Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Загальні показники оцінки туристичної діяльності : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

2.4. Загальні показники оцінки туристичної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

Основною одиницею виміру обсягів туристичної діяльності є турист як особа, що подорожує з різною метою терміном від 24 годин до одного року без здійснення оплачуваної діяльності і з зобов'язан-

ням залишити країну або місце перебування в зазначений термін. У статистичному обліку туристи класифікуються за видами туризму (внутрішній, виїзний і в'їзний) і за віком (дитячий, підлітковий, мо-лодіжний та інший «третій вік»).

Рівень розвитку туризму в країні або регіоні виражається ту-ристичними потоками.

Туристичний потік - це постійне прибуття туристів у країну (регіон) або виїзд туристів за кордон за певний період часу.

До показників туристичного потоку відносяться:

-          загальна кількість туристів, у тому числі організованих і самодіяльних;

-          кількість туроднів, що розраховується за формулою

ТД = Чтур-ґ,  (2.1)

де ТД- кількість туроднів; Чщр - чисельність туристів;

t - середня тривалість перебування одного туриста в да-ній країні (регіоні), дні.

Середня тривалість перебування одного туриста у визначе-ному місці розраховується за середнім арифметичним.

Особливе значення для оцінки рівня розвитку туризму в кра-їні або регіоні мають показники охоплення туризмом свого насе-лення, які характеризують інтенсивність туристичних потоків. Ці показники виступають у двох видах: нетто- і брутто-інтенсивність туристичних потоків.

Hemmo-інтенсивність розвитку туризму розраховується за формулою

Т.ц ^тур

Кщ =   'LS ■ 100,       (2 2)

^нас

де Щн - коефіцієнт нетто-інтенсивності туристичних пото-ків, %; Чтур - чисельність того населення країни (регіону), яке здійснило хоча б одну туристичну подорож за рік

або за інший період часу, тобто кількість туристів; Чнас - загальна чисельність населення країни (регіону) за той самий період.

Цей показник означає, яка частка (%) населення країни (регіо-ну) або якої-небудь демографічної групи здійснила хоча б одну ту-ристичну поїздку за рік чи за інший період часу, наприклад сезон.

Показник інтенсивності брутто (К%) означає, скільки тури-стичних подорожей припадає в середньому на одного жителя краї-ни (регіону) за який-небудь період. При розрахунках використову-ється формула

кбр = Птп_.т>            (23)

де Nmn - загальна кількість туристичних подорожей, зробле-них населенням країни (регіону) за певний період часу.

Показник брутто-інтенсивність по-іншому називається «час-тота туристичних поїздок» населення країни (регіону) або окремої демографічноїгрупи.

Сезонність попиту на туристичні послуги викликає нерівно-мірність туристичних потоків, оцінка яких кількісно виражається різними коефіцієнтами. На практиці застосовується три способи ро-зрахунків коефіцієнтів нерівномірності туристичних потоків.

При першому способі використовується така формула:

Кнр =—                     (2.4)

ТДтіп

де Кнр- коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку; ТДтах - кількість туроднів за період (найчастіше за мі-

сяць) з максимальним туристичним потоком; ТДтіп - кількість туроднів за період з мінімальним турис-тичним потоком. При другому способі кількість туроднів за період з максималь-ним потоком туристів зіставляється з річною кількістю туро днів:

 

ІДтах

           

К»Р=^Г'          (2-5)

 

де ГД,-річнакількістьтуроднів.

При третьому способі визначається, у скільки разів інтенсив-ність туристичних потоків протягом місяця з максимальним турис-тичним потоком перевищила середньомісячну інтенсивність турис-тичних потоків (середньомісячну кількість туроднів):

тг         ІДтах

«нр=—           ,           (2.6)

1ДСМ

де ТДСМ - середньомісячна кількість туроднів за рік.

Крім показників, що характеризують туристичні потоки, розви-ток туристичного бізнесу оцінюється макроекономічною та соціаль-ною ефективністю. Такі показники ефективності туризму характе-ризують внесок туризму у створення робочих місць, у валовий внутрішній продукт (ВВП) і національний доход країни. Вони ви-ражають частку доходів від туризму в експорті та частку витрат на туризм в імпорті країни, охоплюють мультиплікаційний ефект ту-ризму, який впливає на соціально-культурний рівень населення.

До найважливіших показників оцінки туристичної діяльності суб'єктів підприємництва відносяться такі:

♦          кількість обслужених туристів та екскурсантів;

♦          доход від реалізації туристичних послуг;

♦          прибуток від туристичної діяльності;

♦          рентабельність туристичної діяльності. Ефективність туристичної діяльності проявляється в мінімі-

зації сукупних витрат і підвищенні прибутковості туристичних під-приємств, а також в отриманні додаткових вигод суб'єктами підп-риємництва поза туристичною сферою діяльності.

Особливого значення набуває нині оцінка якості обслугову-вання туристів, побудована на основі таких вимог: комфортність перевезень та інших послуг; широта асортименту та рівень якості послуг на всьому шляху подорожування.