Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5.1. Аналіз роздрібного товарообігу торговельного підприємства : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

1.5.1. Аналіз роздрібного товарообігу торговельного підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Аналіз роздрібного товарообігу здійснюється з метою ви-явлення невідповідності сформованих завдань у торговельно-му підприємстві про ринок з реальною ситуацією, щоб зроби-ти необхідні зміни, які дозволять збільшити обсяг продажів і прибуток. У ході аналізу визначається правильність оцінки підприємством своїх можливостей і можливостей конку-рентів, а також правильність підходів до вимог ринку.

Оцінка досягнутих результатів є основою планування ор-ганізації роздрібної реалізації товарів. Вона дозволяє визначи-ти оптимальний план збуту, дає можливість керівникам торго-вельних підприємств уникнути непередбачених проблем, пе-

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

редбачити основні зміни на ринку продаж і внести необхідні уточнення в план роздрібного товарообігу. Завдяки такому аналізу роздрібного товарообігу дозволяє оцінити ефек-тивність роботи торговельного підприємства в цілому й кож-ному відділі, секції, працівника окремо з погляду виконання поставлених завдань, і його можна використати як основу для прогнозних розрахунків.

У процесі аналізу роздрібного товарообігу можна одержа-ти відповіді на питання, що випливають:

Чи були мета, завдання й основні напрями реалістичні?

Чи були реалістичні масштаби, обсяги?

Чи правильно було поставлене завдання по широкій ре-алізації продукції у світлі змін на ринку збуту?

Чи правильно були вивчені сильні й слабкі сторони діяль-ності торговельного підприємства (фірми), наявні проблеми, можливості й протидії конкуруючих фірм?

Чи були реалістичними встановлені норми прибутку і наскільки вони виконані?

Чи були правильними припущення про поділ секторів ринку, що належить підприємству; зайнятому на ньому поло-женні; діях з боку конкурентів у відповідь?

Чи були виділені найбільш ефективні сегменти споживчо-го ринку?

У яких відділах, секціях не досягнуто план реалізації, і чи правильно він виконувався?

Чи були ефективними заходи щодо поліпшення керуван-ня діяльністю й підвищення трудової активності?

Чи була необхідність у зміні або переорієнтації довгостро-кових і середньострокових планів реалізації продукції?

Вивчення розвитку роздрібного товарообігу ведеться з ви-користанням оперативного щоденного обліку відповідних планових матеріалів, вибіркових обстежень, опитувань екс-пертів і торговельних агентів, даних інвентаризацій та періодичних видань, статистичної звітності.

Методика економічного аналізу роздрібного товарообігу включає:

1)         вивчення виконання плану роздрібного товарообігу в цілому по підприємству і в розрізі структурних підрозділів; вивчення роздрібного товарообігу по складу (продаж населен-ню й підприємствам, установам та організаціям); по окремих організаційних формах роздрібної торгівлі (стаціонар, пере-сувна, посилкова); по застосовуваних методах продажу (само-обслуговування, традиційні методи, із застосуванням авто-матів, за каталогами, попередніми замовленнями, продаж за наявні й безготівкові кошти і т. ін.); дослідження впливу най-важливіших факторів на обсяг роздрібного товарообігу (то-варне забезпечення, у тому числі по постачальниках, виконан-ня договірних зобов’язань, наявність необхідних товарних за-пасів, рівня товарообіговості, вивчення споживчого попиту, цін, удосконалювання організаційних форм і форм продажу, підвищення продуктивності праці, обґрунтованість торговель-них надбавок, зміна торговельних площ і чисельності працюю-чих і т.ін.);

2)         побудову індексного ланцюжка взаємозв’язку показ-ників;

3)         виявлення внутрішніх резервів розширення роздрібної торгівлі, збільшення обсягу товарообігу й поліпшення його асортиментної структури.

