Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 5. Виробнича програма підприємств туристичного бізнесу 5.1. Виробнича програма туристичного оператора: сутність і структура : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

Тема 5. Виробнича програма підприємств туристичного бізнесу 5.1. Виробнича програма туристичного оператора: сутність і структура


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

Загрузка...

В умовах ринкових відносин роль планування діяльності під-приємств не тільки не знижується, а, навпаки, зростає. Планування туристичної діяльності дозволяє підприємцям погоджувати ресурси для формування турпродукту з можливостями його збуту, що вима-гає знань споживчого попиту. Знати поточний та перспективний попит потенційних туристів на свій турпродукт і встигати вчасно пропонувати його конкретним споживачам - головне завдання підп-риємства і його менеджерів.

Планування виробничої діяльності туристичного підприємст-ва - це передбачення і програмування на малу, середню та велику перспективи обсягів виробництва туристичних послуг і комплекту-вання турпродукту, що користується попитом, а також розрахунок результатів від його реалізації. Вихідним моментом обґрунтування виробничої програми туристичного підприємства виступає прийня-тий варіант плану реалізації, зорієнтований на можливий обсяг реа-лізації з урахуванням попиту або на обсяг продажу, необхідний для одержання цільового прибутку з урахуванням ресурсного забезпе-чення обсягу реалізації турпродукту (послуг).

Незалежно від варіанта плану реалізації, планування ство-рення туристичного продукту неможливе без визначення потреби в ресурсному забезпеченні. Виробничу програму туристичного підп-риємства, зокрема туроператора, варто розглядати як документ, у якому передбачаються завдання на створення (комплектування) ту-ристичного продукту визначеної кількості, номенклатури, асорти-менту та якості у встановлений термін за замовленнями потенцій-них туристів або для вільної реалізації на основі ринкового попиту.

При розробленні програми виробництва туристичних послуг і комплектування турпродукту застосовуються натуральні і вартісні показники (вимірники).

До сфери власне туризму до натуральних показників відно-ситься кількість розроблених і реалізованих туристичних пакетів,

турів або окремих туристичних послуг. У галузях, що обслуговують туристів, застосовуються інші натуральні показники їхньої діяльнос-ті. Наприклад, до натуральних показників діяльності об'єктів роз-міщення туристів відноситься кількість наданих спальних місць, підприємств харчування - кількість місць для приймання їжі, на транспорті - кількість пасажиро-місць, у видовищних установах -кількість глядацьких місць і т. д.

Крім натуральних показників, робота всіх підприємств індуст-рії туризму оцінюється сумою виручки від реалізації туристичних послуг і товарів у грошовому (вартісному) вираженні.

Виробнича програма туристичного оператора складається з таких розділів:

1)         план надання туристичних послуг і комплектування турп-родукту за номенклатурою та асортиментом;

2)         завдання з підвищення якості турпродукту та послуг;

3)         план ресурсного забезпечення виробничої програми;

4)         план кооперування туроператора з постачальниками турис-тичних послуг і ресурсів.

План комплектування турпродукту відповідно до передбаче-них обсягів його реалізації буде реальним тільки за умови повного ресурсного забезпечення і наявності необхідних виробничих потуж-ностей туроператорів і турагентів. Тому в плані комплектування туристичного продукту встановлюються чіткі за термінами завдан-ня на закупівлю конкретних видів туристичних послуг, необхідних для створення планових обсягів турпродукту, а також визначається обсяг робіт у взаємозв'язку з потребами в інших ресурсах.

Планування випуску туристичного продукту або розробки турів охоплює прогнозування та програмування, що грунтується на можли-востях реалізації, детальних розрахунках потреби в туристичних ресу-рсах і пошуках ефективних джерел ресурсного забезпечення.

Туроператор при формуванні туристичного пакета орієнтуєть-ся на послуги підприємств розміщення, харчування, транспорту-вання, екскурсій, оздоровлення, лікування, розваг і спорту, а також на послуги торгівлі, зв'язку тощо. Усі ці ресурси є для туроперато-рів зовнішніми (покупними). Але при розробці виробничої програ-ми враховуються й ресурси самого підприємства: грошові кошти, трудові ресурси, основні й оборотні фонди і нематеріальні активи.

Усі ресурси підприємств поділяються на відчутні (матеріальні) та невідчутні (торгова марка, ноу-хау, престиж, імідж, кваліфікація персоналу, досвід роботи, компетенція, мистецтво управління тощо).

Витрати ресурсів при розробці виробничої програми розра-ховуються на основі встановлених техніко-економічних нормативів на одного туриста або на визначену кількість туристів (групу турис-тів різної чисельності). При використанні ресурсних нормативів у процесі обґрунтування виробничої програми конкретного підпри-ємства необхідно враховувати особливості його діяльності, специ-фіку наданих туристичних послуг, інтенсивність туристичних по-токів, їхню спрямованість, кон'юнктурні зміни, що стосуються дія-льність даного підприємства та ін. Відзначені особливості врахо-вуються при плануванні шляхом коригування встановлених норма-тивів з урахуванням таких коефіцієнтів: середня вартість турпродук-ту (послуги), інтенсивність туристичного потоку, підвищення якос-ті ресурсного забезпечення й обслуговування туристів.

Практичне застосування цього методу в туристичному бізнесі поки що обмежується відсутністю науково обґрунтованих норм і нормативів. Існуючі норми стосуються тільки окремих видів турис-тичних послуг.

В умовах ринкової економіки вихідними передумовами розроб-ки виробничої програми туристичного підприємства є втілені в плани реалізації результати маркетингових досліджень туристичного попи-ту. Ці результати формують банк потенційних клієнтів як базу для обґрунтування виробничої програми (рис. 5.1).

Як показано на рисунку, розробка програми діяльності тур-оператора розпочинається з формування банку потенційних клієнтів, виявлених у результаті вивчення ринкового попиту, охоплює об-ґрунтування обсягу комплектування турпродукту в натуральному і вартісному вираженні і закінчується формуванням структури турп-родукту цільового призначення визначеної кількості з виділенням номенклатури, асортименту та якості за кожним видом туризму (внутрішнього, в’їзного і виїзного).

Обґрунтована в такий спосіб виробнича програма діяльності туроператора виступає основою економічного управління всіма по-казниками підприємства і фундаментом для прийняття конкретних поточних і загальних стратегічних рішень.

                        Вивчення                                                                  Формування банку пот-реб

            попиту                       потенційних клієнтів

                                               1'        

                        Виробнича програма                      

                       

                       

''                                                         1 '

Обсяг турпродукту в нату-ральному вираженні               Обсяг турпродукту у вартісному вираженні

 

                                  

                                  

 

' '                                            

Кількість                    1         

1'                                                       

           

Номенклату-ра                      Асортимент і якість             

           

                                               1         

            '          

            Турпродукт для внутрішнього туризму

Турпродукт для іноземних туристів (експорт)

Турпродукт для виїзних туристів (імпорт)

Рис. 5.1. Алгоритм розробки виробничої програми туристичного підприємства