Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2. Кооперативні ринки : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

1.2. Кооперативні ринки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Економічна криза була причиною різкого зниження ролі споживчої кооперації в торговому обслуговуванні населення (у першу чергу – сільського), у формуванні товарної пропо-зиції за рахунок закупівлі товарів у сільських товаровироб-ників і організації їхнього власного виробництва, у забезпе-ченні ефективних економічних зв’язків між виробниками і підприємствами роздрібної торгівлі. Повільна адаптація коо-перативної торгової системи до нових умов господарювання і відсутність державної підтримки призвели до різкого скоро-чення її частки в сукупному товарообігу України. Навіть у сільській місцевості в 2000 р. вона займала лише 58 % продажу товарів через роздрібну мережу і 43 % – через мережу підприємств ресторанного господарства. Частка споживчої ко-операції в оптово-складському обороті країни не перевищува-ла за останні роки 10–15 %, а обсяги виробництва товарів у 2000 р. становили лише 43 % від рівня 1990 р.

Традиційним суб’єктом роздрібної торгівлі у містах в Ук-раїні завжди були колгоспні ринки, або базари. Створювалися вони в містах на засоби кооперативних торгових організацій для реалізації сільськогосподарської продукції. Перебудова, а потім перехід до ринкових відносин сприяли їхньому бурхли-вому зростанню в торгівлі вже не тільки сільськогосподарсь-кою продукцією, а й товарами непродовольчої групи. Різкий спад виробництва в країні призвів до істотного безробіття, то-му кількість людей, що продають, уже не вміщаються на рин-ках, обладнаних і пристосованих до торгівлі, і ряди торгуючих виплеснулися на вулиці міст і селищ. Заходи адміністративно-го впливу на обмеження вуличної торгівлі не дають резуль-татів. Зростання кількості торгуючих призводить до відокрем-лення продажу товарів непродовольчої групи, що роз-міщуються переважно поруч з основним продовольчим рин-ком. Продавці обладнують збірно-розбірні і постійні намети, що спеціалізуються за видами продажу: одяг, взуття, книги і т.д. Більше того, має місце захаращення ринків, в основному невеликих за розмірами. Відкриття невеликих магазинів, павільйонів, кіосків, наметів створює багато незручностей для покупців і знижує якість торгового обслуговування. Усе це не сприяє створенню ефективного конкурентного середовища в роздрібній торгівлі. На ринках продавці торгують товарами майже однакового асортименту і за однаковими цінами, оскільки між суб’єктами господарювання панує цінова змова. Внаслідок такої структурної деформації розвитку роздрібної торгівлі значно погіршився показник забезпеченості населен-ня мережею магазинів, особливо по кількості торгової площі.

Постачальниками товарів непродовольчої групи є в основ-ному “човники”. Постачання сільськогосподарської продукції здійснюється легковими автомобілями з причепами, автобуса-ми, річковими суднами, залізницею. Після прибуття продукції

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

в місто перекупники скуповують її оптом для роздрібного про-дажу. У непродовольчій групі товарів цього не спос-терігається. Початковий капітал “човники” заробляли на екс-порті товарів промислової групи: електротоварів, господарсь-ких товарів і т. ін. Коли вітчизняні державні магазини були спустошені, а промисловість не справилася з їхнім наповнен-ням, “човники” переключилися на імпорт одягу, взуття, пар-фумерії і т. ін. Спочатку вони привозили товар і самі реалізу-вали його в роздріб.

Нагромадження капіталу привело до поділу функцій. З’явилися дрібні власники товарів і наймані продавці (ре-алізатори) для роздрібної торгівлі. “Човник” залишає за собою завдання, що потребують більш високої кваліфікації, відповідальності і наявність капіталу. Спеціалізація на першій стадії приводить до більш вищої організації у вигляді “човни-ка” для закупівлі, транспортування товару і його роздрібної реалізації.

На вищому ступені розвитку човникового бізнесу новий власник наймає не тільки продавця, а й досвідченого покупця. У результаті на ринку з’явилися “човники”, що виконують су-губо менеджерські функції. Вони керують капіталом, одержу-ючи дивіденди. Їхня основна функція – це контроль ко-мерційних операцій і наймання досвідченого персоналу. Проміжною групою є власники, що беруть на продаж чужий товар. Одна з розповсюджених причин цього – труднощі з ве-денням власної справи. Не вистачає засобів, сил, часу, щоб їздити на закупівлі. Тому при формальному збереженні стату-су хазяїна такий торговець фактично починає працювати, як і наймані продавці, – за відсотки від реалізації.

Успіху, як правило, домагаються підприємці, схильні до аналізу, здатні до змін, пристосовування до ситуації, неза-лежні у судженях. У системі їхньої ціннісної орієнтації особ-ливе місце займають прагнення до самостійності, готовність іти на жертви. Їм не далекі ідеї самообмеження в ім’я створен-ня і підтримки власного бізнесу. Для них він виступає як само-достатня цінність. Грань, що розділяє ці групи, розмита, нестійка. Деяка частина торговців час від часу перетинають її то в одному, то в іншому напрямку. Однак абсолютна більшість, близько 70%, свого статусу не змінюють. Це свідчить, що мобільність груп залежить не тільки від соціаль-но-економічних факторів (наявні нагромадження). Суб’єктив-на орієнтація – це усвідомлений і вільний вибір.