Роздрібний товарообіг аналізується у фактичних і порівнянних цінах у такій послідовності:

а)         вивчається обсяг роздрібного товарообігу, динаміка,

склад, структура в цілому по торговельному підприємству і в

розрізі підвідомчих підрозділів, за методами продажу, в розрізі

асортиментної структури товарообігу;

б)         будується індексний ланцюжок взаємозв’язку показ-

ників;

в)         робиться факторний аналіз;

г)         виявляються резерви зростання;

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

д) визначаються можливості обліку невикористаних ре-зервів при плануванні обсягу реалізації на майбутній період.

Розвиток роздрібного товарообігу оцінюється із застосу-ванням таких видів аналізу:

•          за тимчасовими рядами;

•          оперативного;

•          порівняльного;

•          стратегічного.

Аналіз за тимчасовими рядами. Динаміка роздрібного то-варообігу характеризується тимчасовими рядами, побудова-ними за ряд минулих періодів з урахуванням зміни цін.

Індекс товарообігу у фактичних цінах або в цінах відповідного року відображає зміна в аналізованому періоді обсягу реалізації (qio - у базовому періоді за і число років; qn -у звітному періоді за ї-те число років) і цін на продані товари (Ріо - у базовому періоді за ї-те число років; Рп - у звітному періоді за г-ті число років); п - число років:

п lnqnPn

Т       zz —     

IP

X Чіо Ріо

Обов’язковою умовою вірогідності побудованих тимчасо-вих рядів є вираження товарообігу в однакових (порівнянних) цінах, тобто розрахунок індексу фізичного обсягу товарообігу.

Порівняння тенденцій розвитку роздрібного товаро-обігу з тенденціями розвитку інших показників, проведене за допомогою графічного методу аналізу, дає можливість ви-явити відповідність напрямів їхньої зміни прийнятим цілям і завданням.

Оперативний аналіз. Значущість оперативного аналізу в сучасних нестабільних умовах перехідного періоду з орієнтацією цілей на прибуток, забезпечення конкурентоспро-

можності значно зросла. Оперативний аналіз дозволяє зроби-ти своєчасне коригування управлінських рішень, що дає мож-ливість досягти запланованих цілей розвитку.

Оперативний аналіз здійснюється за даними щоденного поіменного обліку продаж у вартісному вираженні в цілому по підприємству, його підрозділах. Кількість покупок за цей самий період визначається за чеками. На підставі щоденного обліку проводиться аналіз, накопичувальний по п’ятиденках, декадах від поставки до поставки, порівняно із планово-розрахунковими показниками, з нормативом, з однотипними підприємствами.

Оперативний облік і накопичувальний аналіз ведуться в журналах у довільній формі. У ході його необхідно відбити ме-ту аналізу і його завдання. Такі дані дозволяють виявити відхилення від завдань і нормативів, визначити ритмічність, рівномірність реалізації, сезонну змінність, відповідність ре-жиму роботи потоку покупців. Щоденний облік продаж дає можливість визначити:

•          поліпшується чи погіршується продаж із місяця в місяць;

•          які вироби (послуги) продаються добре, які – погано;

•          у якій частині міста (місця проживання) ті або інші ви-роби мають найбільший попит;

•          чи спостерігаються в продажу за останній рік істотні зльоти й падіння;

•          скільки замовлень на купівлюу якогось товару одержа-но від покупця за останні 12 місяців;

•          чи відома загальна кількість продаж і замовлень не тільки у вартісному, а й у натуральному вирахуванні;

•          який прибуток або збиток приносить реалізація кон-кретних асортиментів;

•          які товари виходять із моди;

•          яка пора року сприяє продажу, яка – ні;

•          вироби яких постачальників, з яким оформленням і якими моделями більш привабливі для покупців насамперед;

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

•          як ідуть справи в підвідомчих підрозділах;

•          як реалізуються нові товари, чи не гублять ринок збуту старі.

Подібний облік продаж дозволяє не тільки оцінити стан продаж, а й виявити причини їхнього зменшення, що дасть можливість прийняти правильні управлінські рішення по усу-ненню негативних моментів, прискоренню обігу товарів і зни-женню ємкості обігу торговельного процесу, а тим самим і підвищенню конкурентоспроможності фірми.

