Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5. Програмно-цільовий метод планування продажу туристичного продукту : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

4.5. Програмно-цільовий метод планування продажу туристичного продукту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

Програмно-цільовий метод планування передбачає орієнта-цію на максимальний прибуток. Передумовою цього методу висту-пає визначення цільового прибутку від реалізації туристичного продукту та послуг, в вихідним моментом - розрахунок «точки без-збитковості» на підставі економічних витрат. Економічні витрати відрізняються від бухгалтерських на суму упущеної вигоди, що ви-никає у зв'язку з неоплатою застосування власного капіталу.

Сутність програмно-цільового методу планування реалізації турпродукту полягає в обґрунтуванні доходу підприємства, достат-нього для одержання цільового прибутку з урахуванням упущеної вигоди. Цей метод грунтується на тому, що виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) конкретного підприємства повинна покрити в плановому періоді його витрати і при діючій системі оподатковування забезпечити одержання цільового розміру прибут-ку. Сума цільового прибутку підприємницької структури виступає базою планування доходу від реалізації товарів, робіт, послуг.

Метою програмно-цільового методу планування продажу ту-ристичного продукту (послуг) є обґрунтування на плановий період такого доходу від реалізації, який не тільки покриє витрати на створення та надання туристичних послуг, а й забезпечить одер-жання цільового прибутку при дотриманні податкового законодав-ства. Від поняття «цільовий прибуток» пішла назва цього методу планування продажу товарів і послуг.

Програмно-цільовий метод відноситься до методів інтерпо-ляції. Він, на відміну від методів екстраполяції (поширення) тенден-

цій розвитку економіки в минулому на майбутній (плановий) пе-ріод, передбачає визначення планових величин з урахуванням пос-тавлених завдань на майбутній період. Такою заданою величиною при використанні програмно-цільового методу планування продажу товарів, робіт, послуг виступає цільовий прибуток. Використання цільового прибутку як бази для розрахунків планового доходу від реалізації говорить про зворотний процес планування: від постав-леної мети до засобів, які забезпечують її досягнення.

Теоретичною основою застосування цього методу плануван-ня виступає теорія «директ-костинг», сутність якої полягає в тому, що критичні для підприємства обсяги реалізації продуктів праці виз-начаються на основі витрат, цін і цільових обсягів прибутку.

Незалежно від виду діяльності, програмно-цільовий метод планування продажу охоплює три етапи. На першому етапі визна-чається той обсяг реалізації, який забезпечить покриття витрат, пов'язаних з організацією та обслуговуванням туристичних потоків підприємства, сплату податку на додану вартість і виконання інших обов'язкових платежів. Цей етап називається розрахунком обсягу реалізації, що забезпечує підприємству беззбитковість (по іншому -критичну точку або поріг рентабельності). В розрахунках викорис-товуються не бухгалтерські, а економічні витрати, тобто витрати з урахуванням упущеної вигоди.

На другому етапі розраховується обсяг реалізації, який за-безпечить одержання мінімального рівня рентабельності.

Третій етап полягає в обґрунтуванні плану реалізації турп-родукту і послуг, виконання якого забезпечить підприємству одер-жання цільового прибутку.

Особливості господарсько-фінансової діяльності туроперато-рів і турагентів визначають специфіку застосування програмно-цільового методу планування в кожнім із цих видів підприємств.

Вихідними матеріалами для планування обсягів реалізації ту-ристичного продукту (послуг) підприємства є такі:

-          обґрунтування можливих витрат на формування й надання туристичних послуг у плановому періоді;

-          визначення цін реалізації турпродукту, окремих послуг на плановий період;

-          інформація про відсоткові ставки на депозитні внески;

-          дані про можливі зміни власного капіталу підприємства в плановому періоді.

Продаж турпродукту (послуг) планується в кількісних і вар-тісних показниках.

Конкретний процес планування реалізації турпродукту турис-тичним підприємством визначається базовою економічною страте-гією його діяльності.

Якщо базовою економічною стратегією підприємства є ви-живання, то програмно-цільове планування здійснюється в три ета-пи.

На першому етапі розраховується план реалізації «точки без-збитковості» в натуральних показниках - кількості турів і/або у ва-ртісному вираженні.

