Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Фінансове планування : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

9.2. Фінансове планування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Кінцевий етап усього процесу планування господарської діяльності торгового підприємства полягає в складанні фінан-сового плану. Об’єктом фінансового планування є фінансові ресурси. Метою фінансового планування є визначення джерел і розмірів доходу. Розробка фінансового плану здійснюється в тісному взаємозв’язку з іншими розділами плану господарсь-кої діяльності, а також з ув’язуванням якісних і кількісних по-казників роботи підприємства, що забезпечується через фінан-сове планування. Головним завданням є напрям усієї госпо-дарської діяльності на одержання прибутку, достатнього для задоволення економічних і соціальних інтересів трудового ко-лективу і власників майна. Фінансове планування допускає до-тримання деяких загальних вимог керування фінансовими ре-сурсами. Джерелами фінансування капітальних вкладень із

тривалими строками окупності витрат повинні бути, як прави-ло, довгострокові кредити і позики. У той же час фінансове планування повинне забезпечити постійну платоспроможність підприємства. В даний час торгові підприємства здійснюють головним чином короткострокове планування і складають річні фінансові плани з поквартальною розбивкою. Коротко-строкове фінансове планування включає: складання власне фінансового плану у формі балансу доходів і витрат, кредитно-го плану-заявки, касового плану, а також проведення аналізу і контролю за виконанням фінансового плану.

Основні передумови для розробки фінансового плану:

1.         Показники господарської діяльності на планований період наводяться у вигляді обсягу товарообігу, випуску про-дукції, нормативу товарних запасів, інших матеріальних цінностей, а також витрат обігу, валових доходів від реалізації товарів та ін.

2.         Плани розвитку матеріально-технічної бази підприєм-ства у вигляді нового будівництва, реконструкції, технічного переозброєння, впровадження нових технологій і т. ін.

3.         Господарські договори, що укладаються з постачальни-ками на закупівлю товарів і матеріально-технічних ресурсів.

4.         Нормативи відрахувань у позабюджетні фонди, ставки податків на прибуток і доходи, передбачені чинним законодав-ством.

5.         Матеріали аналізу фінансового стану підприємства і ви-конання фінансового плану за поточний і звітний період.

Здійснення програми приватизації державної торгівлі і створення на цій основі конкурентного середовища, а також насичення ринку товарною масою роблять нагальною потре-бою розроблення перспективних фінансових планів. Перспек-тивне чи довгострокове фінансове планування повинне здійснюватися за трьома напрямами:

1. Прогнозування і визначення загальної потреби торгово-го підприємства в коштах, виходячи з прогнозу основних по-

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

казників господарської діяльності, передбачених стратегічною програмою розвитку.

2.         Складання планів капітальних вкладень і визначення потреби в засобах на реалізацію намічуваних інвестиційних проектів, пов’язаних з розширенням і удосконалюванням ма-теріально-технічної бази торгового підприємства, а також уп-ровадження нових технологій і здійснення інших господарсь-ких заходів.

3.         Прогнозування ліквідності активів торгового підприєм-ства, виходячи зі стратегічної програми розвитку з метою за-безпечення постійної платоспроможності підприємства.

Для складання фінансового плану необхідно зробити еко-номічні розрахунки таких показників:

1)         потреби у власних оборотних коштах;

2)         прибутку (доходів) у розрізі галузей діяльності;

3)         плану розподілу прибутку;

4)         кошторису витрати фондів нагромадження і споживання;

5)         приросту стійких пасивів;

6)         джерел фінансування капітальних вкладень.

Ці розрахунки необхідні для обґрунтування окремих по-казників фінансового плану і додаються до нього як складові частини. Особливості відображення цих показників у фінан-совому плані полягають у наступному. Передбачається загаль-на сума прибутку від усіх видів діяльності. Визначивши при-буток за галузями діяльності, складають план розподілу при-бутку за напрямками витрати. У цьому плані визначається оподаткований прибуток, сума податку на прибуток, прибу-ток, що залишається в розпорядженні підприємства. Відбива-ються також фонди нагромадження, фонди споживання, ре-зервний фонд, фонди господарських ризиків та ін.

До фінансового плану додається розрахунок нормативу власних оборотних коштів на кожен квартал планованого ро-ку. Він розглядається, як і загальна потреба в оборотних кош-тах, виходячи з плану роздрібного товарообігу в цінах собівар-тості і норм запасів за видами нормованих оборотних коштів. Визначений норматив власних оборотних коштів на кінець кожного кварталу зіставляється з нормативом на початок кварталу і встановлюється необхідний приріст власних обо-ротних коштів, при цьому конкретизуються джерела попов-нення власних оборотних коштів, або надлишок. У фінансово-му плані передбачається не весь норматив власних оборотних коштів, а лише сума його приросту.

Сума прибутку, що направляється на поповнення власних оборотних коштів, передбачається в кошторисі витрати фонду нагромадження. Вона повинна становити не менше ніж 40% від суми прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

Одним із джерел поповнення власних оборотних коштів є приріст стійких пасивів. Розрахунок проводиться окремо, по кожному із стійких пасивів. Мінімальна заборгованість по за-робітній платі визначається, виходячи з фонду оплати праці, встановленого на квартал, кількості днів з початку місяця до дня виплати заробітної плати за формулою

г-,    Ф* Д

3 =      

90

де    3 - перехідна заборгованість по заробітній платі; Ф - фонд оплати праці на квартал; Д - кількість днів з початку місяця до дня виплати за-робітної плати. Заборгованість по відрахуваннях у фонд соціального за-хисту визначається із суми мінімальної заборгованості по за-робітній платі і діючих норм відрахувань.  У фінансовому плані показується не вся сума стійких пасивів, а лише її зміна. Вона визначається шляхом порівняння суми стійких пасивів на кінець кварталу із сумою на початок кварталу.

У складі джерел фінансування капітальних вкладень у фінансовому плані передбачаються засоби фонду нагромад-ження, довгострокові кредити, амортизаційні відрахування.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Фінансовий план складається з двох розділів:

1.         Доходи і надходження.

2.         Витрати і відрахування.

Виконання основних фінансових показників залежить, насамперед, від розвитку товарообігу, прискорення оборот-ності товарів. Необхідний також повсякденний контроль за використанням оборотних коштів, станом дебіторської і про-строченої заборгованості, за дотриманням кошторису і станом витрат обігу.

На стан фінансових ресурсів торгового підприємства в пе-рехідний період дуже впливають зовнішні фактори й особли-во інфляція, що призводить до знецінювання товарних та ма-теріальних цінностей і коштів.