Основними причинами зниження обсягу продаж можуть бути дії конкурентів; застарілі асортименти; асортименти, що не відповідають попиту покупців; вузькість асортиментів (ар-тикули не відрізняються один від одного); незадовільне обслу-говування; неефективна робота комерційних служб, неякісне й неповне виконання комерційних функцій; товар надходить із запізненням і не в таких обсягах, як це необхідно для розвит-ку товарообігу.

У закордонній практиці накопичувальний аналіз обмеже-ний тижневим циклом. У підприємництві цей цикл вва-жається найбільш вдалим, і він пов’язаний зі строками випла-ти заробітної плати. У торгівлі й сфері обслуговування тиж-день – це більш природний відрізок часу. Кожний день тижня за обсягом проданих товарів має яскраво виражений характер, що відображає безліч факторів. У понеділок утома, що нагро-мадилася за вихідні дні, супроводжується зниженням купівельних намірів, по п’ятницях – поспіх і збори, поїздки за місто, походи за покупками й поповнення запасів продуктів, повний гаманець у день зарплати й порожній за день до неї (як відомо, за рубежем заробітна плата виплачується щотижня, у нашій практиці встановлено 15-денний інтервал).

Якісний оперативний облік у розрізі асортиментної струк-тури роздрібного товарообігу можливий за допомогою персо-нальних комп’ютерів і касових машин з багатьма лічильника-ми, які агреговані зі спеціальними приставками.

Важливою умовою забезпечення керованості процесом розвитку роздрібного товарообігу є ритмічність реалізації то-варів за той або інший проміжок часу. Вимоги до ритмічності обумовлюються не тільки безперервністю споживання й ви-робництва, а й необхідністю забезпечення поступального ви-конання планового завдання, що забезпечить своєчасність надходження грошей на розрахунковий рахунок й оплати ра-хунків за поставку товарів, прискорення товарообіговості, a тим самим прибутковість і конкурентоспроможність. Шдприємства, які працюють нормально, мають відносно постійну величину товарообігу за днями тижня з урахуванням специфіки продажу товарів кожного дня.

Аналіз ритмічності за даними оперативного обліку прово-диться з використанням графічного методу й за коефіцієнтом ритмічності, що визначається відношенням щоденного фак-тичного товарообігу (у межах плану) до щоденного планового:

тг      -  V  ТфІ

Кр - Li )

i=ll ПЛІ

де    КР - коефіцієнт ритмічності;

Тфі - фактичний товарообіг (не вище плану) за г-тий день;

Тплі - плановий товарообіг на г-тий день; п - число днів в аналізованому періоді. Коефіцієнт ритмічності виражається числами від 0 до 1. Наближення показника до 0 свідчить про неритмічність ре-алізації, а до 1 - про більш ритмічну роботу роздрібного торго-вельного підприємства.

Оцінка змінності продаж за сезонами здійснюється двома методами: на основі емпіричних даних виявляють загальну тенденцію (з використанням методів ковзної середньої або за рівнем прямої параболи другого порядку), а потім фіксують сезонні коливання за допомогою графічного методу, викорис-

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

товуючи інформацію про показники фактичного обсягу роздрібного товарообігу по місяцях за ряд років.

Порівняльний аналіз роздрібного товарообігу проводить-ся з метою оцінки позицій підприємства на ринку й виявлен-ня резервів зростання обсягу продаж порівняно з іншими підприємствами, нормативами, з досягненнями найбільш щас-ливих конкурентів. Порівнюють зазвичай такі показники: за-гальний обсяг роздрібного товарообігу, темпи зростання порівнянного товарообігу, частку в товарообігу основних то-варних груп, середній обіг на одного продавця й на одного пра-цюючого, частку дрібнооптового продажу, середню вартість покупок, форми продажу, режим роботи, товарообіг з розра-хунком на 1 м2 торговельної площі.

