Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 4. Формування та реалізація туристичного продукту 4.1. Потік туристів - основа комплектування туристичного продукту : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

ТЕМА 4. Формування та реалізація туристичного продукту 4.1. Потік туристів - основа комплектування туристичного продукту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

Стабільно високі темпи економічного зростання, підвищення доходів і добробуту населення, посилення інтеграції та глобалізації світогосподарських процесів потребують нових підходів до форму-вання туристичних потоків і комплексу необхідних для їх обслуго-вування товарів і послуг. Потік туристів (туристичний потік) - це

сукупність людей, які покидають місце постійного проживання, щоб подорожувати в різноманітних напрямках пішки або на яко-мусь транспорті в терміни від 24 годин до одного року без здійс-нення оплачуваної діяльності і повертаються назад.

Оскільки задоволення життєво необхідних і соціально-куль-турних потреб невіддільне від людини, то туристичний потік як су-купність організованих і неорганізованих (самодіяльних) мандрів-ників виступає основою формування туристичного продукту.

На споживчому ринку туристичний продукт виступає як комп-лекс матеріальних і нематеріальних благ, необхідних для обслуго-вування сукупності конкретних туристичних маршрутів. Комплекс таких благ, сформований для задоволення потреб мандрівників на окремому маршруті, має цілісно-цільовий характер, називається пакетом туристичних товарів і послуг, виступає на ринку як товар-на одиниця. Підставою для формування пакета туристичних послуг виступає конкретний за простором, часом та якістю обслуговування туристичний маршрут.

Процеси обслуговування туристичних маршрутів, які виз-начають собівартості туристичного продукту, представлено на рис. 4.1.

Синхронізація в просторі й часі процесів задоволення потреб туристів викликає необхідність застосування логістичних підходів до формування туристичних потоків і пов’язаних з ними потоків матеріальних і нематеріальних благ. Логістичний підхід передбачає оптимізацію взаємодії всіх підприємницьких структур, які забезпе-чують життєдіяльність і задоволення пізнавально-культурних, рек-реаційно-оздоровчих, культово-релігійних, освітніх, спортивних, пригодницьких та інших потреб туристів.

Логістичний підхід до формування туристичного продукту пе-редбачає отримання синергічного ефекту, який являє собою муль-типлікативний ефект від синхронізації процесів обслуговування ту-ристів у просторі й часі. Концепція логістики спрямована на поєд-нання дій усіх структур туристичної індустрії, починаючи з отри-мання замовлень на подорожі і закінчуючи високим рівнем якості обслуговування туристів, з метою досягнення економічного та со-ціального ефекту.

Ціни на туристичний продукт визначаються за законами рин-ку. Особливого значення в ціноутворенні набуває підвищення якос-ті туристичного обслуговування та рівня його безпеки для життя і

здоров'я туристів, а також вибір оптимальних схем туристичних маршрутів на основі критеріїв ефективності.

 

 

ібслуговування

Маршрут туристів

t*Y

 

Рис. 4.1. Процеси обслуговування туристичних маршрутів

Принципова новизна логістичного підходу до організації діяльності підприємств туристичної індустрії полягає в забезпечен-ні органічного взаємозв'язку між різними структурами формуван-ня, просування на ринок і реалізації туристичного продукту, а та-кож наскрізного управління матеріальними та фінансовими пото-ками за допомогою новітніх інформаційних технологій.

Сутність концепції логістики в туристичній діяльності поля-гає в організації економічного управління на основі інтеграції та оптимізації процесів формування туристичних потоків і необхідних для їхнього обслуговування матеріальних, фінансових, сервісних та інформаційних потоків. Сутність логістики в туризмі випливає з

поняття «логістика», що було розкрито на першому Європейському конгресі (1997) з питань матеріальних потоків як вчення про систе-мне планування, управління та контроль за матеріальними, інфор-маційними і пасажирськими потоками. Логістичне вчення дозволяє визначати туристичний потік як сукупність процесів, які забезпе-чують рух туристів у певному часовому інтервалі і вимірюються в абсолютних одиницях.

Логістика в туризмі покликана забезпечити ефективне фор-мування туристичного продукту на основі різноманітних потоків туристів. Логістичний підхід до економічного управління дозволяє перейти від дискретного (переривчатого) до наскрізного (інтегро-ваного) планування туристичної діяльності.