9.3. Використання Project Expert у фінансовому менеджменті


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

З розвитком сучасного менеджменту останнім часом сформувалася методологія керування, одним з напрямів якої є керування проектами як досягнення взаємозалежних цілей при обмежених ресурсах. При цьому пріоритет віддається ме-тодам цільового керування з орієнтацією діяльності фірм на конкретні вироби і конкретних замовників, максимально ско-рочуючи цикл реалізації. Оскільки в умовах становлення рин-кової економіки відбувається зсув акценту з виробничого ке-рування на фінансове, то саме система фінансового менедж-менту дозволяє повною мірою використовувати результати управлінського обліку.

У класичному розумінні об’єктом фінансового менеджмен-ту є фінанси підприємства, тобто кошти, а також джерела їхнього формування і відносини, що складаються в процесі їхнього формування і використання. Сюди ж необхідно додати і весь не грошовий актив компанії, тому що, по суті, це теж гроші, тільки в іншій формі. Отже, до сфери фінансового ме-

неджменту відносяться ступінь використання цих активів і, го-ловне, процеси формування фінансового результату діяльності підприємства. Немаловажним аспектом є керування фінансо-вими ризиками, що супроводжують будь-яке підприємство при веденні господарської і фінансової діяльності.

Отже, основні доповнення фінансового менеджменту можна визначити в такий спосіб:

1.         Регулювання фінансових результатів комерційної

діяльності, тобто визначення оптимальних варіантів форму-

вання окремих елементів собівартості, розподілу витрат, ціно-

утворення, оподатковування і т. д.

2.         Керування активами – діяльність, пов’язана з форму-

ванням майна підприємства.

3.         Керування джерелами фінансових ресурсів – керуван-

ня власним і позиковим капіталом.

У зв’язку з тим, що контролювати усі фінансові потоки й оцінити всі резерви підприємства практично неможливо, надзвичайно важливо визначити коло і величину сфери уп-равлінського впливу. І в цьому обов’язкова участь фінансово-го менеджера.

Фінансові відносини з постачальниками. Вибір поста-чальників повинен вироблятися на основі аналізу альтерна-тивних пропозицій. За вартістю послуг, умовами оплати, вису-нутих постачальниками, цю роботу має здійснювати фінансо-вий менеджер спільно зі службою маркетингу.

Визначення фінансових аспектів комерційної діяльності. На цій стадії фінансовий менеджер може і повинен регулюва-ти процеси реалізації товарів, розробити систему оплати праці, систему розподілу комплексних статей витрат за ви-дами діяльності, визначити схеми нарахування амортизації і т.д. Усе це вкрай важливо, оскільки безпосередньо впливає на оподатковування підприємства і, як показує досвід, у цій сфері більшість українських підприємств втрачає значну частину фінансових ресурсів.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Розподіл засобів, що надійшли, від реалізації про-дукції. Тут фінансовий менеджер повинен вирішити три ос-новні питання:

•          Яке саме фінансування потрібне для поточної ко-мерційної діяльності, виходячи з планованих змін про-грами?

•          Яку частину прибутку бажано направити на виплату дивідендів, і в якому обсязі необхідні кошти на розвиток?

•          Чи може підприємство дозволити собі соціальні про-грами?

Для дослідження цих процесів доцільно використовувати Project Expert 5 – комп’ютерну систему, призначену для ство-рення фінансової моделі нового чи діючого підприємства неза-лежно від його галузевої належності і масштабів. Побудував-ши за допомогою Project Expert 5 фінансову модель власного підприємства або інвестиційного проекту, можна:

•          розробити детальний фінансовий план і визначити по-требу в засобах на перспективу;

•          визначити схему фінансування підприємства, оцінити можливість і ефективність залучення засобів з різних джерел;

•          розробити план розвитку підприємства або реалізації інвестиційного проекту, визначивши найбільш ефек-тивну стратегію маркетингу, а також стратегію вироб-ництва, що забезпечує раціональне використання ма-теріальних, людських і фінансових ресурсів;

•          програти різні сценарії розвитку підприємства, варіюю-чи значення факторів, здатних впливати на його фінан-сові результати;

•          сформувати стандартні фінансові документи, розраху-вати найбільш розповсюджені фінансові показники, проаналізувати ефективність поточної і перспективної діяльності підприємства;

•          підготувати бездоганно оформлений бізнес-план інвес-

тиційного проекту, що цілком відповідає міжнародним вимогам. Для безпосереднього виконання цієї роботи необхідно:

1.         Ввести загальні дані про проект. Дати найменування

проекту, визначити дату початку проекту, його тривалість,

список продуктів.

