Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9. ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 9.1. Фінансові ресурси торгового підприємства : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

9. ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 9.1. Фінансові ресурси торгового підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Значно ускладнюють процес становлення й удосконален-ня ринкової моделі господарювання функціонування внутрішнього ринку України, зокрема проблеми фінансового сектора. На сучасному етапі в сфері фінансових розрахунків характерне є широке здійснення бартерних схем, взаємо-заліків, нагромадження обсягів небанківського кредитування в різних формах. Наприклад, у 1999 р. до 65 % відвантаженої продукції було оплачено по таких схемах, і в цілому бартерні операції становили цього року 30 % ВВП. Однак уже стало відчутним зниження обсягів немонетарних розрахунків. Із січня 2000 р. по січень 2001 р. вони зменшилися в загальних обсягах платіжного обороту з 51,8 % до 36 %. Тим більше, що при високому рівні використання альтернативних грошей ви-никають додаткові операційні витрати. Це призводить до вик-ривлення цін реалізації, що істотно знижує економічну ефек-тивність процесів доведення продукції від виробника до кінце-вого споживача. Як правило, за бартерними угодами ціни вста-новлюються довільно як за структурою, так і щодо діючих ринкових цін.

Фінанси торгових підприємств являють собою систему економічних відносин, які здійснюються через реальний оборот коштів. Фінанси торгових підприємств виконують дві найважливіші функції – розподільну і контрольну. Фінансові ресурси є економічною основою для організації торгової діяльності. В умовах розвитку ринкових відносин і

функціонування фінансового ринку необхідний якісно но-вий підхід до керування фінансовими ресурсами. І в цих умовах різко зростає вплив фактора ризику. Тому слід уміти оцінювати ступінь ризику, намагатися зменшити його шля-хом прогнозування ймовірних кількісних і якісних змін у кон’юнктурі ринку.

Основними функціями керування фінансовими ресурса-ми торгового підприємства є:

•          організація фінансового планування, що забезпечує найбільш економічно обґрунтоване визначення потре-би підприємства у фінансових ресурсах і реалізацію найбільш ефективних інвестиційних проектів;

•          ефективне використання фінансових ресурсів на основі вмілого керування оборотом основних і оборотних коштів;

•          прогнозування і максимізація прибутку підприємства, визначення критичних (граничних) характеристик з метою запобігання чи зменшення фінансового ризику;

•          контроль за виконанням фінансових зобов’язань торго-вого підприємства перед бюджетом, банками й іншими кредиторами.

Рівень фінансового становища торгового підприємства ха-рактеризується рядом елементів. Розглянемо основні з них

1. Рівень платоспроможності, що дозволяє схарактери-зувати можливості торгового підприємства вчасно розплачу-ватися за своїми фінансовими зобов’язаннями залежно від стану ліквідності активів. Для цього використовуються такі фінансові коефіцієнти:

а) коефіцієнт абсолютної платоспроможності, що показує, якою мірою невідкладні фінансові зобов’язання торгового підприємства забезпечені наявними в ньому готовими засоба-ми платежу. Визначається він так:

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

KAli = —, Oi

де    At - сума готових засобів платежу;

Ot    -  сума невідкладних фінансових зобов’язань підприємства;

б)         коефіцієнт проміжної платоспроможності показує,

якою мірою можуть бути задоволені короткострокові зо-

бов’язання підприємства:

Т/-ТТТТ      А2

КШІ = ,

02

де    А2 - сума готових засобів платежу й оборотних ак-тивів у високоліквідній формі;

02 - сума невідкладних і короткострокових, до 3-х місяців, фінансових зобов’язань;

в)         коефіцієнт поточної платоспроможності:

КТП

ОА

 

кзс

де    ОА – сума оборотних активів підприємства;

КЗС – сума короткострокових позикових засобів, які

використовує підприємство.

2. Рівень  фінансової  стійкості  дозволяє  визначити

рівень господарського ризику, пов’язаного з формуванням

структури джерел капіталу торгового підприємства. Для цього

використовують фінансові коефіцієнти:

а)         коефіцієнт автономії, що показує, в якому ступені обсяг

використовуваних активів сформований за рахунок власного

капіталу;

б)         коефіцієнт фінансування, що показує, який розмір по-

зикових засобів приходиться на одиницю власного капіталу;

в)         коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності:

 СК+ЗКД

КДН =           

А

де СК - сума власного капіталу підприємства;

ЗКд - сума довгострокового позикового капіталу;

A - загальна сума активів підприємства; г) коефіцієнт маневреності власного капіталу:

