Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Процес обґрунтування економічної стратегії підприємства та розробка стратегічних альтернатив : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

3.3. Процес обґрунтування економічної стратегії підприємства та розробка стратегічних альтернатив


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

Процедура розробки стратегії функціонування підприємства охоплює чотири головні етапи (рис. 3.2), кожний з яких має загаль-ну спрямованість на обґрунтування основних показників та альтер-натив для реалізації обраної стратегії.

 

Цілісність стратегії Збалансованість цілей та не-

обхіднихресурсів

Обгрунтованість планів та

строків їх виконання

Ділові якості та дієздатність персоналу

 

Конкретизація напрямів дія-

льності та коригування дію-

чої стратегії

Вибір базової стратегії

Розробка обраної стратегії

 

1. Оцінка та анапіз існуючої стратегй

 

2. Коригування діючої або роз-робка нової стратегії

 

 

4. Обґрунтування та вибір стратегічних альтернатив

 

3. Прогнозування комерційних ризиків

 

Вибір основних показників

та альтернатив для

реалізації відповідної

базової стратегії

(виживання, стабілізації

або росту)

 

Визначення господарських

ризиків

Оцінка впливу окремих

ризиків на результати

діяльності

Розробказаходів

нейтралізації негативних впли-

вів комерційних ризиків

 

Рис. 3.2. Основні етапи формування економічної стратегії підприємства

Ha рисунку показано, що процес формування економічної стра-тегії туристичного підприємства охоплює ланцюг взаємопов'я-заних етапів, кожний з яких логічно випливає з попереднього, а всі вони, бу-дучи взаємозалежними, виступають єдиним цілим. Початковим ета-пом у цьому процесі є оцінка та аналіз діючої стратегії, тобто її діагно-стика, що дозволяє установити внуірішні й зовнішні можливості дося-гнення поставлених стратегічних цілей, виявити сильні й слабкі місця в діяльності підприємства, оцінити спроможність підприємства перей-ти до більш високого виду стратегії.

При оцінці діючої стратегії враховується:

•          гнучкість і орієнтація на зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства;

•          рівень збалансованості цілей діяльності з ресурсами для їх-нього досягнення;

•          імовірність ризику;

•          чітке поєднання підцілей.

Світова наука розробила варіант комплексного дослідження можливостей, небезпек, сильних і слабких сторін діяльності підп-риємницьких структур, який називається SWOT-аналізом. Він охо-плює вивчення як зовнішніх можливостей і небезпек, так і внутрі-шніх сильних і слабких сторін підприємства.

Підприємство повинне не тільки аналізувати зміни, що від-булися, а й вміти їх передбачати, щоб вчасно приймати необхідні рішення.

Другий етап пов'язаний з коригуванням діючої або розроб-кою нової стратегії. На цьому етапі враховується стадія життєвого циклу підприємства (продукції) та результати SWOT-аналізу. Вияв-лення сильних і слабких сторін діяльності, оцінювання впливу різ-них факторів допомагає обґрунтовувати стратегічні й тактичні цілі, визначати завдання підприємства і втілювати їх у стратегічні плани.

Якщо діюча стратегія не підлягає коригуванню, то формуєть-ся нова стратегія.

Третій етап полягає в прогнозуванні можливих ризиків і в розробці заходів їх нейтралізації. Розробка заходів запобігання ри-зиків ґрунтується на:

-          виявленні обставин, за яких виникають різні види ризиків;

-          оцінці можливих проявів ризиків, потенційних втрат або вигод від них;

-          визначенні сукупного впливу ризиків на економіку підпри-

ємства;

-досягненні мінімально допустимих (критичних) обсягів ре-алізації турпродукту;

-          страхуванні ризикових ситуацій та застосуванні інших ней-

тралізуючих заходів.

Четвертий етап охоплює вибір стратегічних альтернатив обраній базовій стратегії (рис. 3.3).

