Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.3. Економічний механізм обґрунтування роздрібного товарообігу : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

1.3. Економічний механізм обґрунтування роздрібного товарообігу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Механізм економічного обґрунтування обсягу і структури роздрібного товарообігу включає:

1)         визначення пріоритетних цілей;

2)         забезпечення взаємозв’язків між показниками;

3)         облік факторів і кон’юнктури розвитку ринку;

4)         ефективність комерційної роботи і діючих законів;

5)         планування допускає визначення перспективних цілей, аналіз способів їхньої реалізації і ресурсного забезпе-чення.

Основні стадії цільового планування:

•          пошук цілей;

•          надання меті кількісної визначеності;

•          аналіз і упорядкування мети;

•          перевірка мети на реалізацію;

•          ухвалення рішення;

•          здійснення цілей;

•          перевірка й уточнення цілей. Інформаційні технології особливо активно проникають

у сферу комерції, спричинюючи глибокі якісні, кількісні та структурні зрушеня. Перша електронна система торгівлі бу-ла уведена в дію в 1969 р., а на цей момент обсяг товарообігу таких електронних систем тільки в США становить близько 300 млрд дол на рік. За даними компанії ActivMedia Inc., як-що в 1996 р. загальний обсяг угод, укладених у країнах –

членах ВТО за допомогою електронної комерції, становив 2,7 млрд дол, то в наступні два роки він збільшився майже в 30 разів і в 1998 р. досяг 75 млрд дол; до 2003 р. обсяги цієї торгівлі, як очікується, зростуть ще в 5 разів. Ніколи раніше в товарному обміні між фірмами й країнами не спостерігалося настільки стрімких темпів зростання. Це неминуче веде до принципових, якісних зрушень у цій галузі.

Масштаби планування залежать від об’єкта планування, організаційної побудови фірми і тимчасового фактора. Довго-строкове планування характерне для великих організацій і на-сиченого ринку. Поточне планування здійснюється на різних підприємствах. Формулювання цілей у плануванні пов’язується зі створенням основ мотивації і пробудженням зацікавленості працівників фірми в їхньому досягненні. Усі цілі взаємопов’язані. Вони підрозділяються на вищі – це одер-жання прибутку; кінцеві – це перемога в конкурентній бо-ротьбі; проміжні – прискорення оборотності товарів та ін. Підцілі – це збільшення реалізації окремих товарів. Взаємодо-повнюючі – одержання прибутку і прискорення обігу. Конку-руючі – збільшення обсягу реалізації і зменшення черг і часу на обслуговування покупців. По можливості виміру мети – еко-номічні, кількісні, якісні, стратегічні. Суть економічних цілей – підвищення прибутку на вкладений капітал. Кількісні цілі тісно пов’язані з якісними цілями і є їхнім першим етапом. Якісні цілі для роздрібного торгового підприємства – це якість продукції і культура обслуговування. Закордонні компанії ши-роко використовують зворотний зв’язок зі споживачами для своєчасного коригування структури закупівель продукції і підтримки конкурентоспроможності підприємства. Мета роз-витку стратегічного характеру тісно пов’язана з інвестиціями.

Перед роздрібними торговими підприємствами в умовах демонополізації, роздержавлення і приватизації стоять такі цільові настанови:

•  одержання прибутку;

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

•          завоювання і розширення частки ринку;

•          завоювання довіри клієнтів.

Виходячи із суті роздрібного товарообігу, механізм еко-номічного обґрунтування планового обсягу і структури ре-алізації включає аналіз досягнутих результатів, ринкову ситу-ацію і кон’юнктурні коливання, а також визначення умов здійснення продажу і контроль реалізації товарів.

У кон’юнктурних коливаннях (циклах) розрізняють: де-пресію, підйом, бум, спад. Усі ці стадії впливають на роз-роблення цілей, прийняття рішень, визначення планових по-казників, результативність роботи. Основним принципом зростання економічного обсягу роздрібного товарообігу є за-безпечення необхідного взаємозв’язку динаміки показників ефективності роботи торгового підприємства і форм інтен-сифікації. Динаміка взаємозв’язку показників являє собою норматив ефективності використання ресурсів і витрат.

Модель стратегічного регулювання товарообігу, що забез-печує збалансованість попиту та пропозиції, представлена в такому вигляді:

Іт.р >Iт >Iз >Iп,

де:   Іт.р – індекс співвідношення фактичних і базисних по-казників товарних ресурсів; Іт – індекс обсягу роздрібного товарообігу; Із – індекс обсягу нормативних запасів; Iп – індекс обсягу попиту населення.