Для розрахунків обсягів реалізації, що забезпечать точку без-збитковості туроператора, в натуральному вираженні (кількості ту-рів або послуг) використовується формула

Л^и&=           ?Ш.     1          (4?)

Цоп ~'"зм. в ціні

де №тпбз - кількість турів або туристичних послуг, яка забез-

печить беззбитковість діяльності туроператора (оп); Впос - сума постійних витрат підприємства; Ц0„ - оптова ціна туру (туристичної послуги) без ПДВ; Взм. в цш - сума змінних витрат в ціні.

При плануванні беззбитковості туристичного агента слід ви-ходити з того, що його доход формується за рахунок агентської винагороди, тобто наданих туроператором знижок з роздрібних цін турів (послуг). Ці знижки можуть встановлюватися в абсолют-ній сумі на тур (послугу) або у відсотках до роздрібної ціни реалі-зації. Тому при розрахунках планових обсягів реалізації турпро-дукту (послуг) у натуральному вираженні, що забезпечать беззбит-ковість турагента, необхідно використовувати одну з формул:

А'тбз = о1П°1 >         (4-8)

зн-взм

або

Nm6s = p B"°p •         (4-9)

"зн "змв

де Na' - кількість турів (туристичних послуг), яка забезпе-

чить беззбитковість діяльності турагента; ЗН- сума знижки (агентська винагорода), надана туропе-

ратором на реалізацію одного туру (послуги); В зм - сума витрат змінних, що покриваються за рахунок

знижки; Рзн - рівень знижки на реалізацію турпродукту без ПДВ, %

до суми реалізації без ПДВ; Рзмв - рівень змінних витрат турагента, % до суми реаліза-

ції без ПДВ.

Обсяг реалізації турпродукту (послуг) у вартісному виразі, що забезпечує підприємству беззбитковість, розраховується як сума добутків планової кількості кожного виду реалізованих турів (пос-луг) на їхні ціни за формулою

П

Утб3 = X М1тзб ■ Ці ■ ІщВ,            (4.10)

і=1

де Vm63 - обсяг турпродукту, реалізація якого забезпечить без-збитковість діяльності підприємства;

Я%тбз - кількість і-того продукту, що забезпечує беззбит-

ковість; ЦІ - ціна і-того турпродукту (послуги) в плановому пері-

оді; Іщщ - індекс податку на додану вартість.

Якщо підприємство працює з великою номенклатурою турів і туристичних послуг, то планувати обсяг реалізації, який забезпе-чить беззбитковість туроператора, слід у вартісному вираженні за такою формулою:

¥23=т^ш^       'щв'      (4.іі)

гпиз j _ чвзм v ви„ "  '

де V™3 - обсяг реалізації турпродукту (послуг), що забезпе-

чить точку беззбитковості туроператора; ЧВЗМ у вир - частка змінних витрат у виручці від реалізації турпродукту (послуг) без ПДВ.

Обсяг доходу, що забезпечить у плановому періоді беззбит-ковість туристичного агента, розраховується за формулою

<L = , Jn°C     Ітв,      (4.12)

і-чвзмудоході

де Д%6з - доход, необхідний для забезпечення точки беззбит-

ковості турагента; ЧВЗМ у доході - частка змінних витрат у чистому доході тур-агента.

Розраховані за наведеними формулами плани реалізації тур-продукту (послуг) спрямовані тільки на відшкодування витрат під-приємств і сплату ПДВ. Прибутку при виконанні таких планів під-приємства не отримають.

Розрахунок «точки беззбитковості» є основою для аналізу та планування обсягу реалізації, який забезпечить одержання прибут-ку після досягнення точки беззбитковості. Для визначення обсягу реалізації туристичного продукту, який забезпечить прибуток, слід використати формулу

* рен = ' мож ~' тбз,  (4-13)

де VpeH - обсяг реалізації, що забезпечує одержання прибутку; Умож - обсяг можливої реалізації турпродукту (послуг).

Якщо обсяг реалізації, що забезпечує точку беззбитковості, буде перевищувати можливий обсяг продажів (Утб3>УМ0Ж), це озна-чає збитковість діяльності підприємства і потребує від менеджерів пошуку шляхів скорочення витрат, а від маркетологів - ефективних ринків збуту.

