Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.6. Оцінювання запасу фінансової міцності підприємства : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

4.6. Оцінювання запасу фінансової міцності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

Розрахувавши обсяги реалізації «точки беззбитковості» і ви-користання їх в аналізі туристичної діяльності, можна оцінити за-пас фінансової міцності підприємств за допомогою обсягів реалізо-ваного турпродукту (послуг).

Оскільки підприємство починає отримувати прибуток після досягнення точки беззбитковості, то з цього моменту обсяг реаліза-ції турпродукту (послуг) забезпечує підприємству фінансову стій-кість, тому що продаж понад обсяг «точки беззбитковості» означає отримання прибутку, який є елементом самофінансування. Досяг-нення обсягів беззбитковості необхідне для профілактики банкрут-ства, а продаж більше «точки беззбитковості» забезпечує підприєм-ству фінансову безпеку.

Розрахунки та аналіз обсягів реалізації турпродукту на основі теорії «директ-костинг» необхідні підприємству для:

■S визначення критичного обсягу програми комплектування турпродукту і надання послуг туристам;

S планування обсягів реалізації, які забезпечать одержання цільового прибутку;

S виявлення участі кожної реалізованої туристичної послуги в покритті витрат підприємства;

S оцінки фінансової стійкості і розробки стратегії її зміц-нення;

S оптимізації співвідношення постійних і змінних витрат, пов'язаних з формуванням і реалізацією турпродукту (послуг);

S коригування діючої або вибору нової базової економічної стратегії діяльності.

Планування й аналіз на основі теорії «директ-костинг» особ-ливо важливі при:

•          відкритті нової справи (підприємства) або впровадженні нового турпродукту (послуги);

•          диверсифікації діяльності, турпродукту або послуг підп-риємства;

•          розробці стратегії стабілізації і розвитку діяльності;

•          визначенні діапазону фінансової безпеки як одного з показ-ників ризику.

Чим менше значення резерву безпеки, тим вищий ризик пот-рапляння в зону збитковості.

Різниця між запланованим і беззбитковим обсягом реалізації товарів, робіт, послуг називається «запасом фінансової стійкості (міцності, безпеки)» підприємства. Для аналізу фінансової безпеки підприємства використовуються фактичні дані про реалізацію і про обсяг реалізації, що забезпечує беззбитковість.

Запас фінансової міцності на плановий період можна розра-хувати за формулою

ЗФМ = Vm - Vmg3 ,  (4.25)

де ЗФМ- запас фінансової міцності, виражений обсягом пла-нової реалізації турпродукту (послуг) понад обсяг «точки беззбитковості»; Vnjl - обсяг реалізації турпродукту (послуг) та плановий період.

Якщо замість планового обсягу реалізації підставити фактич-ний, то можна розрахувати запас фінансової стійкості, що склався у звітному (минулому) періоді.

Запас фінансової міцності визначається тим, що обсяг реалі-зації понад критичний рівень забезпечує одержання прибутку, який є основним внутрішнім джерелом фінансової стабільності підпри-ємства.

Запас фінансової міцності може виражатися і відносним по-казником, наприклад рівнем, який розраховується за формулою

n^^lLf ЗФМ

РЗФМ =         100      (4 26)

де РЗФМ - рівень запасу фінансової міцності, виражений у відсотках.

Для оцінки рівня запасу фінансової міцності за звітний період зіставляється обсяг запасу фінансової стійкості з обсягом фактичної реалізаціїтурпродукту (послуг) і виражається у відсотках.

В умовах, коли плановий або фактичний обсяг реалізації тур-продукту (послуг) виявився нижчим «точки беззбитковості», вини-кає необхідність визначення періоду, протягом якого буде досягну-

та беззбитковість. Цей період називається пороговим і розрахову-ється при використанні натуральних показників за формулою

t _ "тбз            ,. г.п\

'nop ~ „ <        v*-^-1)

"пп

де tnop - граничний період (період досягнення «точки беззбит-ковості»); N„„ - обсяг прогнозного попиту на період (місяць, тиж-день, день) у натуральному вираженні.

При використанні вартісних показників формула для розра-хунків порогового періоду має такий вигляд:

^пор ~~Гг '    (4.28)

де V„„ - обсяг прогнозного попиту на період (місяць, тиждень, день) у вартісному вираженні.

Розрахований таким способом пороговий період показує, скільки часу потрібно підприємству для виходу зі стану збитковос-ті. Він є основою для оцінювання рівня загрози банкрутства.