Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8. ОСНОВНІ ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ 8.1.Господарські ризики торгового підприємства. Аналіз інформаційних потоків : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

8. ОСНОВНІ ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ 8.1.Господарські ризики торгового підприємства. Аналіз інформаційних потоків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Важливий аспект діагностики підприємств – аналіз інформаційних потоків, він допомагає контролеру зрозуміти механізм роботи підприємства. У процесі вивчення інфор-маційних зв’язків та інформаційних потоків служби вивчають процеси виникнення, рух та обробку інформації, а також спря-мованість та інтенсивність документообігу на підприємстві.

Ціль аналізу інформаційних потоків на підприємстві – ви-явити місця дублювання надлишку й недоліку інформації, причини її збоїв і затримок.

Найпоширеніший і, очевидно, найбільш практичний метод аналізу інформаційних потоків – складання графіків інфор-маційних потоків. Але для побудови графіків інформаційних потоків варто знати (або виробити самим) певні правила їхньо-го складання й умовні позначення окремих елементів.

Кожна організація може сама встановити правила скла-дання графіків інформаційних потоків, але все-таки рекомен-дується не зневажати досвідом інших і ознайомитися з існую-чими методиками.

Кожен інформаційний потік – одиничне переміщення інформації – має такі ознаки:

документ (на чому фізично утримується інформація);

проблематику (до якої сфери діяльності підприємства відноситься інформація: закупівель, збуту продукції, закриття місяця й одержання зведених витрат, планування й т. ін.);

виконавця (людини, що цю інформацію передає);

періодичність (частота передачі: щомісяця, щокварталу, щодня й т. д.).

Крім цього, на підприємстві існують два основні рівні де-талізації інформаційних потоків:

•          на рівні всього підприємства, де деталізація розроб-люється до рівня цеху (підрозділу), тобто інформація передається між цехами й службами підприємства;

•          на рівні цеху (підрозділу) підприємства, де деталізація доводиться до рівня робочого місця, тобто інформація передається між працівниками цеху й пов’язаними з це-хом службами.

Дотримання єдиних правил дає можливість аналітичній службі розмовляти однією мовою з іншими учасниками про-цесу аналізу інформаційних потоків (фінансово-економічни-ми службами, відділом автоматизації й ін.), оперувати в одно-му форматі даних. На рівні підприємства доцільно будувати графіки інформаційних потоків по окремих проблемах, тому що кількість інформаційних потоків (зв’язків) дуже велика і важко виявити алгоритм. На рівні ж окремих цехів допус-кається побудова загального графіка інформаційних потоків по всіх проблемах, тому що тут кількість потоків (зв’язків) не занадто велика. Якщо ж і на цьому рівні інформаційних по-токів багато, то необхідно побудувати окремий графік з кожної проблеми.

До графіка інформаційних потоків додають опис, розшиф-ровку інформаційних зв’язків на підприємстві або в підрозділі.

Складений графік інформаційних потоків має істотний недолік – велика кількість інформаційних зв’язків утруднює його читання й аналіз, але саме аналіз інформаційних потоків і був метою складання графіка. Тому в сучасних умовах найбільшою популярністю користуються графіки, що зобра-жують не статичні зв’язки між відділами, а потік документів, пов’язаний з виконанням якогось певного робочого завдання.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Такі графіки інформаційних потоків схожі на сітьові графіки, які активно використовуються вже більше двох десятиліть для планування складних науково-технічних проектів. Складання таких графіків тісно пов’язано з теорією реінжинірингу бізнес-процесів – найпопулярнішою теорією керування компаніями в останні роки.

Бізнес-процес – це послідовність робіт, спрямованих на рішення одного із завдань підприємства, наприклад, матеріаль-но-технічне постачання, планування. Реінжиніринг бізнес-про-цесів займається аналізом та оптимізацією бізнес-процесів для досягнення цілей підприємства (він є окремою дисципліною і його опис виходить за рамки цієї книги). Для моделювання різних бізнес-процесів в організаціях використається спеціалізоване програмне забезпечення (СASE-засоби).

Аналіз бізнес-процесів дає можливість виявити й усунути “вузькі місця” в інформаційних потоках підприємства: усунен-ня ризику неповної, неточної інформації, дублювання інфор-мації. Але, крім цих ризиків, існують і інші фактори, що загро-жують нормальному функціонуванню підприємства. Тому тільки оптимізації інформаційних потоків недостатньо: не-обхідний комплексний й універсальний підхід до керування ризиками підприємства.