2.         Ввести дані, що характеризують навколишнє середо-

вище (податки, інфляція).

Вибирається основна валюта проекту і валюта для розра-хунків на зовнішньому ринку.

3.         Ввести дані про інвестиційні витрати і календарний

план проекту.

Визначаються етапи інвестиційного плану і вводяться найменування етапів, їхня тривалість, дані про витрати на ко-жен етап, вибираються ресурси поточного етапу і валюти пла-тежу. Уводяться витрати на кожний з ресурсів, визначається періодичність виплат, значення податку на ресурс.

4.         Створити об’єкти і класифікувати їх за типами активів.

Відповідно до вимог бухгалтерського обліку, кожний з

етапів інвестиційного плану повинен бути віднесений до виз-наченого типу активу в балансі підприємства, що реалізує про-ект; необхідно створити об’єкт, а вартість об’єкта являє собою сумарну вартість етапів, що входять у даний об’єкт; етапи інве-стиційного плану відносяться до об’єкта, визначається тип ак-тиву, до якого віднесений об’єкт. Призначаються період і спо-соби амортизації, визначається податок на актив, можливість списання об’єкта у вигляді передоплачених витрат на вироб-ництво конкретного продукту, планується продаж використа-них активів.

5.         Ввести перелік продукції і послуг.

6.         Ввести дані, що характеризують стратегію збуту про-дукції (послуг).

Призначається ціна на продукцію (послуги), вводяться за-гальні дані по збуту продукції, дається інформація про особли-Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

вості оподатковування надходжень від збуту кожного продук-ту, про умови продажу з передоплатою, про знижки, які робляться для стимулювання продажу, про планований обсяг збуту за періодами; коригується обсяг збуту продукції з ураху-ванням сезонності; змінюється обсяг збуту продукції протя-гом календарного року.

7.         Ввести дані про витрати на персонал.

Формується штатний розклад підприємства. Вводяться

дані по трьох різних групах (керування, виробництво, марке-тинг).

8.         Ввести дані про прямі виробничі витрати.

9.         Ввести дані про постійні (загальні) виробничі витрати.

Вводиться інформація про постійні витрати по трьох гру-пах (керування, виробництво, маркетинг), указується сума ви-трат, механізм виплат, додаткова інформація про інфляцію для кожної статті витрат, податки.

10.       Зробити розрахунок, щоб визначити потреби в капіталі.

Це робиться після введення усіх вихідних даних по проек-ту. Дефіцит капіталу визначається в таблиці “Звіт про рух коштів (Кеш-фло) (рядок: баланс готівки на кінець періоду)”.

11.       Сформувати капітал: ввести дані про акціонерний і по-

зиковий капітал.

Вводиться інформація про власний і позиковий капітал, указується сума позики, дата одержання, термін і відсотки по позиці, дається схема надходження позики (однією сумою), погашення (разовими платежами), виплат відсотків (регу-лярні), спосіб віднесення виплат відсотків за позиками (цілком на витрати). Для зручності аналізу дефіциту наявних засобів мається можливість “прискореного” розрахунку про-екту і перегляду сумарної інформації з таблиці Кеш-фло.

12.       Зробити розрахунок, взявши до уваги вартість капіта-

лу і дисконтування.

Після завершення процедури фінансування необхідно зробити повний розрахунок проекту з урахуванням ставки дисконтування.

13.       Ввести дані, що характеризують стратегію виплат дивідендів, використання вільних коштів. Спланувати випла-ту дивідендів на акціонерний капітал. Якщо після проведення розрахунку з урахуванням капіталу на рахунку підприємства утворилися вільні кошти, то система дає можливість розгля-нути варіанти їхнього розміщення на депозит.