При проведенні порівняльного аналізу найчастіше вико-ристовуються методи угруповань, ранжирування, логічний, прямого порівняння. Угруповання підприємств проводить-ся залежно від товарного профілю магазина, ступеня їхньої спеціалізації, форм продажу, торговельної площі, форм власності.

Стратегічний аналіз. В основі сучасного аналізу роботи підприємств (фірм) лежить аналіз стратегій. Відомо кілька підходів до проведення такого аналізу: аналіз стратегії за Мінцбергом та аналіз конкуренції за Портері.

У 1984 р. була опублікована стаття М. Мінцберга (США) “Стратегія в трьох видах”, у якій відбито нові погляди на вирішальні фактори успіху. За Мінцбергом, розрізняють три різні типи розвитку стратегії: планова модель, модель підприємницького типу, модель навчання на досвіді.

Визначення стратегії за плановою (портфельною) моделю – це обміркований, усвідомлений і контрольований процес. Ця модель розглядає стратегію як процес планування, відповідно до моделі призначаються виконавці, відповідальні за роз-роблення стратегії. Модель допускає, що за визначенням стра-тегії у встановлений час автоматично піде її реалізація.

Формулювання стратегії за моделлю підприємницького типу – це напівусвідомлений процес лідера-підприємця. Своє бачення сценарію розвитку бізнесу підприємець будує за логікою функціонування галузей й осмислюванням наявних тенденцій.

Модель навчання на досвіді грунтується на таких моментах:

•          визначення стратегії процесів, що розвиваються й од-ночасно повторюються, потребує взаємної віддачі й сприйнятливості;

•          стратегія являє собою модель, яка чуйно реагує на вплив зовнішніх факторів, а тому стратег у разі потреби повинен бути готовим переглянути обрану лінію пово-дження.

Осмислення моделей показало, що успіх фірми залежить від умілого поєднання всіх трьох моделей без надання ви-ключного права одній зі стратегій.

Аналіз конкуренції за Портером як частина стратегічного й порівняльного аналізу ставить перед собою мету оцінити, які зміни в стратегії можуть почати конкуренти і у зв’язку із цим вирішити, як фірма з урахуванням їх дій може використати свої переваги.

Він містить відповіді на такі питання:

1.         Які шанси Ваших конкурентів на успіх?

2.         Як даний конкурент найшвидше відреагує на можливі стратегічні ходи інших конкурентів?

 

3.         Як відреагували б конкуренти на можливі численні зміни в галузі й зовнішньому оточенні?

4.         З ким у галузі Ви хотіли б суперничати і якими кош-тами?

5.         Чого конкурент сподівається домогтися своїми стра-тегічними ходами і як Вам належить його розглядати?

6.         Від чого Вам належить триматися подалі, щоб уникнути провокаційних контрзаходів, які можуть заподіяти не-приємності або призвести до додаткових витрат?

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Аналіз конкуренції включає такі компоненти:

•          майбутні цілі;

•          пропозиції;

•          можливості;

•          поточна стратегія.

Знаючи цілі конкурента, можна визначити його задово-леність своїм положенням і фінансовими результатами, і тим самим спрогнозувати його дії:

•          оцінка конкурентом самого себе. Пропозиції конку-рентів щодо галузі й інших діючих у ній підприємств;

•          оцінка слабких і сильних сторін конкурентів, їхніх можливостей і загрозливих факторів;

•          оперативна    програма,    розроблена    для    кожного підрозділу (явна або прихована).

Знаючи компоненти аналізу, можна відповісти на ці пи-тання.

На ринку діє п’ять чинностей конкуренції:

•          проникнення нових конкурентів;

•          загроза появи на ринку нових товарів – субститутів, виготовлених за новою технологією;

•          можливості покупців;

•          можливості постачальників;

•          конкуренція між компаніями, що зміцнилися на ринку.

