Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МОДУЛЬ 2. ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ БІЗНЕСОМ Тема 3. Місце економічної стратегії в управлінні туризмом 3.1. Сутність і роль підприємницької стратегії в розвитку туристичного бізнесу : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

МОДУЛЬ 2. ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ БІЗНЕСОМ Тема 3. Місце економічної стратегії в управлінні туризмом 3.1. Сутність і роль підприємницької стратегії в розвитку туристичного бізнесу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

Економіка туризму охоплює сукупність таких складових: ту-ристичний продукт і сервіс, об’єкти туристичних відвідувань і суб’єкти підприємництва, які надають послуги споживачам, що тимчасово залишають місце постійного проживання і подорожують у певні туристичні дестинації. Вона є складовою економічного комп-лексу країни і конституюється підприємницькою діяльністю самос-тійних туристичних підприємств. Розвиток туристичного бізнесу потребує стратегічного підходу до його управління.

Поняття «стратегія», уживане в економічному, а не військо-вому значенні, являє собою логічно побудовану програму перспек-тивних заходів, спираючись на які, туристичний бізнес зможе до-сягти поставленої мети.

Десята Гаазька декларація з туризму проголосила: «Туризм повинен плануватися державною владою, а також владою туристич-ної індустрії на комплексній і послідовній основі з урахуванням усіх аспектів цього феномена». Результатом такого планування ту-ристичного бізнесу в Україні є Державна програма розвитку туриз-му на 2002-2010 pp., яка для суб'єктів туристичної діяльності но-сить індикативний (рекомендаційний) характер.

В умовах ринку успіху домагаються лише ті підприємці, які здатні розробляти і виконувати на відповідному організаційному рівні довгострокові стратегії. Зараз, коли на ринку України вижи-вають лише професіонали високого класу, розробка і реалізація стратегії стає визначальною умовою ефективної діяльності підпри-ємницьких структур туристичного бізнесу.

Під стратегією суб'єктів туристичної діяльності слід розу-міти комплексну програму заходів, спрямованих на здійснення місії (генеральної мети) підприємства і досягнення його множин-них цілей.

До об'єктів стратегії економічного управління в туризмі від-носяться два базових елементи: перемігцення туристів до пункту призначення та зупинка в цьому пункті, яка потребує задоволення потреб у розміщенні, харчуванні та ін. Тому об’єктами економічної стратегії туристичних підприємств є:

♦          окремі туристичні послуги або комплекс туристичних пос-луг, що утворюють туристичний продукт;

♦          ресурси, що забезпечують туристичну діяльність;

♦          максимізація прибутку і мінімізація витрат;

♦          ефект мультиплікатора, управління яким має особливе зна-чення в економіці туристичного бізнесу, оскільки доход, отриманий від туризму, впливає на розвиток інших сфер діяльності (виробничої і невиробничої);

♦          поведінка на ринку і конкурентна боротьба;

♦          технологія туристичної діяльності;

♦          інвестиційна та інноваційна діяльність тощо.

Стратегія відрізняється від конкретних планів і програм під-приємства практичною спрямованістю на виконання місії підпри-ємства та орієнтацією на використання його переваг.

Процес розробки стратегій дуже трудомісткий. Стратегія діяль-ності туристичного підприємства орієнтує його на успіх; допомагає підприємцеві зрозуміти суть турбізнесу, визначити своїх конкурентів, постачальників і покупців; привчає до чіткого рішення поставлених завдань; значно підвищує шанси не тільки вижити, а й ефективно працювати в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

Процес розробки загальної стратегії діяльності туристичного підприємства представлений на рис. 3.1.

Центром розробки стратегії діяльності підприємств є визна-чення мети та ранжування цілей. Під метою розуміється досягнення високого рівня якісних і кількісних показників, до яких повинне прагнути підприємство. Яке б не було формулювання стратегічної мети, в ньому завжди міститься бажаний обсяг прибутку, одер-жання якого забезпечується доходом.

Розробка загальної економічної стратегії діяльності будь-якої підприємницької структури вимагає вивчення й оцінки її базової економічної стратегії.

Послідовність розробки стратегії суб'єктів господарювання

і

1. Оцінювання стадії життєвого циклу підприємства і вибір стратегічних напрямів діяльності

2. Дослідження впливу макро- та мікросередовища на стратегічні цілі підпри-

ємницькоїдіяльності

3. Постановка та ранжування цілей базової стратегії

4. Конкретизація стратегічних цілей за періодами реалізації

5. Розчленування цілей на конкретні задачі стратегічного значення

            ї          

6. Вибір тактики та засобів розв'язання задач і досягнення стратегічних цілей

Вибір найбільш Підвищення           Удосконалення

ефективних дже- ефективності       маркетинговоїта

рел формування        наявного ресурсно-  управлінської

ресурсів го потенціалу         діяльності

Рис. 3.1. Етапи розробки програми перспективних заходів розвитку суб'єктів ринкових відносин