 СКОА

КМСК =         ,

СК

де    CKQA - сума власного капіталу, інвестованого в обо-ротні активи підприємства; СК - загальна сума власного капіталу. 3.  Рівень оборотності активів дозволяє визначити рівень комерційної активності підприємства з використанням фінан-сових коефіцієнтів:

а)         коефіцієнт оборотності усіх використовуваних активів:

 Р

КОА = =,

А'

де    Р     загальна сума реалізації товарів у розглянутому періоді;

А     -  середня вартість використовуваних активів підприємства в розглянутому періоді;

б)         період обороту усіх використовуваних активів:

 А        Д

ПОА = — =    >

РО    КОА

де       А   - середня вартість використовуваних активів у

розглянутому періоді;

РО - одноденний обсяг реалізації товарів у розгляну-

тому періоді;

Д - число днів у розглянутому періоді;

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

4.  Рівень рентабельності використовує такі показники:

а)         коефіцієнт рентабельності усіх використовуваних ак-

тивів:

ЧП

Р   -^^, А

де:   ЧП - сума чистого прибутку підприємства в розгля-нутому періоді;

А    - середня вартість використовуваних активів у

розглянутому періоді;

б)         коефіцієнт рентабельності власного капіталу:

ЧП

Р СК      СК '

де    ЧП - сума чистого прибутку підприємства в розгля-нутому періоді;

СК    - середня вартість власного капіталу підпри-

ємства в розглянутому періоді;

в)         коефіцієнт рентабельності реалізації товарів:

ЧП

Р  =     ,

Р

де    ЧП - сума чистого прибутку підприємства в розгля-нутому періоді;

Р - загальна сума реалізації товарів у розглянутому періоді;

г)         інтегральне оцінювання фінансового становища за “мо-

деллю Дюпона”:

Р   =Р *КО  .

А

Маються й інші узагальнюючі показники оцінювання фінансового становища підприємств (ФСП), наприклад, ком-плексний показник Е. Альтмана, заснований на синтезі таких фінансових показників, як прибутковість активів, оборотність активів і оборотного капіталу, частка статутного капіталу, а та-кож майбутніх витрат і платежів у майні підприємства. Однак при цьому не враховуються такі показники, як ліквідність ба-лансу, забезпеченість запасів і витрат джерелами засобів та ін. Відсутність системності у виборі фінансових показників і об-меженість їхнього складу знижують достовірну оцінку ФСП.

Відповідно до одного з визначальних принципів кваліметрії, синтезу повинні підлягати не одиничні показники у вигляді фінансових коефіцієнтів, а показники їхньої оцінки, одержувані в результаті зіставлення фактичних значень з ба-зовими (нормативними) показниками. Тому більш об’єктивна оцінка ФСП може бути отримана на основі застосування мат-ричних методів. При цьому вихідна інформація, яка викорис-товується з метою аналізу й оцінки ФСП і міститься в бухгал-терській звітності, відбивається в квадратній таблиці – мат-риці, в однаковій послідовності над графами матриці ліворуч праворуч і в лівому крайньому стовпці матриці – зверху вниз. У якості вихідних даних використовується бухгалтерський ба-ланс (форма ¹ 1) і звіт про фінансові результати (форма ¹ 2). Майно підприємства і джерела його покриття характеризу-ються даними бухгалтерського балансу, приведеними у ви-гляді окремих статей або розділів. Фінансові результати діяльності підприємства представлені виторгом від реалізації товарів, валовим прибутком (збитками), прибутком (збитка-ми) від операційної діяльності, прибутком від звичайної діяльності до і після оподатковування і чистим прибутком (збитками).

Усі елементи матриці, що знаходяться на перетинанні рядків і стовпців, є одиничними показниками ФСП, що мають специфічний фінансовий зміст. Багато з них, зокрема ко-ефіцієнти загальної, термінової й абсолютної ліквідності, ма-невреності оборотних коштів, фінансової незалежності (авто-Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

номії), показники прибутковості й ефективності використан-ня капіталу, добре відомі і використовуються при аналізі й оцінці ФСП. Інші ж елементи матриці, що відбивають взаємозв’язки і пропорції між даними бухгалтерської звітності, залишаються без належної уваги.

Ієрархічність системи показників ФСП допускає одер-жання одиничних, блокових і комплексних оцінок. Програмне забезпечення комплексного оцінювання ФСП розроблене сто-совно персонального комп’ютера для ОС “Windows 3.1”. Включає розрахунок матриць показників ФСП за підсумками роботи за кожен місяць (квартал), абсолютних відхилень фінансових показників порівняно з базовим періодом, а також індексних значень показників, що були прийняті як одиничні оцінки. Програмою передбачаються розрахунок блокових і комплексних оцінок ФСП, а також представлення їхньої ди-наміки в графічній формі.