Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.5. Обґрунтування витрат на оплату праці : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

8.5. Обґрунтування витрат на оплату праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

Витрати на оплату праці пов'язані з виплатою заробітної пла-ти всім працівникам підприємства за певний період часу. Ці витра-ти відносяться на собівартість товарів, робіт, послуг.

При плануванні витрат на оплату праці використовуються pis-Hi методи, основними з яких є нормативний і прямих розрахунків.

Застосування методу прямих розрахунків передбачає викорис-тання планової чисельності працівників і середньої заробітної плати на плановий період. Середня заробітна плата планується з урахуван-ням тенденцій її підвищення, передбачуваних державою, та еконо-мічних можливостей самого підприємства в плановому періоді.

На основі планової чисельності персоналу та динаміки серед-ньої заробітної плати розраховується плановий фонд заробітної плати (ФЗП) за формулою

ФЗП = 4об ■ ЗП,       (8.29)

де Чоб - середньооблікова планова чисельність працівників підприємства;

ЗП - середня заробітна плата одного середньооблікового працівника підприємства в плановому періоді.

Нормативний метод планування фонду заробітної плати інакше називається методом участі в доходах підприємства. При використанні цього методу підприємствами туристичного бізнесу встановлюється норматив витрат на оплату праці у відсотках до об-сягу наданих (реалізованих) послуг.

Різні джерела формування доходів туроператорів і турагентів викликають необхідність застосування двох підходів до викорис-тання нормативного методу планування фонду заробітної плати цих підприємств.

Для туроператорів норматив фонду заробітної плати в доході виражається у відсотках до виручки від реалізації турпродукту (по-слуг). Тому в розрахунках планової суми фонду заробітної плати (ФЗі7ОЙ)можна використовувати формулу

ФЗПоп = P фзп,         (8.30)

де vp - планова сума виручки від реалізації турпродукту (пос-луг); Мфт ~ норматив фонду заробітної плати у відсотках до виручки від реалізації.

При обґрунтуванні нормативу фонду заробітної плати у від-сотках до доходу туроператора на плановий період можна викорис-товувати формулу

,гои ФЗП 100 + ЛФЗППЛ

N, =     100,     (%?,]}

фзп v6p юо + лппт    к }

де ФЗП6, v6p- відповідно фонд заробітноїплати і виручка від

реалізації турпродукту (послуг) базисного (звіт-ного) періоду; Л.ФЗП"" - приріст фонду заробітної плати туроператора в

плановому періоді, %; ЛППт - приріст продуктивності праці туроператора в плановому періоді, %.

Оскільки доход турагента формується за рахунок агентської винагороди, то для розрахунків нормативу заробітної плати в його доході на плановий період слід використовувати формулу

„таг     ФЗП 100 + ЛФЗП m

rh =      Й         100,     (8.32)

АВ       100 + ЛПП m

де N^3n - норматив фонду заробітної плати в доході тур-

агента, %;

ФЗП6, АВб - відповідно фонд заробітної плати і агентсь-ка винагорода у базисному періоді;

АФЗПт - приріст фонду заробітної плати турагента в пла-новому періоді, %;

ЛППт - приріст продуктивності праці турагента в плано-вому періоді, %.

Розрахований норматив фонду заробітної плати у відсотках до агентського збору можна використовувати при плануванні фон-ду заробітної плати тур агента:

ABm-N™

ФЗПаг =         <рзп^  (8.33)

100

де ФЗГҐ - планова сума фонду заробітної плати турагента;

АВШ - планова сума агентської винагороди за просуван-ня і реалізацію турпродукту.

До собівартості товарів, робіт, послуг включається не тільки витрати на оплату праці, а й внески на соціальні заходи.