Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Класифікація планів реалізації туристичних послуг (турпродукту) : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

4.3. Класифікація планів реалізації туристичних послуг (турпродукту)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

В умовах поглиблення ринкових відносин планування обся-гів реалізації окремих туристичних послуг або їхніх пакетів є не тільки вихідним моментом, а й найбільш відповідальним етапом планування всієї фінансово-господарської діяльності суб'єктів ту-ристичного бізнесу. Туристичний продукт формується туроперато-ром, виходячи з кон’юнктури туристичного ринку відповідно до замовлень потенційних туристів або організацій. Туроператор отримує право на реалізацію послуг, які включені в пакет за відпо-відним туром, на основі договорів з особами, що надають окремі послуги, або з туроператором, який приймає туристів і забезпечує надання всіх видів послуг, забезпечуючих тур.

Конкретне замовлення туристів на формування пакета турис-тичних послуг оформляється в письмовій формі як угода, що має

характер попереднього договору. При плануванні обсягів реалізації туристичного продукту враховується комплекс заходів, спрямова-них на створення та підготовку до реалізації туристичних послуг. Місцем реалізації туристичних послуг є країна, в якій зареєстрова-но суб'єкт, що реалізує туристичний продукт, а місцем надання ту-ристичних послуг - країна, на території якої надаються реалізовані послуги.

Реалізація туристичного продукту оформляється договором на туристичне обслуговування за встановлену плату. Такий договір укладається в письмовій (електронній) формі відповідно до законо-давства України. Формою письмового договору на туристичне або екскурсійне обслуговування може бути ваучер, який є документом суворої звітності.

Важливою складовою договору з реалізації туристичного продукту є умови безпеки туризму. Під безпекою туризму розумі-ється особиста безпека туристів, збереженість їх майна, не нане-сення шкоди довкіллю під час подорожування.

План реалізації всього асортименту туристичних послуг виз-начає програму їхнього виробництва, ресурсного забезпечення, ро-зрахунків собівартості, прибутку та рентабельності окремих послуг і всього турпродукту та інших показників господарської діяльності туристичних підприємств.

При плануванні продажу туристичних послуг (товарів) необ-хідно враховувати характерні риси туристичного ринку, що визна-чають його класифікацію (рис. 4.2).

І.Спеціалізація ринку, на якому функціонує туристичне під-приємство, визначається об'єктом реалізації, що пропонує підпри-ємство. До таких об'єктів відноситься окрема туристична послуга або їхня сукупність без утворення туристичного продукту, окремий товар або товарна група для туристів і, нарешті, туристичний про-дукт як комплекс туристичних послуг і товарів.

2. При плануванні виділяється внутрішній ринок, який може бути загальнодержавним або регіональним (місцевим), ринок для іно-земних туристів і ринок для виїзного туризму. Окремо в цій групі може виділятися міський і сільський туристичний ринок.

3.3а рівнем монополізації в туризмі переважає конкурентний ринок із усіма його атрибутами, хоч об'єкти туристичного інтересу можуть бути унікальними.

Ознаки класифікації туристичного ринку

1.Спеціалізація

 

Z

Ринок туристичних послуг

 

Ринок туристичних товарів

 

X

Ринок туристично-го продукту

 

-»|        2. Організаційні форми туризму      |

 

^:

Внутрішній ринок

 

Ринок для інозем-нихтуристів

 

х:

Ринок для зарубіж-них подорожей

 

Z\

Регіональ-ний

Загальноде-ржавний

 

3. Рівень монополізації         I

 

^

Монопольний

 

Олігопольний

 

Конкурентний

 

4. Рівень насиченості

 

^

Ринок продавця

 

X

Ринок покупця

 

5. Відкритість

 

JZL

Загально-доступний

 

X.

Автактичний (обмежений)

 

6. Життєвий цикл

X

 

Народжуваний I I Зростаючий I I Стабільний

 

Бесперспективний

 

Занепадаючий

Рис. 4.2. Класифікація туристичних ринків

4. За рівнем насичення туристичний ринок може бути ринком продавця, коли попит на ньому переважає пропозицію, або ринком покупця, якщо пропозиція перевищує чи дорівнює попиту. Ця ха-рактеристика відіграє велику роль при розробці збутової політики підприємства, обґрунтуванні стратегії ціноутворення та політики застосування цінових знижок.

5.Рівень інтеграційних зв'язків країн світу визначає відкри-тість туристичного ринку. Наприклад, замкнутий (автактический) ринок обмежується територіальними рамками в'їзду туристів і ту-ристичних груп, оскільки застосовується адміністративна заборона або обмеження на пересування поза встановленим маршрутом.

6.Життєвий цикл ринку визначає такі його види: народжува-ний, зростаючий, стабільний, занепадаючий та безперспективний. Кожен з цих видів ринку вказує на доцільність (недоцільність) на-рощування туристичної діяльності.

Знання основних характеристик ринку туристичного продук-ту дозволить підприємству визначити свою «ринкову нішу», тобто відшукати прийнятний для нього сегмент ринку і визначити кількіс-ні параметри реалізації своїх туристичних послуг.

Крім того, при плануванні обсягів реалізації туристичного продукту необхідно враховувати, що формування та просування туристичних послуг на ринок знаходиться під впливом зовнішніх факторів; головне:

^політична та економічна ситуація в країні й у світі;

^рівень конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках;

^міжнародне становище країни і рівень глобалізації;

■S екологічні умови розвитку туризму;

^інфраструктура обслуговування туристів (віддаленість аеропортів, автострад, наявність кемпінгів, мотелів, готелей, роте-лей, ботелей, флотелей тощо).

