Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.4. Прогнозування кон’юнктури споживчого ринку за допомогою інформаційних технологій : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

1.4. Прогнозування кон’юнктури споживчого ринку за допомогою інформаційних технологій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Особливістю розвитку внутрішнього ринку України в пе-рехідному періоді є деформація кінцевих каналів реалізації споживчих товарів. Сучасний споживчий ринок України представлений двома основними сферами реалізації товарів: через мережу підприємств роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, а також на організованих і неформальних рин-ках, обсяги реалізації споживчих товарів на яких зберігають стійку тенденцію до збільшення. Перевага певної частини на-селення України робити покупки на ринках обумовлена більш низькими цінами, природа яких – у меншій частинці витрат продажу і зниженні податкового тиску.

Наслідком таких деструктивних процесів є, з одного боку, загострення проблем конкурентоспроможності щодо якості продукції вітчизняних товаровиробників на внутрішньому

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

ринку, зокрема непродовольчих товарів, що реалізуються пе-реважно через мережу підприємств роздрібної торгівлі, а з іншого – це помітне зниження якості торгового обслуговуван-ня споживачів, що, виграючи в ціні товару, програють у його якості, можливостях захисту своїх прав і т.ін. Тільки встанов-лення єдиного стандарту обслуговування споживачів по всіх каналах продажу і чіткий контроль за дотриманням цього, мо-же вирішити проблему деформацій і сприяння розвитку внутрішнього споживчого ринку.

Створення передумов відчутного прискорення розвитку споживчого ринку України і в перспективі пов’язано з вагоми-ми економічними зрушеннями і структурними перетворення-ми, у тому числі із забезпеченням зростання платоспроможно-сті населення.

Основні фактори, що можуть істотно вплинути на пози-тивну динаміку грошових доходів населення:

•          збільшення розміру мінімальної заробітної плати і на-ближення його до прожиткового мінімуму, що дасть можливість підвищити рівень соціальних гарантій для економічно активного населення;

•          удосконалення податкового законодавства щодо обов’язкових платежів підприємств по соціальних нара-хуваннях на заробітну плату, прибуткового податку – для фізичних осіб. Це стимулювало б легалізацію до-ходів населення, істотно вплинуло на зниження обсягів прихованої оплати роботи, сприяло б збільшенню чис-того доходу працюючих.

Зростання грошових доходів населення як вирішальний фактор розширення попиту на товари та послуги і сприяло б розвитку вітчизняного виробництва, підвищенню еко-номічної активності в країні. Зростання реальних доходів на-селення, яке впливає позитивно на економічнийзростання в країні, обумовлює також зміна надання домогосподарствами споживчих переваг і розширює попит на більш якісну продукцію, що, у свою чергу, потребує зміцнення виробничої ба-зи і конкурентоспроможності продукції на внутрішньому ринку. Потребує реформування система оплати праці – ос-новного джерела формування доходів населення. Здійснення цього є перспективним в умовах багаторівневої системи ко-лективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин на базі соціального партнерства. Крім того, в цих умовах важливо підвищити зацікавленість роботодавців у прийнятті відповідних угод і їхньому виконанні, запрова-дити тарифні умови оплати на підприємствах небюджетного сектора економіки.

Важливим фактором розширення внутр