Оскільки кожне підприємство прагне одержати хоча б міні-мальний рівень прибутку, виникає необхідність другого етапу об-

ґрунтування плану реалізації турпродукту, метою якого є визначен-ня того обсягу реалізації, який забезпечить підприємству мінімаль-ний прибуток.

Відправним моментом тут виступає визначення мінімального рівня рентабельності, який розраховується як відношення прибутку до власного капіталу підприємства. Тому визначення мінімального рівня рентабельності ґрунтується на тій сумі прибутку, яку власник капіталу підприємства одержав би від його внесення до банку на депозити за рахунок відсотків на внески. Є й інші погляди на міні-мальний рівень рентабельності. Наприклад, мінімальним вважаєть-ся рівень рентабельності капіталу, досягнутий у найбільш прибут-кових галузях (підприємствах) економіки. В економіці України, де поки що багато збиткових підприємств, суму мінімального прибут-ку слід приймати на рівні процентної ставки на депозитні внески, використовуючи таку формулу:

св=мрр,          (4-14)

де Св - відсоткова ставка на депозитні вклади;

Мрр - мінімальний рівень рентабельності власного капіталу.

3 урахуванням цієї рівності суму мінімального прибутку мож-на розрахувати за формулою

Птіп=              (4.15)

100

де Птіп - сума мінімального прибутку за певний період часу; кт - середня величина власного капіталу за той же період.

Визначивши суму мінімального прибутку, можна розрахува-ти обсяг реалізації, що забезпечить її одержання туроператором, за формулою

<РР =С& +Т^Гй        ^ДВ'    (4.16)

1 - ЧВЗМ у вир

де V™p - обсяг реалізації, що забезпечить туроператору одер-жання мінімального рівня рентабельності.

Підставивпш значення V™3 з формули 4.11, одержимо інший вигляд цієї формули:

D         -1-/7

F

on пос ПІІП    J

тбз = 7—^      Іщв .    (4.17)

зм.у еир.

При плануванні тур агентом обсягів доходу від реалізації турпродукту (послуг), які забезпечать мінімальний прибуток, варто використати формулу 4.12, додавши в чисельник мінімальний при-буток. 3 урахуванням цього формула набуває такого вигляду:

Д^Р = ^к         Ш^-Іпдв>       (4.18)

зм.у доході

де Дмрр - обсяг доходу, що забезпечить турагенту одержан-ня мінімального рівня рентабельності.

Завершальним етапом планування реалізації турпродукту (послуг) програмно-цільовим методом є розрахунок обсягу прода-жу, який забезпечить одержання підприємством бажаного (цільово-го) прибутку. У класичному розумінні цільовий прибуток повинен перевищувати мінімальний, бо він є стратегічним мотивом діяльнос-ті підприємства. Однак у певні періоди під впливом реальних умов цільовий прибуток може відхилятися як угору, так і вниз від міні-мального прибутку. Рішення питання про обсяг цільового прибутку знаходиться в компетенції фінансового менеджменту.

Якщо цільовий прибуток визначений, то обсяг реалізації, який забезпечить туроператору його одержання, можна розрахува-ти за формулою

 

V

on

 

Впос + Пц

пц       , ттг,

1-ЧВзм.увир.

 

* ПДВ'            (4.19)

 

де V™ - обсяг реалізації турпродукту (послуг), що забезпе-

чить одержання цільового прибутку туроперато-ром; Пц - сума встановленого на плановий період цільового прибутку.

Для турагента розраховувати цей показник слід за формулою

аг _ Впос + Пц

Дщ ~ р р ' * ПДВ >    (4.20)

"зн ~ "змв

де Дщ - обсяг реалізації, що забезпечить турагенту одер-жання цільового прибутку.

Обсяги реалізації турпродукту або окремих послуг у натураль-ному вираженні, що забезпечать одержання туроператором мінімаль-ного або цільового прибутку, слід розраховувати за наведеними формулами. Для туроператора ці формули мають такий вигляд:

jqon     "пос + -"/ши   . .

Иоп ~ ^зм. в ціні

лгОИ   Впос+Пц

Кц =               ,           (4.22)

Цоп ^зм.вціні

Для турагента ці формули мають інший вигляд:

R + П

KL = -^—^>  (4.23)

ЗН - Взм

 

ЛТаг Впос+Пц

(4.24)

Nm = р—Гр—

" зн " змв

Розраховані різними методами обсяги реалізації турпродукту (послуг) погоджуються з можливостями збуту на ринку, на основі чого приймаються рішення про затвердження плану на відповідний період, який стає підґрунтям розробки програми комплектування

турпродукту і виробництва послуг. Плани реалізації, розраховані за викладеною методикою, стануть ефективними важелями управлін-ня виходом підприємств із кризи й орієнтиром для розвитку.