Перш ніж проводити планові розрахунки, необхідно з існуючої системи планів вибрати той вид, що більше інших відповідає конк-ретному завданню і реальній ситуації. Види планів класифікуються за різними ознаками, головні з яких представлені на рис. 4.3.

Розробка планів реалізації турпродукту або окремих послуг ґрунтується на принципах науковості, комплексності, безперервно-сті, реальності, цілеспрямованості.

Стратегічні, довгострокові та середньострокові плани реалі-зації передбачають перспективи розвитку діяльності підприємства.

Головною особливістю цих планів є те, що вони складаються на основі концепції економічної, соціальної та науково-технічної полі-тики підприємства.

 

Ознаки класифікації планів

 

Види планів

 

І.Термінвиконання

 

Стратегічні Довгострокові Середньострокові Короткострокові (поточні) Оперативні

 

2. Орієнтація на маркетингові концепції

 

План виробничої концепції

План продуктової концепції

План комерційної концепції

План концепції індивідуального

маркетингу

План концепції соціального

маркетингу

 

З.ЦІльоваорієнтація

 

Необхідний обсяг реалізації Можливий обсяг реалізації з ура-хуванням ринкового попиту Ресурсозабезпечений обсяг реалізації

 

4. Рівень обов'язковості ви-конання

 

Індикативні плани Обов'язкові плани Нормативні плани Програмно-цільові плани

 

Рис. 4.3. Класифікація планів реалізації туристичного продукту (послуг)

Поточні плани складаються на рік з розподілом по кварталах і місяцях. Вони передбачають послідовну реалізацію середньострокових і довгострокових планів з урахуванням реальної кон'юнктури ринку та умов господарювання, охоплюють ширше коло завдань і виступають гнучкою формою планового управління діяльністто підприємств.

Оперативні плани - це деталізовані завдання для кожного ви-конавця поточного плану на короткий період (декаду, тиждень, день, годину).

При обґрунтуванні планів реалізації турпродукту підпри-ємств застосовуються у взаємозв'язку два підходи.

Перший підхід передбачає використання маркетингових кон-цепцій планування, які орієнтують на врахування ринкового попиту і конкурентного середовища, а другий - спирається на цільові орієн-тири, пов'язані з необхідним, можливим або ресурсозабезпечним обсягом реалізації турпродукту та окремих послуг.

При маркетинговому підході використовується п'ять основ-них концепцій.

1.         Виробнича концепція спрямована на удосконалення про-цесу виробництва та комплектування турпродукту з метою знижен-ня його собівартості. Вона є типовою для ринку пропозиції, тобто в умовах незадоволеного попиту споживачів, а також при високій со-бівартості турпродукту і послуг, коли є резерви її зниження.

2.         Продуктова концещія характеризується тим, що основою планування обсягів реалізації виступає поліпшення споживчих влас-тивостей турпродукту (послуг), підвищення його якості. Ця концеп-ція відповідає умовам конкурентної боротьби, коли є можливість за рахунок поліпшення споживчих властивостей та якості обслугову-вання туристів підвищити конкурентоздатність туристичного про-дукту (послуг).

3.         Комерційна концещія полягає в тому, що для забезпечен-ня реалізації турпродукту активізується робота збутових служб: працівників реклами, агентів зі збуту, система Інтернет тощо.

4.         Концещія індивідуального маркетингу орієнтує діяльність підприємства на виявлення і задоволення індивідуальних потреб туриста, відмінних від масового споживача, наприклад, унікального екстріма.

5.Концещія соціального маркетингу спрямована на врахування суспільних потреб та інтересів перспективного характеру, таких зок-рема, як охорона навколишнього середовища, зміцнення здоров'я лю-дей, розвиток економіки країни і підвищення добробуту населення.

Обрана концепція маркетингу є основою для вибору цільової орієнтації планування. Планування може орієнтуватися на минуле, сучасне, майбутнє або їхній взаємозв'язок.

Планування, зорієнтоване на минуле, називається реактив-ним, оскільки передбачає тільки екстраполяцію досягнутого на майбутній період. Таке планування спрямоване на виживання. Воно приведе до витіснення турпродукту і послуг не тільки із зовнішньо-го, а й із внутрішнього ринку.

Орієнтація планування на сучасний асортимент та якість ту-ристичного продукту називається інактивним плануванням. Це кращий варіант порівняно з попереднім, але він не передбачає руху вперед, його основною метою є стабілізація діяльності.

Прогресивним є преактивне планування, зорієнтоване на ро-звиток та невпинне удосконалення виробництва турпродукту не тільки відповідно до ринкового попиту, а й випереджаючи його, тобто пропонуючи потенційним туристам допоки невідомі їм пос-луги та маршрути.

Орієнтація на взаємодію реактивного, інактивного та преак-тивного планування визначає інтерактивний вид планування, сут-ність якого полягає у визначенні бажаного майбутнього і пошуку реальних шляхів його досягнення. Таке планування спрямоване на розвиток туристичної діяльності як окремого підприємства, так і всього туристичного бізнесу. Інтерактивне планування потребує як мінімум три варіанти розрахунків.

Перший варіант полягає в обґрунтуванні можливого обсягу реалізації турпродукту (послуг) на основі споживчого попиту на ринку діяльності підприємства з урахуванням конкурентів.

Другий варіант ґрунтується на можливостях ресурсного за-безпечення формування (комплектування) та реалізації туристично-го продукту (послуг).

Третій варіант планових розрахунків передбачає визначен-ня необхідного обсягу реалізації турпродукту (послуг) для досяг-нення цільового розміру прибутку підприємства.

Конкретний процес планування може охоплювати різні варі-анти розрахунків. їх вибір залежить від тривалості планового пері-оду, наявності необхідної інформації, досвіду й уміння планових працівників.