Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5.1. Аналіз роздрібного товарообігу торговельного підприємства : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

1.5.1. Аналіз роздрібного товарообігу торговельного підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Аналіз роздрібного товарообігу здійснюється з метою ви-явлення невідповідності сформованих завдань у торговельно-му підприємстві про ринок з реальною ситуацією, щоб зроби-ти необхідні зміни, які дозволять збільшити обсяг продажів і прибуток. У ході аналізу визначається правильність оцінки підприємством своїх можливостей і можливостей конку-рентів, а також правильність підходів до вимог ринку.

Оцінка досягнутих результатів є основою планування ор-ганізації роздрібної реалізації товарів. Вона дозволяє визначи-ти оптимальний план збуту, дає можливість керівникам торго-вельних підприємств уникнути непередбачених проблем, пе-

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

редбачити основні зміни на ринку продаж і внести необхідні уточнення в план роздрібного товарообігу. Завдяки такому аналізу роздрібного товарообігу дозволяє оцінити ефек-тивність роботи торговельного підприємства в цілому й кож-ному відділі, секції, працівника окремо з погляду виконання поставлених завдань, і його можна використати як основу для прогнозних розрахунків.

У процесі аналізу роздрібного товарообігу можна одержа-ти відповіді на питання, що випливають:

Чи були мета, завдання й основні напрями реалістичні?

Чи були реалістичні масштаби, обсяги?

Чи правильно було поставлене завдання по широкій ре-алізації продукції у світлі змін на ринку збуту?

Чи правильно були вивчені сильні й слабкі сторони діяль-ності торговельного підприємства (фірми), наявні проблеми, можливості й протидії конкуруючих фірм?

Чи були реалістичними встановлені норми прибутку і наскільки вони виконані?

Чи були правильними припущення про поділ секторів ринку, що належить підприємству; зайнятому на ньому поло-женні; діях з боку конкурентів у відповідь?

Чи були виділені найбільш ефективні сегменти споживчо-го ринку?

У яких відділах, секціях не досягнуто план реалізації, і чи правильно він виконувався?

Чи були ефективними заходи щодо поліпшення керуван-ня діяльністю й підвищення трудової активності?

Чи була необхідність у зміні або переорієнтації довгостро-кових і середньострокових планів реалізації продукції?

Вивчення розвитку роздрібного товарообігу ведеться з ви-користанням оперативного щоденного обліку відповідних планових матеріалів, вибіркових обстежень, опитувань екс-пертів і торговельних агентів, даних інвентаризацій та періодичних видань, статистичної звітності.

Методика економічного аналізу роздрібного товарообігу включає:

1)         вивчення виконання плану роздрібного товарообігу в цілому по підприємству і в розрізі структурних підрозділів; вивчення роздрібного товарообігу по складу (продаж населен-ню й підприємствам, установам та організаціям); по окремих організаційних формах роздрібної торгівлі (стаціонар, пере-сувна, посилкова); по застосовуваних методах продажу (само-обслуговування, традиційні методи, із застосуванням авто-матів, за каталогами, попередніми замовленнями, продаж за наявні й безготівкові кошти і т. ін.); дослідження впливу най-важливіших факторів на обсяг роздрібного товарообігу (то-варне забезпечення, у тому числі по постачальниках, виконан-ня договірних зобов’язань, наявність необхідних товарних за-пасів, рівня товарообіговості, вивчення споживчого попиту, цін, удосконалювання організаційних форм і форм продажу, підвищення продуктивності праці, обґрунтованість торговель-н