Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМ. М. ТУГАН – БАРАНОВСЬКОГО

Дядечко Л. П.

ЕКОНОМІКА

ТУРИСТИЧНОГО

БІЗНЕСУ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

©

Киів - 2007

УДК 338.486(075.8) ББК 65.433я73 Д 99

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(лист №1.4/18-Г-386 від 04.07.2006 р.)

Рецензенти:

Коніщева Н.Й. – доктор економічних наук, професор; Поклонський Ф.Ю. – доктор економічних наук, професор; Свомкіна Т.В. – доктор економічних наук.

Дядечко Л.П. Д 99 Економіка туристичного бізнесу. Навчальний по-сібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.

ISBN 966-364-389-7

У навчальному посібнику розкрито сутність економіки ту-ристичного сфери діяльності. Виходячи зі змісту робочої про-грами навчальної дисципліни «Економіка туристичного бізне-су», цей посібник передбачає допомогу студентам в опануванні теоретичних знань і практичних навичок економічного управ-ління діяльністю суб’єктів туристичної індустрії, а також фор-мування у студентів здатності до самостійного творчого мис-лення та розв’язання практичних економічних задач.

Посібник пропонується для студентів вищих навчальних закладів та фахівців туристичного бізнесу.

ISBN 966-364-389-7 © Дядечко Л.П., 2007

© Центр учбової літератури, 2007

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Дядечко Лідія Павлівна

ЕКОНОМІКА

ТУРИСТИЧНОГО

БІЗНЕСУ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Редактор – Н.П. Манойло

Комп’ютерний набір і верстка – І.В. Марченко

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 13.11.2006. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 14.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006