Разом з тим простір, на якому можливо цей вибір здійсни-ти, звужується з кожним роком. Спочатку більшість “чов-ників” занурювалася в стихію комерції, не маючи ніяких на-громаджень. В даний час починати свою справу стало дуже складно: основні ніші зайняли більш жваві і розторопні. Вони уже встигли набратися досвіду і нагромадити деякий капітал. Крім того, на прибутковість човникової торгівлі сильно впли-нули зниження купівельної спроможності населення і поси-лення оподаткування.

Розвиток приватної торгівлі вирішує багато проблем. На першому місці варто поставити волю діяльності людини. Як наслідок – пропав дефіцит товарів, у покупця є можливість вибору якості, у країну стали надходити високоякісні промис-лові вироби. Разом з тим виникли проблеми в покупця з обміном або поверненням неякісної продукції.

Тому був розроблений законопроект і прийнятий закон, що передбачає установку касових апаратів на ринках і в гро-мадському транспорті, тому що без касового чека покупець практично позбавлений можливості відстояти свої права. Ця проблема зараз дуже актуальна. Сьогодні на наших ринках продається величезна кількість неякісних, сфальсифікова-них, контрабандних товарів. Тому комітет із захисту прав споживачів у сфері обслуговування виступає за те, щоб ка-сові апарати використовувалися на ринках. Це світова прак-тика. Звичайно, введення касових апаратів пов’язано з пев-ними труднощами.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

По-перше, необхідно налагодити виробництво невеликих касових апаратів. У принципі для нашої промисловості це за-вдання під силу.

По-друге, продавцям доведеться витратитися на їхнє придбання. Ці витрати відіб’ються на вартості продукції і, у кінцевому рахунку, на споживачі. Але цей захід необхідний.

Є і компромісні варіанти: видавати покупцю чеки, випи-сані від руки. Цей варіант буде діяти певний час, необхідний для придбання продавцями касових апаратів. Тим більше, що не всіх закон зобов’язує використовувати касові апарати. Для тих, хто перейшов на спрощені форми обліку і звітності (фіксований, єдиний податок, спеціальний торговий патент), купувати касовий апарат немає необхідності.

Для цих платників податків закон передбачає введення розрахункових книжок. Це книжки невеликого формату, що являють собою зшиті квитанції, розділені перфорацією на дві частини. Кожна частина – це бланки, у яких продавець зано-сить зведення про покупку. Одна частина залишається в про-давця, інша видається покупцеві. Це варіант рукописного че-ка. Причому закон припускає, що у випадку, якщо покупка не перевищує деяку суму, чек виписується тільки за бажанням покупця. Цим дається можливість покупцю захистити свої права. Ці книжки будуть використовуватися як документ, що свідчить про обороти платника податків. Адже закони, що сто-суються спрощеної системи оподатковування, передбачають, що перейти на єдиний чи фіксований податок можуть тільки ті, чий оборот не перевищує встановленої законом суми. Відсутність розрахункової книжки буде розглядатися як грубе порушення. За це передбачено штраф у розмірі 100 неоподат-ковуваних мінімумів (1700 грн). Розрахункові книжки реєструються в податковій інспекції.

Перелік тих, хто має право не застосовувати касові апара-ти, встановлює Кабінет Міністрів України. Це торговці, що не мають стаціонарного приміщення, і продавці продукції з осо-бистих присадибних господарств; дачники, що реалізують продукцію рослинництва зі своїх садових ділянок; сільські жителі, що вирощують на продаж худобу, птицю і продукти бджільництва, а також продаж автотранспортних засобів, що знаходяться в приватній власності громадян, якщо вони ре-алізуються один раз протягом року. Ці випадки не є торговою діяльністю. Цей закон суспільство прийняло неоднозначно. Дрібні підприємці організовували демонстрації, пікети і страйки з вимогою скасувати або відстрочити введення закону в дію. Керівники Державного комітету України з питань регу-ляторної політики і підприємництва вважають, що закон при-нижує дрібних торговців і потребує істотного допрацювання. Не можна не враховувати того, що істотний відсоток населен-ня існує завдяки дрібній торгівлі, а доходна частина місцевих бюджетів значною мірою залежить від податкових надход-жень з міських продовольчих ринків.

Умови роботи на ринках часто змінюються. З 1 квітня 2002 р. набули чинності нові Правила торгівлі на ринках. У них записано про необхідність надавати покупцям інфор-мацію про продавця і розширити їхнє право щодо вимог у про-давця необхідних документів. На торговому місці, що нале-жить підприємству, повинна стояти табличка з указівкою йо-го назви, місцезнаходження і номера телефону, а на торговому місці, що належить фізичній особі, – табличка з указівкою йо-го прізвища, імені, по батькові і номера свідоцства про держав-ну реєстрацію як підприємця. Крім того, в обох випадках та-кож вказується прізвище, ім’я і по батькові продавця. За вимо-гою покупців продавці зобов’язані пред’явити їм висновок ве-теринарно-санітарної експертизи про відповідність продуктів, що реалізуються, встановленим нормам.

Захист прав споживачів торкнувся і тих продавців, які звільнені від застосування реєстраторів розрахункових опе-рацій і розрахункових книжок. Вони повинні за вимогою по-купців видавати товарний чек, що засвідчує факт покупки. У че-Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

ку вказується найменування продавця і ринку, ряд і номер тор-гового місця, найменування і ціна товару, дата продажу, а також прізвище й ініціали продавця, його підпис. Правила торгівлі ма-ють рекомендаційний характер і розраховані на коригування ви-конавчою владою на місцях. Уточнення стосуються поняття “торгове місце”, його розмірів, ринкового збору, часу збору і т. ін.