14.       Проаналізувати чутливість проекту за допомогою варіювання значень ключових факторів і визначити міру їхнього впливу на фінансовий результат проекту. Фактори, що впливають на показники ефективності розглянутого проекту: ціна реалізованої продукції (послуг), обсяг збуту продукції, прямі витрати, загальні витрати, затримки платежів.

Виглядає типовий розрахунок за цими показниками у та-кий спосіб (див. Бізнес-план).

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

БІЗНЕС-ПЛАН

Назва проекту: Виробництво спирту харчового

Дата початку проекту – 01.02.2001

Тривалість – 69 мес.

Список продуктів/послуг

 

Назва  Од. виміру     Початок продаж

Виробництво спирту харчового     1 декалітр       01.09.2001

Стартовий баланс

 

Рядок  Сума (тис. грн)

1          2

Грошові кошти          0,00

Рахунки до одержання         0,00

Сировина, матеріали і комплектуючі         0,00

Незавершене виробництво 0,00

Запаси готової продукції      0,00

Банківські вклади і цінні папери     0,00

Короткострокові оплачені витрати            0,00

Сумарні поточні активи       0,00

Основні засоби         0,00

Накопичена амортизація     0,00

Залишкова вартість основних засобів:       0,00

Земля  0,00

Будинки і спорудження       0,00

Устаткування            0,00

Оплачені витрати     0,00

Інші активи    0,00

Інвестиції в основні фонди  0,00

БІЗНЕС-ПЛАН

Продовження таблиці

 

1          2

Інвестиції в цінні папери СУМАРНИЙ АКТИВ   0,00 0,00

Відстрочені податкові платежі        0,00

Короткострокові займи        0,00

Рахунки до оплати    0,00

Отримані аванси      0,00

Сумарні короткострокові зобов'язання      0,00

Довгострокові займи            0,00

Звичайні акції            0,00

Привілейовані акції   0,00

Капітал, внесений понад номінал  0,00

Резервні фонди         0,00

Додатковий капітал  0,00

Нерозподілений прибуток   0,00

Сумарний власний капітал СУМАРНИЙ ПАСИВ           0,00 0,00

Ставка рефінансування

 

Валюта           1-ий рік          2-ий рік          3-ій рік            4-ий рік          5-ий рік          6-ий рік

Гривні Долар 3,00 0.00         3,03 0,00         3,06 0,00         3,09 0,00         3,12 0,00         3,15 0,00

Інфляція (гривні)

Об’єкт            1-ий рік   2-ий рік   3-ій рік   4-ий рік   5-ий рік   6-ий рік

Збут    12,00   13,44   15,05   16,86   18,88   21,15

Прямі витрати           16,00   17,92   20,07   22,48   25,18   28,20

Загальні витрати       17,00   19,04   21,32   23,88   26,75   29,96

Зарплата        12,00   13,44   15,05   16,86   18,88   21,15

Нерухомість   13,00   14,56   16,31   18,26   20,46   22,81

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Інфляція (долар)

Об'єкт I 1-ий рік | 2-ий рік | 3-ій рік | 4-ий рік | 5-ий рік | 6-ий рік

Збут    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

Прямі витрати           0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

Загальні витрати       0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

Зарплата        0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

Нерухомість   0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

Податки

 

Назва податку           База     Період Ставка, %

Податок на прибуток Плата за землю Збір за природні ресурси Збір на пенсійне страхування Збір на соціальне страхування Збір у інноваційний фонд. Відрахування на автодороги Комунальний податок Фонд безробіття            Прибуток Прибуток Зарплата Зарплата Зарплата Зарплата

Обсяг продажів Прибуток Зарплата           Місяць Місяць Місяць Місяць Місяць Місяць Місяць Місяць Місяць            30 0 0

32 2,5

0 2,5

5 2,5

Список етапів

 

