Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3. Стратегія формування доходу підприємств : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

9.3. Стратегія формування доходу підприємств


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

Загрузка...

Стратегія формування доходу - це логічно побудована прог-рама перспективних заходів, спираючись на яку підприємець зможе досягти поставлених цілей. Така стратегія передбачає розробку правил і прийомів, за допомогою яких досягається основна мета пі-дприємництва - отримання прибутку.

Прибуток у туристичній діяльності забезпечується насампе-ред за рахунок доходу від реалізації турпродукту та послуг. У такій ролі доход сам стає стратегічною метою суб'єкта підприємництва і потребує обґрунтування.

В умовах низької рентабельності та збитковості туристичних підприємств особливо гостро стоїть проблема збільшення доходів. Вирішення цієї проблеми вимагає розробки стратегії розвитку під-приємств на основі вибору ефективних джерел формування доходу й обґрунтування раціональних напрямів його використання. Особ-

ливе місце в такій стратегії посідає прогнозування оптимального рівня й обсягу доходу. Кінцевою метою прогнозування є визначен-ня ефективних джерел одержання і доцільних напрямів розподілу доходів підприємства. Тому стратегія доходу охоплює програму дій підприємців, спрямовану на пошуки стійких та ефективних джерел його формування і розробку раціональної системи використання.

При розробці стратегії необхідно пам'ятати: ринкові відноси-ни визначають самостійність стратегічних розробок підприємств, але не анархію. Самостійність знаходиться під регулюючим впли-вом держави.

Розробка стратегії доходу туристичного підприємства вима-гає знань загальної стратегії управління підприємницькою діяльніс-тю, під якою прийнято розуміти формування системи довгостроко-вих цілей діяльності і вибір ефективних шляхів їхнього досягнення.

Загалом під стратегією доходу суб'єктів туристичної діяль-ності слід розуміти систему довгострокових цільових завдань, спрямованих на одержання такого обсягу доходів, якого вистачить для сплати податків і обов'язкових зборів, відшкодування витрат і одержання прибутку для забезпечення саморозвитку підприємства та винагороди праці й капіталу.

Стратегія в такому розумінні передбачає форму розімкнутого кола, в якому завершальний етап - використання доходу - потребує виходу на новий, вищий, рівень його формування. Стратегія повин-на базуватися на розвитку туризму по спіралі. Спіралеподібна стра-тегія здатна вивести підприємство на вищий рівень прибутковості і забезпечити поступальні темпи розвитку.

Здійснення стратегії доходу в туризмі являє собою розтягну-тий у часі процес реалізації базової економічної стратегії розвитку підприємства. При цьому враховуються сильні сторони існуючих видів і форм туризму і сильні сторони самого підприємства, які можуть відігравати вирішальну роль при виборі стратегії нарощу-вання доходів. Важливо також вишукати можливості розширення діяльності в нових для турпідприємства умовах, які мають резерви для росту доходу. Вибір стратегії росту повинен спиратися на стра-тегію концентрованого або інтегрованого росту.

Механізм розробки стратегії доходу підприємства неможли-вий без повної, точної, систематизованої інформації про практику його формування, розподілу та використання. Таку інформацію дає моніторинг.

Моніторинг доходу в туризмі - це механізм постійного спос-тереження, аналізу та підготовки даних для прогнозування можли-востей розвитку підприємств на власній доходній основі.

У практиці економічної діяльності туристичних підприємств в Україні є упорядкована система звітності про туристичні потоки, об-сяги доходів, витрат і прибутку суб'єктів підприємницької діяльності.

Система моніторингу охоплює три етапи (рис. 9.6).