Інтенсивність конкуренції визначається такими факто-

рами:

•          велика кількість конкурентів або зразкова рівність чин-ностей;

•          повільний ріст галузі;

•          високий рівень постійних витрат у вигляді накладних витрат або вартості товарно-матеріальних запасів;

•          відсутність унікальності (витрат конверсії);

•          кількісний стрибок у потужностях;

•          різного роду конкуренти;

•          висока стратегічна значущість;

•          високі вихідні бар’єри.

Група покупців (торговельні підприємства) має чинність,

якщо вона задовольняє таким критеріям:

•          вона сконцентрована або купує порывняно більші обся-ги товарів;

•          продукція, яку вона купує, є важливою частиною за-купівель у галузі виробництва;

•          продукція, яку вона купує, стандартизована;

•          вона нечутлива до витрат конверсії (унікальна);

•          її норми прибутку невеликі;

•          від продукції галузі не залежить якість обслуговування або послуг, що надаються;

•          вона добре інформована.

Постачальники роблять сильний тиск на споживачів, за-грожуючи підняти ціну, знизити якість товарів, в умовах дефіциту продати товар іншому покупцеві. Сильні постачаль-ники (монополісти) можуть знизити прибутковість продажу товарів у роздріб, тому що не завжди вдається покрити зростання витрат значним збільшенням цін.

Позиції постачальників сильніші порівняно з позиціями покупців за таких умов:

•          коли вони займають домінуюче (монопольне) поло-ження на ринку даної продукції;

•          коли немає конкуренції з виробниками замінників їхньої продукції;

•          коли торгівля не є найважливішим замовником;

•          коли продукція постачальника має важливе значення для торговельного підприємства й вона унікальна;

•          коли постачальники настільки сильні, що можуть про-никнути в торговельну діяльність (фірмові магазини).

Стосовно роздрібного товарообігу стратегічний аналіз оз-начає: перевірку своєї стратегії (прибуток, частка на ринку, за-воювання покупця) на конкурентоспроможність за допомо-гою оцінювання правильності застосування різних стра-Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

тегічних моделей (планова, підприємницького типу, навчан-ня на досвіді) і рівня конкуренції через порівняння плано-вих і досягнутих обсягів продаж порівняно 3 однотипними магазинами.

Визначення планового обсягу реалізації товарів. Він роз-раховується різними методами відповідно до прийнятої пріоритетної установки розвитку товарообігу. Усі розрахунки ведуться в порівнянних цінах, що діють на початок планового періоду. При цільовій настанові на розвиток товарообігу, орієнтованій на використання можливостей споживчого рин-ку, планові розрахунки ґрунтуються на даних вивчення обся-гу незадоволеного попиту. Це товари, обсяг реалізації яких торговим підприємством залежить від доходу населення. Ета-пи розрахунку:

а)         розраховується коефіцієнт еластичності обсягу ре-

алізації товарів даного торгового підприємства від доходу на-

селення регіону, що обслуговується. Він показує, у якому

розмірі збільшується обсяг реалізації товарів залежно від зро-

стання доходів населення даного регіону на 1 % і здійснюється

за формулою

І3 — 1

^е.д     )

ІД_1

де:   Кед - коефіцієнт еластичності обсягу реалізації то-варів, від доходів населення в %; І3 ~ індекс зростання обсягу реалізації товарів на підприємстві в передплановому періоді; Ід - індекс зростання доходів населення у передпла-новому періоді;

б)         визначається можливий приріст доходів населення

регіону в плановому періоді. При цьому враховуються плано-

вані заходи щодо збільшення розмірів заробітної плати,

пенсій, стипендій, допомоги, а також очікуване зростання до-

ходів населення, зайнятого індивідуальною підприємницькою діяльністю;

в)         з урахуванням можливого приросту доходів населення

визначається можливий приріст обсягу реалізації товарів на

підприємстві за формулою

Тр = I g * Кд

де:   Тр - можливий темп приросту обсягу реалізації това-рообігу на підприємстві в плановому періоді, %; Ig -- можливий темп приросту доходів  населення регіону в плановому періоді, %,