Назва  Тривалість     Дата початку Дата закінчення

Розроблення бізнес-плану   30        01.02.2001      03.03.2001

Юридична реєстрація          30        01.02.2001      03.03.2001

Закупівля легкового транспорту     30        01.02.2001      03,03.2001

Оформлення кредитів          35        01.02.2001      08.03.2001

Замовлення договорів на сировину           180      01.02.2001      31.07.2001

Розробка технологічного процесу  300      01.02.2001      28.11.2001

Установлення обладнання для       360      01.02.2001      27.01.2002

виробництва 90        01.10.2001      30.12.2001

Підготовка виробничих площ         120      01.10.2001      29.01.2002

Вивчення ринку збиту         120      01.10.2001      29.01.2002

Автомат для упакування      60        15.12.2001      13.02.2002

Закупівля вантажівок Volvo 30        01.01.2002      31.01.2002

Закупівля вантажівок Газель           55        01.12.2001      25.01.2002

Сертифікація  1434    01.02.2002      05.01.2006

Виробництво спирту харчового                           

БІЗНЕС-ПЛАН

Список ресурсів

 

Назва  Тип     Од.вим.          Тис. руб.         Тис. $

Сертифікація  Послуги Люди          етап    20,00 58,00     0,00 0,00

Інвестиційний план

 

N 1      Назва етапу    Трива-лість    Дата початку Дата закін-чення

 

            Розроблення бізнес-плану   30        01.02.2001      03.03.2001

2          Юридична реєстрація          30        01.02.2001      03.03.2001

3          Закупівля легкового транспорту     30        01.02.2001      03.03.2001

4          Оформлення кредитів          35        01.02.2001      08.03.2001

5          Укладення договорів на сировину 180      01.02.2001      31.07.2001

6          Розробка технологічного процесу  300      01.02.2001      28.11.2001

7          Установлення обладнання  360      01.02.2001      27.01.2002

8          Підготовка виробничих площ         90        01.10.2001      30.12.2001

9          Вивчення ринку збиту         120      01.10.2081      29.01.2002

10        Автомат для упакування      120      01.10.2091      29.01.2002

11        Закупівля вантажівок Volvo 60        15.12.2001      13.02.2002

12        Закупівля вантажівок Газель           30        01.01.2002      31.01.2002

13        Сертифікація  55        01.12.2001      25.01.2002

14        Виробництво спирту харчового     1434    01.02.2002      05.01.2006

Планований обсяг постачань

 

Продукт/Варіант        Од. вим.         2-12.   2002    2003    2004    2005    1-10. 2006

                        2001    рік       рік       рік       рік      

 

Виробництво            1 декалітр       2 666.67          8 000   8 000   8 000   10 800 5 333

спирту харчового                                                                           

Кредити

 

Назва  Дата    Сума   Сума тис. дол            Термін            Ставка, %

Кредит           01.09.2002      400,00             2 роки 12,00

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Розподіл прибутку Частка прибутку, яка витрачається на формування резервів %

 

1-ий рік          2-ий рік          3-ій рік            4-ий рік          5-ий рік          6-ий рік

0,00     5,00     5,00     6,00     6,00     7,00

Збут (Ціноутворення)

 

Продукт \ Варіант      Ціна, тис.грн  Ціна, тис. дол            Опис

Виробництво спирту харчового     0,14                

Збут (Умови оплати)

 

Продукт \ Варіант      Опис

Виробництво спирту харчового     Продаж по факту

Збут (Умови продаж)

 

Продукт \ Варіант      Опис

Виробництво спирту харчового    

Виробництво

 

Назва  Виробни-чий цикл   Графік виробництва

Виробництво спирту харчового     32 дні  Необмежене виробництво

Сумарні прямі витрати

 

Назва  Од. вим.         тис.грн           тис. $

Виробництво спирту харчового     1 декалітр       0,00     0,00

Матеріали і комплектуючі

 

Назва  Од. вим.         Ціна, тис.грн  Ціна, тис. $

Бражка           1 декалітр       0,00     0,00

БІЗНЕС-ПЛАН

План по персоналу

 

Посада            Кількість         Зарплата, тис. грн     Зарплата, тис. дол    Платежі

Директор       1          0,30                 Щомісяця

Механік          1          0,25                 Щомісяця

Робітники      6          0,2                   Щомісяця

Бухгалтер       1          0.25                 Щомісяця

Усього: 9 чол.

