Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. Планування доходів підприємств готельного типу : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

6.4. Планування доходів підприємств готельного типу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

План доходів від основної операційної діяльності підпри-ємств готельного типу складається на основі експлуатаційної прог-рами, вираженої в грошовій формі. Обґрунтування плану доходу (виручки) від реалізації послуг з розміщення туристів здійснюється з урахуванням планової кількості місце-днів і тарифів на одне спа-льне місце за добу.

Оскільки тарифи на спальні місця диференційовані за катего-ріями номерного фонду, то розрахунок доходу від реалізації номе-рів (спальних місць) здійснюється за формулою

У™ф = Е N^ -Т1мд,  (6.8)

і=1

де У"ф - доход від використання номерного фонду в плано-

вому періоді; п - кількість (від 1 до п) категорій готельних номерів; Nml - планова кількість місце-днів завантаження і-тоїка-

тегорії готельного номера; Ґ л - тариф за добу перебування клієнта в номері і-тої

категорії.

Тариф за послуги підприємств готельного типу, крім собівар-тості й прибутку, включає ще й податок на додану вартість. Доход від здачі готельних місць під розміщення туристів включає також плату за бронювання, доплату за перебування в номері понад повну добу. У деяких готелях України застосовуються сезонні надбавки та знижки.

Крім доходу від здачі номерів (спальних місць) під розмі-щення туристів, доход готелів формується й за рахунок реалізації

інших послуг і здачі в оренду площ іншим підприємцям. Доходи від інших видів наданих готелем послуг плануються методом пря-мих розрахунків або економіко-статистичними методами.

Після визначення доходів від усіх видів діяльності складаєть-ся зведений план доходу підприємства:

в&л ~ нф бр інп ор інд і       \у-У)

де Vecm - планова сума доходу від усіх видів діяльності (ва-ловий доход); VHtp - планова виручка від здачі номерного фонду під ро-

зміщення клієнтів; V6p - доход від попереднього бронювання місць у готелі;

ViHn - доход від надання інших послуг;

Vop - доход від здачі приміщень в оренду іншим підприє-

мцям; viHd - доход від інших видів діяльності.

Розробка експлуатаційної програми підприємств розміщення туристів завершується складанням плану підвищення якості обслу-говування клієнтів і розробкою заходів щодо його виконання. Осо-блива увага повинна приділятися освоєнню нових технологій готе-льного бізнесу.

Основними факторами, що визначають доход готельного під-приємства, є рівень завантаження номерного фонду і тарифи на пос-луги розміщення. Для готелів високої комфортабельності показник середньорічного завантаження номерного фонду останнім часом збі-льшується, що свідчить про розвиток економіки готельної індустрії.

За даними ВТО, середньостатистична прибутковість різних видів готельних послуг середньої комфортабельності має таку структуру (% до доходу від усіх видів готельних послуг):

-          доход від послуг розміщення - 55;

-          доход від підприємств харчування - 25;

-          доход від продажу напоїв у буфетах, барах, нічних клубах -

10;

доход від реалізації додаткових послуг - 3; доход від здачі приміщень в оренду - 2.

Решта (5%) - це доход від надання послуг зв'язку та інших послуг, не включених до складу туристичного пакета.

Виробництво готельного продукту пов'язане 3 високими пос-тійними витратами при істотно менших змінних витратах. Нестача засобів, пов'язаних з постійними витратами, знижує якість готель-ного продукту і гальмує розвиток туризму, особливо в'їзного.

Реалізація готельного продукту туристам потребує високої професійної майстерності, мистецтва стратегічного, тактичного й оперативного планування та високої кваліфікації обслуговуючого персоналу.

Показники фінансової діяльності підприємств готельного ти-пу плануються за загальновідомими методиками стосовно конкрет-них показників: витрат, у тому числі й заробітної плати, прибутку, руху грошових коштів тощо.