Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Принципи та етапи розробки виробничої програми туристичного оператора : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

5.2. Принципи та етапи розробки виробничої програми туристичного оператора


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

Загрузка...

Виробнича програма розробляється туроператорами, а тур-агенти обмежуються обґрунтуванням планів реалізації, оскільки вони не формують, а тільки просувають на ринок і реалізують тур-продукт, створений туроператорами.

Виробнича програма складається за такими принципами:

>наукове обґрунтування можливих обсягів реалізації конк-ретних туристичних послуг і укомплектованих турів;

>систематичне оновлення асортименту і підвищення якості туристичних послуг відповідно до ринкового попиту;

>підвищення ефективності використання ресурсного потен-ціалу туризму та ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних);

>узгодження виробничої програми туроператора з виробни-чими програмами обслуговуючих підприємств, які пов'язані коопе-

ративними або договірними відносинами;

>нарощування обсягів туристичних послуг на основі планів реалізаціїтурпродукту.

Дотримання наведених принципів забезпечує високий рівень обґрунтованості планових завдань випуску туристичного продукту. Сформований «банк» даних потенційних туристів є основою визна-чення видів, форм та елементів туристичного продукту, які, в свою чергу, визначають потребу в ресурсах для їх формування. На основі узгодження банку потреб потенційних туристів з ресурсним забез-печенням розробляються маршрути, складаються графіки руху ту-ристів і формуються пакети туристичних послуг.

Після визначення обсягів, номенклатури, асортименту та якості туристичних послуг за видами клієнтів і маршрутами здійс-нюється запуск туристичних замовлень в розробку турпродукту (рис. 5.2). Внаслідок такої розробки визначається загальна вартість турпродукту з виділенням замовлень і клієнтів.

Запуск замовлень потенційнихтуристів

Постачання необхідних компонентів

 

Комплектування турпродукту

 

Наявність робочої сили

Обгрунтування цін

Виконання

замовлень

Об’єднання вартості робіт за

видами послуг, замовленнями,

клієнтами

Рис. 5.2. Схема запуску замовлень при формуванні турпродукту

Основою розробки виробничої програми виступає план реа-лізації, деталізований за видами туристичних послуг, їх якістю та споживачами відповідно до замовлень. Враховується також і мо-жливість реалізації турпродукту без замовлень, тобто ексклюзив-ний продаж.

Схематично процес обґрунтування виробничої програми тур-оператора зображено на рис. 5.3.

Вивчення попиту та фор-

мування банку по-

тенційних клієнтів

 

Визначення видів по-слуг, форм та елементів туристичного продукту

 

Оцінка потенційних

можливостей форму-

вання турпродукту

 

Розробка маршрутів, графіків обслугову-вання та турпакетів

 

Контроль та аналіз

обслуговування

туристів

 

Складання договорів з

постачальниками

туристичних послуг і

товарів

 

Обслуговування клієнтів

 

Реалізація турпродукту та послуг

 

Розрахунки вартості турів

 

Рис. 5.3. Етапи обтрунтування виробничої програми туроператора

До розробки виробничої програми варто підходити реалістич-но, розуміючи, що абсолютно надійного методу не існує. Процес обґрунтування виробничої програми пов'язаний не тільки із внут-рішніми факторами підприємства, а й з багатьма зовнішніми чин-никами, важливе місце серед яких посідають доходи населення, рі-вень розвитку інфраструктури туризму, економічна, політична, екологічна ситуація і багато чого іншого.