Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Сутність і показники експлуатаційної програми підприємств готельного типу : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

6.2. Сутність і показники експлуатаційної програми підприємств готельного типу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

Експлуатаційна програма є вихідним розділом плану госпо-дарської діяльності підприємства, яке надає послуги з розміщення туристів. Цей розділ за суттю аналогічний виробничій програмі будь-якого підприємства, але відрізняється методологією розробки.

План експлуатаційно-фінансової діяльності підприємства го-

тельного типу включає такі розділи:

-          експлуатаційна програма (програма використання номер-ного фонду);

-          план доходу від експлуатаційної (основної) діяльності, до-даткових послуг і допоміжних підрозділів;

-          план щодо праці і заробітної плати;

-          план витрат на готельні послуги (плановий кошторис витрат);

-          план прибутку від усіх видів діяльності;

-          прогноз грошових потоків;

-          план підвищення якості експлуатаційної діяльності;

-          заходи щодо забезпечення виконання плану експлуатацій-но-фінансової діяльності.

Експлуатаційна програма складається на основі кількості місць для розміщення (проживання) гостей, що передбачається в плановому періоді. Вона виражається в натуральних і вартісних по-казниках. Натуральним показником експлуатаційної програми є кіль-кість місце-днів, а вартісним - виручка (доход) від реалізації послуг з розміщення клієнтів.

Плануванню експлуатаційної програми передує аналіз, у про-цесі якого оцінюється ряд показників, характерних для оцінки екс-плуатаційної потужності підприємства, - це місткість, пропускна спроможність і завантаженість об'єкта розміщення. Місткість (єм-ність) об'єкта розмігцення виражається кількістю спальних місць і розраховується за формулою

п

Єм = YJN1H -Ч1М,  (6.1)

і=1

де Єм - ємність (місткість) готелю в кількості спальних місць; NlH - кількість номерів кожної /-/ио/категорії; Ч'м - кількість місць у кожному номері і-тої категорії; п - кількість категорій номерів.

Пропускна спроможність готелю визначається потенційною кількістю місце-днів (місце-діб) за формулою

N л = Є,. ■ Д,

де N%m - потенційна кількість місце-днів у готелі; Д- кількість днів у періоді.

Цей показник характеризує можливу пропускну спромож-ність готелю за умови повного завантаження всього номерного фон-ду. Виходячи з потенційної пропускної спроможності, розраховуєть-ся планова кількість місце-днів з урахуванням прогнозованої кіль-кості відвідувачів готелю і планових можливостей використання пропускної спроможності. Потенційна пропускна спроможність ви-ступає верхнім обмеженням планових показників експлуатаційної програми готелю.

Показники завантаження ємності готелю використовуються при аналізі й обґрунтовуються на плановий період. До цих показ-ників відносяться:

1)         рівень (коефіцієнт) завантаження готелю (Кзав), який роз-

раховується за формулою

_NP

^зав ~ „„ '       (6 3)

Nnp

де N? - кількість реалізованих (планованих) номерів;

Nf - кількість номерів, які пропонувалися для продажу.

Цей коефіцієнт дає можливість порівняти рівень завантажен-ня готелю за ряд років, а також зіставити з завантаженням інших готелів з різними експлуатаційними характеристиками, насамперед, з конкурентами;

2)         коефіцієнт завантаження номерного фонду ГОТЄЛЮ (^зда))

який розраховується за формулою

Кзав=—)>      (6.4)

^ н

де Чш - чисельність клієнтів (гостей).

Цей показник означає, скільки людей в середньому за певний

період проживало в кожному номері;

3) коефіцієнт використання спальних місць (К™к ):

J_T CM

Квик = в™ > (6.5)

де 4™к - кількість спальних місць, фактично використаних у певному періоді; 4%т - кількість потенційних спальних місць у готелі.

Наведені коефіцієнти характеризують ефективність викорис-тання ємності не тільки окремих суб'єктів готельного господарства, а й наявного готельного фонду країни або регіону.

В Україні коефіцієнт зайнятості готельних місць не досяг 30%, а в Греції, Іспанії в два рази вищий (досяг 60%).