Викладені методи забезпечують альтернативність розрахун-ків при обґрунтуванні плану реалізації, яка дозволяє вибрати най-більш прийнятний для кожного суб'єкта підприємництва метод економічного управління (планування) його діяльністю.

Розроблені різними методами проекти планів можливого, ресу-рсозабезпеченого і необхідного обсяіу реалізації туристичного проду-кту (послуг) необхідно проаналізувати, зіставити між собою і прийня-ти остаточне рішення щодо обсяіу реалізації на плановий період.

Схема обґрунтування управлінського рішення про затверджен-ня плану реалізації турпродукту (послуг) на основі трьох розглянутих варіантів проектних розрахунків представлена в таблиці 4.2. Основою прийняття такого рішення має стати узгодження проектних обсягів реалізації, які визначені різними методами планування.

Таблщя 4.2

Узгодження розрахованих різними мешодами планових

обсягів реалізації турпродукту (послуг) підприємств      

Характер спів-відношення між розрахункови-ми варіантами планового обся-гу реалізації

 

Характеристика ситуації

 

Управлінське рішення щодо плану реалізації

1          2          3

            Підприємство має необ-      План реалізації повинен

            хідні передумови для            установлюватися на рівні

            одержання прибутку ви-     обсягу реалізації, забезпе-

v„4 < vp < VM            ще цільового, тому що          ченого ресурсами (Vm — Vp).

 

            можливий і забезпечений   Для збільшення продажу

            ресурсами обсяг реалізації   турпродукту і послуг необ-

            перевищитьобсягреалі-        хідно нарошувати ресурсне

            зації цільового прибутку      забезпечення

Продовження таблиці 4.2

1          2          3

Vm < VM < vp           Підприємство має потен-ційну можливість для одержання прибутку бі-льшого за цільовий, ос-кількиобсягможливоїі ресурсозабезпеченої реа-лізаціїперевищуєобсяг реалізаціїцільовогопри-бутку   План реалізації має бути не нижчим від плану можливої реалізації {Vm > VM). Потріб-ні рішення щодо викорис-тання зайвого ресурсного потенціалу

Vp < VM< vm Підприємство не має мож-ливості одержати цільо-вий прибуток, оскільки існують проблеми з попи-том і ресурсним забезпе-ченням      План реалізації слід прийма-ти на рівні ресурсного за-безпечення ІУт = Vp). Необ-хіднапрограмапідвищення ефективності і додаткового залучення ресурсів

Vp < Vm < VM          Можливості підприємства для одержання цільового прибутку обмежені ресу-рсним потенціалом, хоча можливості ринкового попиту не вичерпані           План реалізації повинен бу-ти на рівні ресурсозабезпе-чення {Vm — Vp). Необхідно розробитипрограму залу-чення додаткових ресурсів

VM< Vp < Vm           Відсутня можливість одер-жання цільового прибут-ку, оскільки не забезпечу-ється ресурсами і ринко-вим попитом    План реалізації може за-тверджуватися тільки на рів-ні попиту (Vm — VM). Наяв-ність вільних ресурсів вима-гає диверсифікації туристич-них послуг і продукту

VM < V„4 < Vp          У зв'язку з обмеженим попитом підприємство не має можливості отримати цільовий прибуток. Ресу-рсний потенціал переви-щуєреальніпотребипід-приємства   План реалізації може прий-матися на рівні попиту (Vm=V,^. Необхідно розро-бити заходи диверсифікації діяльності, послуг і продук-ту, а також вирішити питан-ня зайвих ресурсів

Умовні позначки:

VM - варіант плану реалізації, зорієнтований на можливий обсяг про-дажу з урахуванням попиту;

Vm - варіант плану реалізації, зорієнтований на обсяг продажу, необ-хідний для одержання цільового прибутку;

Vp - варіант плану реалізації, зорієнтований на ресурсне забезпечення;

Vm - плановий обсяг реалізації турпродукту (послуг).