Кд - коефіцієнт еластичності обсягу реалізації то-варів від доходів населення, %;

г)         визначається можливий приріст товарообігу за рахунок

більш повного задоволення попиту обслуговуючих контин-

гентів населення, що розраховується, виходячи з результатів

вивчення обсягу незадоволеного попиту по товарах, реалізова-

них торговим підприємством, у передплановому періоді;

д)         визначається плановий обсяг реалізації товарів за фор-

мулою

Рф * /р      Рф * ІП

Рп - Рф ^        '                       '

100      100

де    Рп - обсяг реалізації товарів у плановому періоді;

Рф - фактичний обсяг реалізації товарів у відповідно-

му передплановому періоді;

Ір - темп приросту обсягу реалізації товарів у зв’язку

зі зростанням доходів населення, %;

Іп - темп приросту обсягу реалізації товарів у зв’язку

з більш повним задоволення попиту покупців, що об-

слуговуються, %.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

При цільовій настанові розвитку товарообігу, орієнто-ваній на підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства, планові розрахунки повинні ґрунту-ватися на порівнянні досягнутих результатів, ефективності використання окремих видів ресурсів не тільки на даному підприємстві, а й на аналогічних підприємствах даного регіону. Розрахунки проводяться по етапах.

Виявляються рівні перевищення ефективності викорис-тання окремих видів ресурсів на кращих підприємствах, порівняно з даними, за формулою

У  _ Е п Ед

де    Уп - рівень, перевищення ефективності використання відповідного ресурсу, %;

Еп - досягнутий показник використання відповідного виду ресурсу (фондовіддачі, продуктивності праці, товарообігу на 1 м2 торгового залу і т.д.) на торговому підприємстві, обраному як еталон; Ед - досягнутий показник ефективності використан-ня відповідного виду ресурсу на даному підприємстві в передплановому періоді. Визначається пріоритетний вид ресурсу,  по якому на підприємстві намічається досягти найбільшої ефективності використання. Цей вибір здійснюється з обліком результатів порівняльного аналізу ефективності використання окремих ресурсів і пріоритетного значення окремих з них для розвитку даного підприємства.

Визначається плановий обсяг реалізації товарів за форму-лою

_ Рф * Уп

Рп =    '

100 де:   Рп - обсяг реалізації товарів у плановому періоді;

Рф - фактичний обсяг реалізації товарів у відповідно-

му передплановому періоді,

Уп - рівень перевищення ефективності використання

ресурсів, обраних у якості пріоритетних для розвитку

підприємства, %. При цільовій настанові розвитку товарообігу на досягнен-ня обумовленої суми прибутку планові розрахунки ґрунту-ються на цільовій сумі прибутку і ряді інших фінансових по-казників. Розрахунок планового обсягу реалізації товарів у цьому випадку визначається за формулами:

(пц+і0+нц)

Рп =—            — *100

Ув

faw+nq)

або   Рп = —7—        ^-*100 ,

\Ур _ Уіп )

де    Рп - обсяг реалізації товарів у плановому періоді;

Пц - цільова сума балансового прибутку;

І0 - планована сума витрат обігу;

Нц - планована сума податкових платежів, що входять

в ціну товарів (податок на додаткову вартість і ін.)

Ув - планований рівень валового доходу від реалізації

товарів, % ;

Ур - планований рівень рентабельності товарообігу, %;

Юдост - сума постійних витрат обігу;

Уч - рівень чистого доходу до товарообігу, % ;

Уіп - рівень перемінних витрат обігу до товарообігу, % Визначення планової структури реалізації товарів може здійснюватися різними методами:

а) за коефіцієнтами еластичності, реалізацією окремих груп товарів від обсягу товарообігу;

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

б)за коефіцієнтами еластичності, реалізацією окремих груп товарів від доходів населення;

в) за показниками товарообігу на 1 м2 площі торгового залу.