 

Загальні витрати

 

Назва  Сума, тис. грн           Сума, тис. дол           Платежі

Управління    0,5                   Щомісяця

Виробничі витрати   5,4                   Щомісяця

Маркетингові послуги         2,5                   Щомісяця

Прибутки-збитки, тис.грн

 

N з/п

1          Рядок  2-12. 2001      2002 рік          2003 рік          2004 рік          2005 рік          1-10. 2006

 

            2          3          4          5          6          7          8

1          Валовий обсяг продажів      417, 85            1 359, 36         1 550, 50         1 794, 70         2 876, 70         1 592, 26

2 3

4          Втрати                                                                     

 

            Податки з продаж     10, 45  33, 96  38, 76  44, 87  71, 92  39, 81

 

            Чистий обсяг про-даж         407, 41            1 325,38          1 511, 74         1 749, 84         2 804,78          1 552,46

5          Матеріали і ком-плектуючі                                                            

6

7 8 9

10        Відрядна зарплата                                                              

 

            Сумарні прямі витрати                                                                  

 

            Валовий прибуток    407, 41            1 325, 38         1 511, 74         1 749, 84         2 804, 78         1 552, 46

 

            Податок на майно                                                              

 

            Адміністративні витрати     5, 88    7, 50    9, 00    11, 01  13, 76  14, 35

11        Виробничі витра-ти 63, 47  81, 06  97, 20  118, 90            148, 63            154, 99

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Продовження таблиці

 

1

12

13 14

15

16

17 18

19

20 21

22

23

24

25

26

27 28   2          3          4          5          6          7          8

 

            Маркетингові витрати         29, 38  37.52   45л00  55, 04  68, 81  71, 76

 

            Зарплата змін. персоналу    4, 74    5, 80    6, 61    7, 65    9, 00    8, 84

 

            Зарплата вироб-ничого персоналу            22, 92  28, 01  31, 95  36, 98  43, 51  42, 71

 

            Зарплата марке-тингового персо-налу      3, 95    4, 83    5, 51    6.38     7, 50    7, 36

 

            Сумарні постійні витрати    130, 34            164, 71            1195, 27          235, 96            291, 21            300, 02

 

            Амортизація                                                            

 

            Проценти по кре-дитах                               23, 33  48, 67             

 

            Сумарні невироб-ничі витрати                              23, 33  48, 67             

 

            Інші доходи                                                             

 

            Інші витрати  1 128, 69         450, 96            319, 47            369, 78            435, 02            5, 13

 

            Збитки попере-дніх періодів                       851, 62            141, 92                                  

 

            Прибуток до ви-плати податку       -851, 62          -141, 92          831, 76            1 095, 42         2 078, 55            1 247, 31

 

            Сумарні витрати на прибуток                                                                  

 

            Прибуток від кур-сових різниць                                         0, 00               

 

            Оподатковуваний прибуток           -851, 62          -141, 92          831, 76            1 095, 42         2 078, 55            1 247, 31

 

            Податок на при-буток                                 291, 12            383, 40            727, 49            491, 76

 

            Чистий прибуток      -851, 62          -141, 92          540, 64            712, 03            1351, 06          755, 54

Кеш-фло, тис.грн

 

N з/п

1          Рядок  2-12. 2001      2002 рік          2003 рік          2004 рік          2005 рік          1-10. 2006

 

            2          3          4          5          6          7          8

1          Надходження від продаж     417, 85            1 359, 36         1 550, 50         1 794, 70         2 876, 70         1 592, 26

2          Витрати на матеріа-ли комплектуючі                                                                  

БІЗНЕС-ПЛАН

Продовження таблиці

 

                        3          4          5          6          7          8

3          Витрати на заробітну плату                                                          

4          Сумарні прямі витрати                                                                  

5          Загальні витрати       98, 73  126, 07            151, 20            184, 95            231, 20            241, 10

6          Витрати на персонал           23, 07  28, 20  32, 17  37, 23  43, 80  43, 00

7          Сумарні постійні витрати    121, 81            154, 28            183, 37            222, 18            275, 00            284, 11