 

 

Основні етапи моніторингу доходу

Відбір для вивчення основних джерел форму-

вання та напрямів використання доходу

Обґрунтування системи звітних показників

кожного джерела доходу

Визначення періодичності звітної бази даних

Збір, обробка та підготовка вихідної інформа-

ціїдляаналізу

Вивчення динаміки та структури доходу

Виявлення впливу на доход макро- та мікро-

середовища

Факторний аналіз доходності підприємства

Розрахунок ефективності формування та вико-

ристання доходу

Вивчення доходу на основі логістики

Оцінювання діючої системи розподілу доходу

Виявлення резервів і визначення перспектив

підвищення доходів

Узагальнення та систематизація матеріалів

аналізу

Вивчення ефективності діючої політики опти-

мізаціїдоходу

Оцінювання альтернативних шляхів підви-

щення доходів

Розробка пропозицій щодо коригування діючої

або вибору нової стратегії

Рис. 9.6. Модель моніторингу доходу туристичного підприємства

3 наведеної схеми видно, що спостереження виступає вихід-ним моментом, аналіз - центральним етапом, а підготовка даних для оцінювання перспектив розвитку - завершальним етапом про-цесу моніторингу туристичної діяльності взагалі і доходу зокрема.

Результати аналізу доходу є інформаційною базою для кори-гування діючої або вибору нової стратегії формування та викорис-тання доходу. Без усебічного моніторингу неможливо обґрунтуван-ня стратегії і тактики формування та розподілу доходу підприємств.

Схема стратегічного планування доходу туристичного підп-риємства представлена на рис. 9.7.

Для ухвалення остаточного рішення і затвердження розроб-леної стратегії формування й розподілу доходу необхідно оцінюва-ти її дієздатності, щоб заздалегідь виключити нездійсненні варіан-ти. При оцінюванні дієздатності стратегії необхідно установити, наскільки вона спроможна забезпечити виконання базової стратегії і чи вписується вона в ринкову ситуацію, чи враховує комерційний ризик і способи його мінімізації.

Для забезпечення дієздатності стратегії доходу туристичних підприємств необхідно постійно вирішувати проблеми макро- і мі-крорівня.

До проблем макрорівня відносяться такі:

S стабілізація темпів розвитку економіки країни (регіону);

• забезпечення правових гарантій свободи дій та підтримки туристичного підприємництва;

S зміцнення національної грошової одиниці;

S активізація туристичної діяльності на основі розвитку віт-чизняної туристичної індустрії та підвищення якості обслуговуван-ня туристів;

S стимулювання розвитку внутрішнього і в'їзного туризму через систему державного інвестування і зниження податкового тиску.

До внутрішньогосподарських проблем стратегічного плану-вання доходу туристичних підприємств можна віднести, по-перше, проблему врахування зовнішнього економічного середовища підп-риємства; по-друге, вибір методу обґрунтування стратегії стійкого збільшення доходів і розвитку підприємства на власній інвестицій-ній основі; по-третє, розробку заходів щодо забезпечення стратегії розвитку підприємства.

РОЗРОБКА СТРАТЕГП ДОХОДУ

 

Цільові завдання

 

Методи та дії

 

1.Постановка цілей

 

Створення бази стратегічного планування тури-

стичноїдіяльності

Обгрунтування можливих перспектив залучення

та використання доходу

Забезпечення засобів розвитку підприємницької

діяльності, стимулювання праці та капіталу

 

2. Оцінювання джерел форму-вання та напря-мів використан-ня доходу

 

Визначення зовнішніх умов діяльності підпри-

ємства

Спостереження за внутрішнім середовищем фо-

рмування та використання доходу

Використання даних моніторингу та маркетин-

гових досліджень

 

3. Розробка програми фор-мування доходу

 

Прогнозування програмно-цільовим методом Планування методом прямих розрахунків Застосування методів економіко-математич-ного моделювання

 

Розробка ефективного маркетингу

Вибір найбільш ефективних джерел отримання

доходу

Регулювання турпродукту пшяхом диверсифі-

кації

Регулювання та коригування цін і знижок

Вибір пріоритетних напрямів використання до-

ходів

Розробка ефективної системи розподілу доходів

Розробка пшяхів досягнення стратегічних цілей

Спостереження за ходом здійснення стратегії

доходу

Застосування ефективних методів контролю

Оцінка дієздатності розробленої стратегії

 

Рис. 9.7. Сутність та основні етапи стратегічного планування доходу підприємства