Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2. Показники прибутку та рентабельності підприємств туристичного бізнесу : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

11.2. Показники прибутку та рентабельності підприємств туристичного бізнесу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

Прибуток будь-якого підприємства виміряється абсолютною величиною, тобто сумою, що виступає узагальнюючим підсумко-

вим показником господарсько-фінансової діяльності. Однак абсо-лютна величина прибутку не характеризує рівень ефективності дія-льності підприємства в цілому та ефективності використання його ресурсів і дотримання режиму економії. Тому для оцінювання ефе-ктивності економічної діяльності підприємства, характеристики рі-вня раціональності використання його ресурсів і витрат використо-вується відносний показник, який називається рентабельністю.

Прибуток як абсолютний синтетичний показник визначається на основі розподілу доходу з урахуванням діючої системи оподат-кування доходу і прибутку.

Сума прибутку - це перевищення доходів над витратами, по-датковими й обов'язковими платежами, а рентабельність визнача-ється як відсоткове відношення суми отриманого прибутку до яко-го-небудь іншого показника (рис. 11.2).

Діяльності

 

Рентабельність

 

Ресурсів

 

Виручки від реалізації

турпродукту (послуг)

 

Основних фондів

 

Оборотних активів

 

Трудових ресурсів

 

Витрат підприємства

Фонду оплати праці

 

Капіталу підприєм-

ства

 

Сукуп-ного

 

Власного I I Чистого I ІПерманент-

ного

оборотного

 

Рис. 11.2. Система показників рентабельності підприємства

Система рентабельності охоплює дві групи показників: -рентабельність діяльності підприємства; -рентабельність використовуваних ресурсів. Рентабельність діяльності характеризує, скільки прибутку

припадає на одиницю виручки (доходу) від реалізації турпослуг або на одиницю витрат підприємства. Рентабельність виручки являє со-бою частку прибутку в середній ціні турпродукту (послуги).

Розрахунок показників рентабельності туристичних підпри-ємств залежить від виду їх діяльності.

Для туроператора розраховується рентабельність у відсот-ках до виручки (доходу) від реалізації турпродукту та окремих послуг (Р™) за формулою

on Пч

Рвир =            100,     (11.6)

де Пч - чистий прибуток туроператора;

Дч - чистий доход (виручка) від реалізації туроператора.

Для турагентської діяльності розраховується рентабельність комісійної винагороди (р%) за формулою

аг Пч

Ркв =   100,     (11.7)

KB

де Пч - чистий прибуток турагента; KB - комісійна винагорода турагента.

Рентабельність витрат визначається як відношення суми при-бутку підприємства до суми його витрат за певний період і виража-ється у відсотках. Цей показник характеризує ефективність поточ-них витрат підприємства, їхню окупність і величину прибутку, що припадає на одиницю витрат.

Особливе місце в оцінюванні ефективності витрат займає ре-нта-бельність, обчислена до фонду оплати праці, яка означає, скіль-ки чистого прибутку підприємства припадає на 100 грн заробітної плати трудового колективу. Формула для розрахунків цього показ-ника не залежить від виду підприємства і має такий вигляд:

Пч

Рфоп=-ГХТ7'100>     (П-8)

г          ФОП

де Рфоп - рентабельність фонду оплати праці, %; ФОП- фонд оплати праці підприємства.

Однак показники рентабельності діяльності підприємств не характеризують економічну ефективність використання їхніх ресу-рсів. Рентабельність діяльності може бути високою навіть при ни-зькій ефективності використання ресурсів. Тому використовується пруга група показників рентабельності, які визначаються як від-ношення прибутку до середньої вартості певних видів ресурсів, ви-ражене у відсотках.

Виняток складає лише рентабельність використання трудо-вих ресурсів (Ртр), яка розраховується як відношення прибутку до середньооблікової чисельності працівників підприємства:

 

Пч

об

*тр ~= >         (Н.9)

 

де Чоб - середньооблікова чисельність працівників.

Цей показник характеризує величину прибутку, яку забезпе-чує підприємству один середньообліковий працівник. Він виража-ється в гривнях на одного працівника.

Рентабельність основних фондів (Р0ф) підприємства визна-чається за формулою

Pod>=T7^.      1^, ^100'         (11.10)

^ (ОФн+ОФк):2

де ОФн, ОФк - відповідно основні фонди на початок і кінець періоду.

Рентабельність оборотних активів розраховується аналогіч-но рентабельності основних фондів з тією лише різницею, що в знаменнику використовується середня сума оборотних активів.

Рентабельність капіталу підприємства може розраховувати-ся стосовно сукупного капіталу, авансованого в діяльність підпри-ємства, або окремих його складових:

- рентабельність сукупного капіталу (Рск):

Пч

Рск=г^            р„        -100,   (11.11)

(ВЬП + ВЬК ) : 2

де ВБ„, ВБК - відповідно сума валюти балансу на початок і на кінець періоду;

- рентабельність власного капіталу (Рвк):

Пч

рвк=гтгГг       пт.       -wO,    (П-12)

( ВК п + ВК к ) : 2

де ВК„, ВКК - відповідно власний капітал на початок і кінець періоду;

рентабельність чистого оборотного капіталу (Рчок):

 

пч

Рчок = /тт~тг тт„т,    ■!№<  (11.13)

( ЧОКп + ЧОКк ): 2

де ЧОК„, ЧОКк - відповідно чистий оборотний капітал на по-чаток і кінець періоду;

- рентабельність перманентного капіталу (Рпк):

рпк=—^г,       *          -ЮО,  (11.14)

f 11K н + 11K к ) : 2

де ПКН, ПКК - відповідно перманентний капітал на початок і кінець періоду.

Чистий оборотний капітал - це сума власного оборотного ка-піталу, а до перманентного капіталу відноситься той капітал, що знаходиться в довгостроковому розпорядженні підприємства. Ве-личина перманентного капіталу (ПК) дорівнює сумі всіх джерел власного капіталу і довгострокових кредитів на певну дату:

ПК = ВК + Кдс,         (11.15)

де Кдс - сума довгострокових кредитів.

Усі показники рентабельності можна розраховувати як на ос-нові чистого прибутку, так і оподаткованого прибутку.

Розрахунки рентабельності за даними чистого прибутку до-зволяють оцінити вплив податкових та інших обов'язкових плате-жів на рентабельність.