Розрахунок структури реалізації товарів за коефіцієнтами її еластичності від загального обсягу товарообігу може бути використаний на підприємствах торгівлі, що не передбачають асортиментну диверсифікованість своєї діяльності в планово-му періоді. У цьому випадку в процесі аналізу розраховуються коефіцієнти еластичності продукції окремих груп товарів. Це роблять залежно від зміни загального обсягу реалізації товарів на підприємстві в передплановому періоді. А потім з урахуван-ням планованого приросту загального обсягу реалізації визна-чається можливий приріст (а відповідно – і сума) реалізації окремих груп товарів у плановому періоді. Результати можуть бути скориговані з урахуванням більш повного задоволення попиту покупців. Розрахунок структури реалізації товарів за коефіцієнтами її еластичності від доходів населення ана-логічний. Тільки в цьому випадку замість обсягу товарообігу базовим показником виступає рівень доходів населення в регіоні.

Розрахунок структури реалізації товарів за показниками товарообігу на 1 м2 площі торгового залу може бути викорис-таний на підприємствах торгівлі, що змінюють свої асорти-ментні позиції на ринку в плановому періоді. Основою розра-хунку є розмір площі торгового залу й обсяг товарообігу, пла-нований на 1 м2 цієї площі. Сумарний обсяг планованої ре-алізації окремих груп товарів повинен відповідати раніше роз-рахованому загальному обсягу їхньої реалізації.

Оцінювання напруженості розробленого плану ре-алізації товарів. Напруженим вважається план реалізації то-варів, що забезпечує достатній рівень ефективності, викорис-тання ресурсного потенціалу підприємства. Тому що один з методів планування обсягу реалізації товарів ставить це як пріоритетну  мету,  то  напруженість  розробленого  плану

оцінюється тільки при його орієнтації на можливості спожив-чого ринку або досягнення цільової суми прибутку. В основі оцінки напруженості плану лежить порівняння з кращими аналогічними підприємствами регіону. На першому етапі виз-начаються індекси напруженості плану реалізації за окремими показниками за формулами

ТТЗт    ■         ПГд

I           =          —       IT         =          —    і

ТТ4і     ПГ л

де    Інз - індекс напруженості плану реалізації по ефек-тивності використання площі торгового залу; Інт - індекс напруженості плану реалізації по ефек-тивності праці персоналу; ТТЗД - планований товарообіг на 1 м2 площі торгово-

го залу підприємства;

ТТЗЛ - досягнутий, товарообіг на 1 м2 площі торгово-го залу на підприємстві, обраному як еталон; ПТД - досягнутий, товарообіг на одного працівника на підприємстві еталоні. На другому етапі визначається зведений індекс напруже-ності плану реалізації товарів за формулою

I           ^  ./м   ^ I        I

 Н.П    V V Н.З     ІН.Т/    '

де Інп - зведений індекс напруженості плану реалізації товарів.

При необхідності вводяться корективи, що забезпечують більш ефективне використання ресурсного потенціалу.

Розроблення плану реалізації товарів охоплює ор-ганізаційні, економічні і фінансові заходи. У складі ор-ганізаційних заходів передбачаються:

•   зміни товарного профілю магазина;

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

•          перерозподіл площі торгового залу між окремими гру-пами товарів;

•          розширення використання прогресивних методів про-дажу;

•          розширення номенклатури додаткових торгових по-слуг;

 

•          активізація рекламної діяльності і т. ін. До складу економічних заходів входять:

•          нормалізація товарних запасів;

•          підвищення ефективності проведеної цінової політики

і т. ін.

До складу фінансових ресурсів входять:

•          формування фінансових ресурсів, що забезпечують не-обхідний приріст обігових і позаобігових активів;

•          удосконалювання структури цих активів;

•          підвищення обігу оборотних коштів і т.ін.

Розроблені на підприємстві плани реалізації товарів дово-дяться у формі завдань до всіх його структурних одиниць, а усередині їх – до всіх структурних товарних підрозділів.