фінансовими потоками.

Рух грошових коштів в усіх підрозділах підприємства і на-віть в окремих господарських операціях повинен балансуватися з потребами.

Визначальним підходом до планування руху грошових кош-тів підприємств є обґрунтування їхнього надходження та витрачан-ня за кожним видом діяльності. Основним показником такого пла-нування є визначання сукупного чистого грошового потоку підпри-ємства, величина якого утворюється за рахунок чистого руху гро-шових коштів від усіх видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової (рис. 12.3).

Джереланадход-

ження грошових

коштів

 

Види діяльності

 

Напрями вико-ристання гро-шових коштів

 

Чистий рух

грошових

коштів

 

 

Доход від реалі-зації турпродукту та послуг

Аванси, отримані

від покупців і

замовників

Доход від надан-

ня права корис-

тування активами

(здача в оренду,

ліцензіїтощо)

I

Надходження

коштів від про-

дажу необорот-

них активів

Надходження

коштів від

реалізації інве-

стицій

Отримання

довгострокових

кредитів

Отримання

короткостроко-

вих кредитів

Доход від ви-пускутареалі-

зації акцій, облігацій і т.п.

* Операційна

Інвестиційна

Фінансова

I

Оплата послуг постачальни-кам туристич-ного продукту

Оплата праці

та відрахуван-

ня на соціальні

заходи

Розрахунки з бюджетом

I

Витрати,

пов'язані з

придбанням

майнатаінших

необоротних

активів

Надання дов-

гострокових

позик іншим

суб'єктам

I

Погашення ко-роткостроко-вих кредитів

Викуп акцій власної емісії

Виплата диві-

дендів |J

(процентів)

Від операційної діяльності

Від інвестицій-

ної діяльності

с

У К

У

п н и й

ч и с т и й

г р

0

ш

0

в и й

п

0

т I к

Рис. 12.3. Схема формування сукупного чистого грошового потоку туристичних підприємств