 

            Вид базової                Критерії оцінки                     Стратегічні

            стратегії          —►                —►    альтернативи

                                                                                             

                                   ■ Висока                    ■ Змінаиратегіїмаркешнгу

                                   собівартість               ■ Зниження витрат

                                   (збитковість)              ■ Зміна товарної політики

            Стратегія                    ■ Мала частка рин-              ■ Жорстка економія всіх ви-

            ►        виживання (за-         —►    ку        —►    дів ресурсів

            хисна)             ■ Зайві працівники               ■          Диверсифікаціядіяльності

■          Ефективніша система

                                                                                  управління    

                                               ■ Нестабілі     ,ність при-                 ■ Економія ресурсів

            Стратегія                    бутків              ■ Ревізія витрат

            ►        стабілізації      —►    ■ Обмежений дос-   —►    ■ Диверсифікація продукції

            (наступально-                       туп на ринок             ■ Забезпечення доходів і ско-

            захисна)                     ■ Недоліки в ціноут-воренні                       рочення витрат ■ Стабілізація ринку

                                                                                             

                                   ■ Збільшення обсягів                        ■ Інтенсифікація ринку, про-

                                   продажу                     никнення на нові сегменти,

            Стратегія росту                     ■ Розширення ринку                        географічна експансія

            ►       

            —►    ■ Підвищення прибу-           —►    ■ Диверсифікація за всіма на-

            (наступальна)                        тку ■ Додаткове залучен-ня працівників               прямами

■          Кооперація та інтеграція

■          Вихід на зовнішній ринок

Рис. 3.3. Стратегічні альтернативи базовим стратегіям діяльності підприємства

Наприклад, для стратегії виживання та стабілізації немає аль-тернативи жорсткій економії ресурсів і скороченню витрат, що по-требує поліпшення структури турпродукту (послуг), підвищення ефективності маркетингової діяльності, збільшення обсягів реаліза-ції та забезпечення відносної економії постійних витрат, а відтак і сукупних витрат підприємства.

Стратегія розвитку вимагає інтенсифікації діяльності і роз-ширення ринків збуту, диверсифікації та стимулювання пріоритет-них напрямів туристичної діяльності. Ця стратегія виступає як су-купність окремих груп, стадій і різновидів стратегій загального цик-лу росту.

На початковій стадії росту необхідно ліквідувати вузькі місця в реалізації турпродукту, підвищити ділову активність та ефективність використання ресурсів, забезпечивши одержання прибутку. На цій стадії витрати ще високі, а прибуток, якщо він є, мінімальний.

Стадія проникнення характеризується розширенням ринку збуту і збільшенням доходу від реалізації турпродукту, появою конкурентних переваг.

Стадія прискореного росту супроводжується швидким збіль-шенням обсягів доходу, причому темпи зростання доходів і прибут-ку випереджають темпи зростання фізичного обсягу реалізації тур-продукту (послуг).

Стадія перехідного періоду характеризується скороченням темпів зростання реалізації товарів і послуг, а тому й прибутку. Можлива навіть стагнація і виникнення стадії виживання, яка пот-ребує перегрупування ресурсів і зміни напрямів діяльності.

Особливе значення в обґрунтуванні стратегії діяльності підп-риємства має визначення різних за часом програмних цілей (цільо-вих настанов): поточних, короткострокових, середньострокових, довгострокових і на велику перспективу.

Головною економічною стратегічною метою підприємця є одержання прибутку, а інші цілі спрямовані на її досягнення. На-приклад, підвищення продуктивності праці забезпечує скорочення витрат, яке сприяє підвищенню прибутку.

Базова економічна стратегія діяльності підприємства забез-печується функціональними стратегіями, головними серед яких є маркетингова, науково-дослідна, фінансова, екологічна, соціальна тощо. Наприклад, стратегія комплектування турпродукту визнача-

ється маркетинговою стратегією, а фінансова є основою інновацій-ної діяльності на ринку туристичного продукту та послуг.