Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.1.1. Оцінювання ризиків і керування ними : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

8.1.1. Оцінювання ризиків і керування ними


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Внаслідок нестабільності й непередбачуваності сучасної економічної ситуації одним з найважливіших завдань є оцінювання й керування ризиками підприємства.

Ризик – можливість виникнення несприятливих ситуацій у ході реалізації планів і виконання бюджетів підприємства. В економіці існують дві найпоширеніші точки зору на сутність ризику :

• ризик як можливість втрат у формі фактичних збитків або упущеної вигоди;

• ризик як ступінь нестабільності, непередбачуваності результатів.

У першому випадку ризик можна оцінити обчисленням значення очікуваних втрат, а в другому – як міру ризику вико-ристати дисперсію результатів.

Дисперсія – міра мінливості випадкової величини, що дорівнює середньому квадрату відхилення випадкової вели-чини від її математичного очікування:

 

E (xrx2

In,

52

i=\

де x{ - випадкова величина;

x - її математичне очікування;

п - число можливих значень випадкової величини.

У цілому трактування ризику залежить від особистісних особливостей керівника й контролера, від обставин, у яких приймається рішення, від фінансових можливостей підприємства й ін.

Фактична цінність очікуваних результатів для підприємства залежить від ступеня ризику, тому з’являється необхідність у побудові графіка корисності ризику. По осі аб-сцис відкладається математичне очікування результатів, a no осі ординат - оцінка корисності такого результату з урахуван-ням ризику (указується особою, що приймає рішення). Оцінка може збігатися, а може й не збігатися з очікуваним результа-том. Якщо оцінка корисності ризику збігається з математич-ним очікуванням результату, особа, що приймає рішення, вва-жається нейтральною до ризику. Якщо корисність результату в очах особи, що приймає рішення, вища від математичного очікування, то явна схильність до ризику: така позиція гравця, що ставить на карту весь свій статок у надії на виграш. Якщо корисність результату виявляється нижчою за математичне очікування, то особа, що приймає рішення, не схильна до ри-

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

зику й готова піти на ризик тільки в обмін на одержання до-даткових очікуваних доходів – така позиція більшості обереж-них людей.

Розуміння сутності ризику пов’язане з визначенням функцій, виконуваних при здійсненні господарської діяль-ності в умовах невизначеності. До таких функцій відносяться регулююча й захисна.

Регулююча функція ризику може виступати у двох фор-мах: конструктивній і деструктивній. Конструктивність ризику проявляється в тому, що при здійсненні економічних завдань він виконує роль своєрідного каталізатора, тому що стимулює активність, спрямованість у майбутнє, пошук новаторських рішень. Деструктивність ризику полягає в тому, що прийняття й реалізація рішень із необґрунтовано високим ризиком є аван-тюризмом. У цьому випадку ризик виступає як дестабілізую-чий фактор, що заважає реалізації намічених цілей.

Захисна функція ризику має також два аспекти: історич-ний і соціально-правовий. Щодо історичного аспекту, то з по-чатку розвитку цивілізації люди шукають засоби й форми за-хисту від небажаних наслідків своєї або чужої діяльності: у су-часних умовах така передбачливість проявляється у формі ви-роблення заходів для керування ризиком (страхування, пере-розпо