Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

Загрузка...

МОДУЛЬ 1. Туристичний бізнес у народногосподарському

Тема 1. Туризм в економічній системі країни і світу                    10

1.1.      Передумови виникнення й розвитку туризму                  10

1.2.      Туристичний бізнес як економіко-технологічна система ...        13

1.3.      Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного

Контрольні запитання та завдання            23

Тема 2. Підприємницька діяльність - основа туристичного

2.1.      Сутність та особливості підприємницької діяльності в

2.2.      Правові основи організації туристичного бізнесу в

2.3.      Ресурсне забезпечення туристичної діяльності                38

2.4.      Загальні показники оцінки туристичної діяльності                      41

Контрольні запитання та завдання                        45

МОДУЛЬ 2. Економічне управління туристичним бізнесом                 46

Тема 3. Місце економічної стратегії в управлінні туризмом                    46

3.1.      Сутність і роль підприємницької стратегії в розвитку

3.2.      Види базових економічних стратегій діяльності

3.3.      Процес обґрунтування економічної стратегії підприємства та розробка стратегічних альтернатив  51

3.4.      Механізми економічного управління туристичним

3.5.      Комерційний розрахунок у системі економічного управління підприємствами          60

Контрольні запитання та завдання            62

Тема 4. Формування та реалізація туристичного продукту         63

4.1.      Потік туристів - основа комплектування туристичного

4.2.      Місце реалізації туристичного продукту (послуг) в економіці суб’ єктів туристичного бізнесу         66

4.3.      Класифікація планів реалізації туристичних послуг

4.4.      Методи планування п…одаж…… т……истичного п…од……кт… й

4.5.      Програмно-цільовий метод план……вання п…одаж…… туристичного продукту   80

4.6.      Оцінювання запасу фінансової міцності підп……иємства…... 90

Контрольні запитання та завдання            92

Тема 5. Виробнича програма підприємств туристичного бізнесу .. 94

5.1.      Виробнича п……ог…ама т………истичного опе…ато…а: с……тність і

5.2.      Принципи та етапи розробки ви……обничої п……ограми туристичного оператора           97

Контрольні запитання та завдання……………………………….. 99 Тема 6. Планування експл…атаційної діяльності підп…иємств

6.1.      Місце готельного господарства в обслуговуванні туристів .. 100

6.2.      Сутність і показники експлуатаційної п…ог…ами підприємств готельного типу      103

6.3.      Розробка експлуатаційної п……ог…ами підп…иємств

6.4.      Планування доходів підприємств готельного тип…… ……… 108

Контрольні запитання та завдання            110

Тема 7. Виробнича п…ог…ама та това……ообо…от підп……иємств

7.1.      Економічна с……тність і види діяльності підп…иємств

7.2.      Класифікація підп……иємств ха…ч…вання в т……истичній

7.3.      Характеристика продукції підприємств харч……вання…….. 117

7.4.      Склад і структура товарообороту    120

7.5.      Обґрунтування ви…обничої п……ог…ами та план……

Контрольні запитання та завдання………………………………..         131

Тема 8. Трудові ресурси та оплата праці на підприємствах…….           133

8.1. Оцінювання стан… та е……ективності вико…истання

трудових ресурсів                 133

4

8.2.      Мотивація праці та організація заробітної плати…………         138

8.3.      Державне й договірне регулювання оплати п…аці………..      146

8.4.      Планування чисельності працівників                    148

8.5.      Обґрунтування витрат на оплату праці……………………        152

 

Контрольні запитання та завдання………………………………..         154

МОДУЛЬ 3. Фінансово-економічні результати діяльності

туристичних підприємств та їх оптимізація……………………...          156

Тема 9. Джерела формування та нап…ями вико……истання доход…

туристичних підприємств               156

9.1.      Сутність і роль доходу підприємств туристичного бізнесу ..      156

9.2.      Економічний механізм формування й розподіл… доход…… ... 158

9.3.      Стратегія формування доходу підприємств                      166

9.4.      Політика оптимізації доходу т……истичних підп……иємств …          171

Контрольні запитання та завдання                        174

Тема 10. Поточні вит……ати та собіва……тість т……истичного

10.1.    Сутність і структура вит…ат на ……орм……вання та реалізацію турпродукту          175

10.2.    Калькуляція собівартості і цін на туристичний п……од…кт .. 179

10.3.    Планування витрат туристичних підп……иємств                      180

Контрольні запитання та завдання                        183

Тема 11. Система формування й ……озподіл…… приб…тк……

туристичних підприємств               183

11.1.    Сутність, види та дже…ела от……имання п…иб……тк… в туристичному бізнесі  183

11.2.    Показники прибутку та ……ентабельності підп…иємств туристичного бізнесу        188

11.3.    Стратегія економічного ……правління п…иб……тком

11.4.    Економічне управління ……орм……ванням і …озподілом прибутку підприємств   194

Контрольні запитання та завдання……………………………….. 200 Тема 12. Р…х г…ошових коштів на підп……иємствах т……истичного

12.1.Сутність,рольівидигрошовихпотоків………………… 202

12.2.    Мета і принципи економічного ……правління ……хом

12.3.    Методи оптимізації руху грошових коштів……………... 208

12.4.    Планування руху грошових коштів підприємств……….. 211

12.5.    Оцінювання ефективності ……орм…вання та вико…истання

5

Контрольні запитання та завдання……………………………….. 218

Список рекомендованої літератури           220