Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9.3. Використання Project Expert у фінансовому менеджменті : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

9.3. Використання Project Expert у фінансовому менеджменті


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

З розвитком сучасного менеджменту останнім часом сформувалася методологія керування, одним з напрямів якої є керування проектами як досягнення взаємозалежних цілей при обмежених ресурсах. При цьому пріоритет віддається ме-тодам цільового керування з орієнтацією діяльності фірм на конкретні вироби і конкретних замовників, максимально ско-рочуючи цикл реалізації. Оскільки в умовах становлення рин-кової економіки відбувається зсув акценту з виробничого ке-рування на фінансове, то саме система фінансового менедж-менту дозволяє повною мірою використовувати результати управлінського обліку.

У класичному розумінні об’єктом фінансового менеджмен-ту є фінанси підприємства, тобто кошти, а також джерела їхнього формування і відносини, що складаються в процесі їхнього формування і використання. Сюди ж необхідно додати і весь не грошовий актив компанії, тому що, по суті, це теж гроші, тільки в іншій формі. Отже, до сфери фінансового ме-

неджменту відносяться ступінь використання цих активів і, го-ловне, процеси формування фінансового результату діяльності підприємства. Немаловажним аспектом є керування фінансо-вими ризиками, що супроводжують будь-яке підприємство при веденні господарської і фінансової діяльності.

Отже, основні доповнення фінансового менеджменту можна визначити в такий спосіб:

1.         Регулювання фінансових результатів комерційної

діяльності, тобто визначення оптимальних варіантів форму-

вання окремих елементів собівартості, розподілу витрат, ціно-

утворення, оподатковування і т. д.

2.         Керування активами – діяльність, пов’язана з форму-

ванням майна підприємства.

3.         Керування джерелами фінансових ресурсів – керуван-

ня власним і позиковим капіталом.

У зв’язку з тим, що контролювати усі фінансові потоки й оцінити всі резерви підприємства практично неможливо, надзвичайно важливо визначити коло і величину сфери уп-равлінського впливу. І в цьому обов’язкова участь фінансово-го менеджера.

Фінансові відносини з постачальниками. Вибір поста-чальників повинен вироблятися на основі аналізу альтерна-тивних пропозицій. За вартістю послуг, умовами оплати, вису-нутих постачальниками, цю роботу має здійснювати фінансо-вий менеджер спільно зі службою маркетингу.

Визначення фінансових аспектів комерційної діяльності. На цій стадії фінансовий менеджер може і повинен регулюва-ти процеси реалізації товарів, розробити систему оплати праці, систему розподілу комплексних статей витрат за ви-дами діяльності, визначити схеми нарахування амортизації і т.д. Усе це вкрай важливо, оскільки безпосередньо впливає на оподатковування підприємства і, як показує досвід, у цій сфері більшість українських підприємств втрачає значну частину фінансових ресурсів.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Розподіл засобів, що надійшли, від реалізації про-дукції. Тут фінансовий менеджер повинен вирішити три ос-новні питання:

•          Яке саме фінансування потрібне для поточної ко-мерційної діяльності, виходячи з планованих змін про-грами?

•          Яку частину прибутку бажано направити на виплату дивідендів, і в якому обсязі необхідні кошти на розвиток?

•          Чи може підприємство дозволити собі соціальні пр