Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Економічний механізм формування й розподілу доходу : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

9.2. Економічний механізм формування й розподілу доходу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

Загрузка...

Трансформація адміністративно-командної системи господа-рювання і перехід до ринкових відносин в Україні докорінно зміни-ли механізми формування й розподілу доходу суб'єктів підприєм-ницької діяльності. Ці механізми включають два відносно самос-тійних, хоча й взаємозалежних процеси. Перший - формування до-ходу, а другий - його розподіл і використання. Механізми форму-вання й розподілу доходу засновані на загальноекономічних прин-ципах, які випливають із сутності та призначення доходу, і розроб-ляються на законодавчій базі, що діє в економіці України.

Діючі нині механізми утворення й розподілу доходу в туриз-мі є результатом ринкового реформування економіки країни та но-вої системи оподатковування доходів і прибутку підприємств.

Основним видом оподаткування доходів туристичних підпри-ємств є податок на додану вартість (ПДВ). Розподіл доходу регулю-ється законом України «Про оподаткування прибутку підприємств». Крім законів, механізми формування й розподілу доходу підприємств визначаються Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

В Законі України «Про оподаткування прибутку підпри-ємств» поняття «валовий доход» визначається як загальна сума до-ходу платника податку від усіх видів діяльності, отримана за звіт-ний період у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами. Модель формування та на-прями використання доходу туристичного підприємства відповідно до законодавства України про оподатковування доходів і прибутку підприємств представлена на рис. 9.1.

Джерела формування                       Суми коригування

валового доходу:                   валового доходу:

• доходи від реалізації турпродукту            • податок на додану вартість;

та послуг;                   • кошти, отримані за рішенням суду

• доходи від операційної оренди (лі-                     на покриття витрат і збитків;

зингу);                        • величина прямих інвестицій та

• доходи від операцій з цінними папе-      (-)        реінвестицій в корпоративні пра-

рами, валютними цінностями та бор-       _►      ва, емітовані підприємством;

говимизобов'язаннями;                   • надмірно сплачені податки;

• доходи від операцій з основними                       • кошти, накопичувані на пенсійних

фондами, нематеріальними актива-                      рахунках;

ми;                  • отриманий емісійний доход;

• доходи у вигляді безоплатно