8          Вкладення в цінні папера                                                              

9          Доходи по цінним паперам                                                          

10        Інші надходження                                                               

11        Інші виплати                                                           

12        Податки         109, 34            141, 88            399, 36            533, 95            884, 41            637, 22

13        Кеш-фло від опера-ційної діяльності          186, 70            1 063, 21         967, 78            1 038, 57         1 717, 29        670, 94

14        Витрати на при-дбання активів                                                               

15        Інші витрати  1 035, 68         353, 15            233, 19            269, 91            317, 53            3, 74

16        Надходження від реалізації активів                                                          

17        Придбання прав власності                                                            

18        Продаж прав власності                                                                  

19        Доходи від інвести-ційної діяльності                                                                   

20        Кещ-фло від інвес-тиційної діяльності       -1035, 68        -353, 15          -233, 19          -269, 91          -317, 53        -3, 74

21        Власний (акціонер-ний) капітал                                                               

22        Займи             400, 00                                              

23        Виплати в погашен-ня позик                                 123, 08            276, 92                      

24        Виплати відсотків по позиках                                23, 33  48, 67             

25        Виплати дивідендів                                                            

26        Кеш-фло від фінан-сової діяльності                        400, 00            -146, 41          -325, 59                     

27        Баланс готівки на початку періоду             -848, 97          261, 08            849, 26            1 292, 33         2 692,08

28        Баланс готівки на кінець періоду    -848,97           2 61, 08           849, 26            1292, 33          2692, 08            3359, 27

кономіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Баланс тис. грн

 

N з/п

1 1

2          Рядок  2.12. 2001       2002 рік          2003 рік          2004 рік          2005 рік          1.10. 2006

 

            2          3          4          5          6          7          8

 

            Грошові кошти          -848, 97          261, 08            849, 26            1 292, 33         2 692, 08         3 359, 27

 

            Рахунки до одер-жання                                                                 

3 4 5    Сировина, матеріали і комплектуючі                                                                   

 

            Незавершене вироб-ництво                                                                     

 

            Запаси готової про-дукції                                                              

6          Банківські вклади і цінні папери                                                               

7

8 9 10

11

12

13

14 15 16

17        Короткострокові

передоплатні

витрати                                                                    

 

            Сумарні поточні активи       -848, 97          261, 08            849, 26            1 292, 33         2 692, 08         3 359, 27

 

            Основні засоби                                                                   

 

            Накопичена аморти-зація                                                              

 

            Залишкова вартість коштів                                                            

 

            Земля                                                            

 

            Будинки і споруди                                                              

 

            Устаткування                                                                      

 

            Оплачені витрати                                                               

 

            Інші активи                                                              

 

            Інвестиції в основні фонди                                                           

18        Інвестиції в цінні папера                                                               

19        СУМАРНИЙ АКТИВ           -848, 97          261, 08            849, 26            1292, 33          2692, 08          3359, 27

20 21   Відстрочені подат-кові платежі       2, 65    3, 00    31, 70  39, 66  88, 35 

 

            Короткострокові займи                   92, 31  276, 92                                   

БІЗНЕС-ПЛАН

Продовження таблиці

 

1

22 23

24

25 26

27

28

29 30

31

32 33   2          3          4          5          6          7          8

 

            Рахунка до оплати                                                              

 

            Отримані аванси                                                                

 

            Сумарні коротко-строкові зобов'язання     2, 65    95, 31  308, 62            39, 66  88, 35 

 

            Довгострокові займи                       307, 69                                              

 

            Звичайні акції                                                                      

 

            Привілейовані акції                                                            

 

            Капітал, внесений понад номінал                                                            

 

            Резервні фонди                                 130, 57            562, 73            1 294, 04         2 367, 99

 

            Додатковий капітал                                                            

 

            Нерозподілений прибуток   -851, 62          -141, 92          410, 07            689, 94            1 309, 69         991, 28

 

            Сумарний власний капітал -851, 62          -141, 92          540, 64            1 252, 67         2 603, 73         3 359, 27

 

            СУМАРНИЙ ПАСИВ          -848, 97          261, 08            849, 26            1292, 33          2692, 08          3359, 27