Для побудови моделі стратегічного регулювання товаро-обігу використовують динамічні нормативи типу:

Iб.пр>Iч.пр>Iв.д>Iт,

де:   Іб.пр – балансовий прибуток;

Іч.пр – чистий прибуток;

Ів.д – валові доходи;

Іт – обсяг роздрібного товарообігу. При цьому варто враховувати життєвий цикл товарів і по-слуг, що визначає обсяг продажу і прибутковість. Розуміння розходжень між окремими типами споживачів або сегментами ринку дозволяє забезпечувати підприємству збутовий і фінан-совий успіх.

Формування попиту на ринку і поводження індивідуаль-ного споживача залежить від того, яку корисність приносить той або інший товар. Корисністю називають задоволення, що одержують від споживання товару або послуги споживачі. Розрізняють загальну і граничну корисність. Загальна ко-рисність – це задоволення, яке одержують від споживання визначеного набору одиниць товару або послуги. Граничною корисністю називають корисність, рівну збільшенню загальної корисності в результаті придбання додаткової одиниці певно-го товару. Гранична корисність відбиває ступінь настійності потреби і той ефект, який матиме споживач від наступної по-купки даного товару. Виведено закон граничної корисності: “Якщо споживання інших товарів залишається незмінним, то в міру насичення потреби в якомусь товарі або послузі задово-лення від наступної одиниці цього блага спадає”. Перед торго-вими працівниками при розробленні плану і його виконанні стоїть проблема, щоб товари приносили однакову граничну корисність. Знаючи теорію граничної корисності, можна зро-бити ряд висновків, які слід застосовувати в практиці.

Споживчий набір грунтується на раціональності викорис-тання бюджету і спробі максимізувати задоволення своїх по-треб.

Споживачі роблять вибір, порівнюючи набори. При цьому найкраще купувати велику кількість товарів.

Споживчі переваги ранжируються за ступенем важливості для покупця, виходячи з його доходів, і т.д.

Споживчий набір може бути представлений у вигляді кри-вої байдужності (коли ранжирують порядкові властивості ко-рисності альтернативного набору) або у вигляді функції ко-рисності.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Чим більше товару споживається, тим менше збільшується корисність.

Корисність максимізується, коли співвідношення гранич-ної корисності двох товарів дорівнює співвідношенню цін.

Асортиментна політика – дуже важлива частина загальної ринкової стратегії. Сучасна тенденція – це продаж усіх товарів “під одним дахом”. Тому в основі діяльності лежить завдання не поглиблення асортименту, а забезпечення його рентабель-ності, чого можна досягти і шляхом звуження асортименту, і шляхом додавання нових товарів. Рентабельність розрахову-ють не за окремими товарами, а за секціями, відділами. В універсальних магазинах застосовують розрахунки за оборот-ністю, рівнем валових доходів, балансового прибутку в розра-хунку на 1 м торгової площі. Для проведення асортиментної політики потрібно приймати рішення не тільки по включенню нових товарів, а й щодо зняття з продажу залежаних. Стосов-но ненасиченого ринку перспективний обсяг товарообігу мож-на визначити за формулою:

Тi=[Ср*Кс+(Сн*Кз*Кн.з)]*Кiц,

де:   Тi – перспективний обсяг товарообігу i-того товару; Ср – обсяг попиту, забезпечений товарними ресурса-ми;

Кс – коефіцієнт загальної стійкості попиту; Сн – обсяг попиту, не забезпечений товарними ресур-сами;

Кз – коефіцієнт можливої заміни; Кн.з – коефіцієнт нестійкості при заміні; Кiц – коефіцієнт зміни цін i-того товару.

Стосовно ненасиченого ринку формула матиме такий ви-гляд:

Тi=[(Сп*Кс)+(Сз*Кз*Кн.з)]*Кiц,

де: Сп – попит, забезпечений товарними ресурсами відповідно до індивідуального смаку і вимог до якості;

Сз – попит, що підлягає заміні, для забезпечення відповідності індивідуальному смаку і вимогам до якості. Структура роздрібного товарообігу повинна визначатися з урахуванням   цільових   установок   і   стратегії   торгового підприємства,    супроводжуватися    аналізом    положення підприємства. Прибутковість асортименту і вивчення нових концепцій структури продажу варто проводити окремо від оцінювання технічних і технологічних можливостей, оскільки, якщо буде закуплений високорентабельний товар, його можна реалізувати, організувавши додаткові робочі місця або ж вис-тупити посередником у його продажу іншому покупцеві.