Фінансові показники

 

N з/п

1          Рядок  2.12.2001        2002 рік          2003 рік          2004 рік          2005 рік          1.10. 2006

 

            2          3          4          5          6          7          8

1          Коеф. поточної ліквідності (СR), %            -59 147 37      -2 294 226, 61            812, 03            2 906, 40            6 278, 35

2          Коеф. термінової ліквідності (QR), %         -59 147 37      -2 294 226, 61            812, 03            2 906, 40            6 278, 35

3          Чистий оборотний капітал (NWC), тис. грн         -562, 65          -436, 22          362, 69            911, 38            1 869, 56         3 284, 23

4          Чистий оборотний капітал (NWC),т.$       -0, 09  -0, 07  0, 05    0, 10    0,18, до           0, 27

5          Коеф. обертання, запасів (SТ)                                                                   

6          Коеф.обор. дебі-торської заборго-ваності (СР)                                                               

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Продовження таблиці

1          2          3          4          5          6          7          8

 

7          Коеф.обігов. кре-диторської забор-гованості (СР)                                                                     

8          Коеф.обіг. праців-ника (NСТ)         -0, 79  -3, 04  4.17     1.92     1, 50    0, 57

9          Коеф.обор. основ-них засобів (FАТ)                                                                   

10        Коеф.обор. активів (ТАТ)    -0, 79  -3, 17  2, 33    1, 68    1, 45    0, 56

11        Сумарні зо-бов’язання до ак-тивів (ТD/ТА), %     -0, 17  -32, 58            61, 90  12, 31  3, 44    1, 59

12        Довгострокові зо-бов’язання до ак-тивів (LTD/ТА), %               -28, 22            17, 77                        

13        Довгострокові зо-бов’язання до не-оборотних акт., % %(1.ТЕ/РА), %                                                           

14        Сумарні зобо-в’язання по відно-шенню до власного кап. (ТD/ЕQ), %  -0, 17  -24, 57            162, 49            14, 04  3, 56    1, 62

15        Коеф. покриття відсотків (ТIЕ), раз                                    33, 92  23, 51             

16        Коеф. pентаб. ва-лового прибутку (GРМ), %        100, 00            100, 00            100, 00            100, 00            100, 00            100, 00

17        Коеф. pентаб. опе-рац. прибутку (ОРМ), %          -1 519 -501, 75          50, 81  62, 60  74, 11  60, 44

18        Коеф.pентаб. чис-того прибутку (NРМ), %          -1 519 -501, 75          31, 55  40, 69  48, 17  28, 77

19        Рентаб. оборотних активів (RСА), %         1 202, 03         1 590, 90         73, 47  68, 51  69, 78  16, 96

20        Рентаб. необорот-них активів (RFA), %                                                              

БІЗНЕС-ПЛАН

Продовження таблиці

 

21        Рентаб. інвестицій (ROI), %            1 202, 03         1 590, 90         73.47   68, 51  69, 78  16, 06

22        Рентаб. власного капіталу (RОЕ), %          1 200, 00         1 200, 00         192, 86            78, 13  72, 27  16, 32

23 24   Прибуток на акцію (ЕРО), тис. грн                                                          

 

            Прибуток на акцію (ЕРО), тис. дол                                                                      

25        Дивіденди на акцію (DРО), тис. грн                                                                    

26

27        Дивіденди на акцію (DРО), тис. дол                                                                    

 

            Коеф.покриття дивідендів (ОDС), разів                                                              

28 29   Сума активів на акцію(ТАО),тис. грн                                                                  

 

            Сума активів на акцію (ТАО), тис. дол                                                                

30        Співвідношення ціни акції і прибут-ку (Р/Е) разів                                                                      

Інтегральні показники

 

Показник        Гривня           Долар США

Ставка дисконтування         20%     0,00%

Період окупності       25 міс. 29 міс.

Індекс прибутку        1,54     1,42

Чистий приведений доход  3359,27           0,31

Внутрішня норма рентабельності   80,13 %          54,63%

Період розрахунку інтегральних показників – 69 місяців

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій