Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3. Дисконтування : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

7.3. Дисконтування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Сукупний прибуток для інвестування в довгостроковому періоді не можна розраховувати як просте підсумовування очікуваного прибутку по роках, оскільки реальний прибуток у різні роки являє собою різні величини навіть у тому випадку, якщо вартість грошової одиниці стабільна: сума прибутку, от-римана сьогодні, більша від такої ж суми, отриманої пізніше. При неотриманні прибутку негайно губляться як мінімум відсотки, які можна було б одержати, якби ці гроші були вкла-дені в справу. Таким чином, сума отриманих згодом коштів менша від нинішньої на величину банківської дисконтної ставки. Прибуток по різних роках можна підсумовувати тільки в тому випадку, якщо він визначений в одних одиницях початку першого періоду, тобто початку інвестування.

Операція приведення до розрахункового періоду (року) називається дисконтуванням. При проведенні фінансових розрахунків, пов’язаних з інвестуванням коштів, процеси на-рощування і дисконтування можуть здійснюватися як за про-стими, так і за складними відсотками. Прості відсотки застосо-вуються при короткостроковому інвестуванні, а складні - при довгостроковому.

Дисконтування - валовий прибуток, який підприємець планує одержати на певні капіталовкладення. Обчислюється як сума валових прибутків за проміжок часу, що розрахо-вується, скоригована на фактор часу:

 Пі       2          П„

Д

(1+0 (1+о2      (1+0л

ДВП     =           +П      + ... +

де    і - норма відсотка від 1 до п, тобто проміжок часу

(число періодів) від початку інвестицій до закінчення

останнього п-то періоду, за який відбувається майже

повне знецінювання вкладень.

Чистий прибуток дисконтування обчислюється як різни-

ця між валовим прибутком дисконтування і необхідними для

інвестиційного проекту капіталовкладеннями.

Ч ПД = В ПД - КВЛ'

Якщо валовий прибуток дисконтування вищий від капіта-ловкладень, та це означає, що інвестиції приносять доход. Не-обхідність дисконтування капіталу і доходів зумовлена тимча-совою цінністю грошей. Механізм дисконтування можна пред-ставити у такому вигляді:

1

7          п   ПРИД>5%,

 Д 1 +

100

де    А – множник, що дисконтує;

Д – дисконт (темп інфляції, ризикове виправлення); як дисконт може виступати і показник зростання оп-

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

тових і роздрібних цін;

п - період дисконтування. Сутність дисконтування виявляється в двох аспектах. Перший зв’язаний з купівельною спроможністю грошей, то-му що кошти, особливо в умовах інфляції, у даний момент при однаковій номінальній вартості мають більшу купівель-ну спроможність, ніж через певний проміжок часу. Другий аспект пов’язаний із загальновідомою аксіомою: гроші по-винні приносити нові гроші, тобто вони повинні бути вкла-дені в справу, що приносить доход. Додатковий доход визна-чається за формулою

ÄÄ= ^К[1 + Ä)-К,

t=1

де    К -- поточна оцінка розміру вкладеного капіталу (первісний внесок); Д - коефіцієнт дисконтування; t - кількість років або кількість оборотів капіталу.

Якщо, наприклад, мається три напрями інвестицій у розмірі 200 млн грн, і коли по першому варіанту доход через рік становитиме 100%, по другому - через півроку 70%, a no третьому - через три місяці 50%, і потрібно визначити варіант найбільшого доходу, то після підстановки одержимо:

Д1=200(1+1,0)1 -200=200 млн грн;

Д2=200(1+0,7)2 -200=378 млн грн;

Дз=200(1+0,5)4-200=812,5 млн грн.

Таким чином, у третьому варіанті можна одержати найбільший доход через збільшення кількості оборотів капіталу.

Дисконтування доходу необхідно робити для оцінки май-бутніх грошових надходжень (прибуток, відсотки, дивіденди) з погляду поточного моменту. Роблячи певні вкладення капіталу, інвестор завжди повинен пам’ятати, що гроші знецінюються, і що доход на капітал не може бути нижчий від визначеного мінімуму. У зв’язку з цим ми повіинні визначити,

який доход він може одержати в майбутньому і яку суму гро-шей можна вкласти в справу. Оцінка прибутковості інвестицій може бути визначена за формулою

К =         >

t           '

£(і + £>)

і—Л

де    К - поточна оцінка вкладення капіталу;

Kt --  розмір вкладення  капіталу до  кінця  t-того

періоду часу з моменту внеску первісної суми.

Наприклад, банк пропонує 200% річних. Необхідно визна-

чити, яким повинен бути первісний капітал внеску, щоб через

5 років мати на рахунку 10 млн грн. Шдставивши значення,

одержимо:

10

К = -j  = °'67 млн грн.

Е(і+2)

1

Таким чином, у цих умовах необхідно у вигляді первісно-го внеску вкласти 670 тис. грн.

Особливо варто бути обережним, кредитуючи яке-небудь підприємство. Навіть 40-50% річних на термін до п’яти років може бути невигідний кредитору. Варто проводити розраху-нок ставки відсотка, при якому сума надходжень після дис-контування буде дорівнювати обсягу інвестицій.

Наприклад, підприємство припускає взяти кредит у банку в розмірі 700 млн грн на п’ять років з річною відсотковою ставкою 40%. I підприємство, і банк повинні оцінити вигідність цієї уго-ди. Вона буде виправдана тоді, коли внутрішня норма окупності інвестицій (кредиту) буде дорівнювати тій відсотковій ставці, при якій вартість дисконтування дорівнює нулю. Розрахунок поточної вартості дисконтування майбутніх платежів і надход-жень, пов’язаних із кредитом і його погашенням, здійснюється множенням суми платежу з урахуванням відсоткових нараху-

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

вань на коефіцієнт дисконтування. У закордонній практиці ко-ристуються таблицями із заздалегідь визначеними значеннями множника, що дисконтує ( табл. 20).

Таблиця 20

Дисконтування на базі 40% річних

 

Періоди          Цикл платежів,

надходжень і погашень

заборгованості          Коефіцієнт дисконтування  Поточна

вартість

дисконтування,

млн грн

0          -700                -700

1          +200    0,7143 +142,9

2          + 300   0,5102 +153,0

3          + 300   0,3644 +109,3

4          + 220   0,2603 + 57,3

5          +100    0,1859 + 18,6

Усього            + 420              - 218,8

Виконавши дисконтування майбутніх надходжень (повер-нення кредиту) на базі 40% річних, ми одержали, що чиста вартість дисконтування складе 218,8 млн грн. Це значить, що внутрішня окупність інвестицій нижча ніж 40%, і для банку ви-дача кредиту невигідна, оскільки через 5 років реальні втрати становитимуть 218,8 млн грн, незважаючи на те, що підприємство сплатить банку на 420 млн грн більше від суми кредиту. Необхідно визначити ставку відсотка, при якій сума надходжень дисконтування буде дорівнювати обсягу інвестицій.

Одним із найскладніших і в той же час актуальних за-вдань, яке необхідно вирішувати в процесі виконання робіт з обґрунтування й оцінки інвестиційних проектів, є визначення ставки дисконтування для виконання відповідних фінансово-економічних розрахунків. Розглянемо обґрунтування ставки дисконтування, виходячи з положень теорії інвестиційного аналізу. У цьому випадку проект інвестування буде привабли-вим для інвестора, якщо його норма прибутковості буде пере-вищувати таку для будь-якого іншого способу вкладення

капіталу з аналогічним ризиком.

Отже, використовувана для розрахунків ставка дисконту-вання повинна відбивати необхідну норму прибутковості для даного інвестиційного проекту. Розклавши норму прибутко-вості на ряд доданків, побачимо, що частина з них не залежить від індивідуальних особливостей конкретного інвестиційного проекту і відбиває загальні економічні умови його реалізації (інфляція, господарський ризик і т.ін.). Тому для кількісного виміру частини факторів можуть бути використані фактичні рівні прибутковості, що маються в економіці країни для варіантів інвестування капіталу.

Тобто ставка дисконтування повинна включати мінімаль-но гарантований рівень прибутковості (не залежний від виду інвестиційних вкладень), темп інфляції і коефіцієнт, що вра-ховує ступінь ризику конкретного інвестування. У цьому ви-падку цей показник відбиває мінімально припустиму віддачу на вкладений капітал, при якій інвестор віддасть перевагу участі в проекті, альтернативному вкладенню тих самих за-собів в інший проект із порівнянним ступенем ризику. У цьо-му випадку передбачається взаємний вплив трьох відзначених факторів (мінімальної прибутковості, інфляції і ризику), тому можна припустити, що

(1 + В)=(1 + R)(1 + I)(1 + (3)

де    D    ставка дисконтування;

R - мінімально гарантована реальна норма прибутко-вості;

I - відсоток інфляції;

Р - ризикове виправлення.

На основі наявних на сьогодні зведень про норми прибут-

ковості фінансових інструментів на українському ринку виз-

начимо можливу норму прибутковості капіталу. Приймаємо

національну  валюту,   інвестиції        1   рік,   прогнозуються

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

щомісячні грошові потоки, ставка по депозиту в банку складає 24%, інфляція - 18% річних, ступінь ризику - 15%.

D - (1 + 0,02)(1 + 0,015)(1 + 0,15)-1 = 0,190595 àáî 19,1%.

Коректний вибір ставки дисконтування дозволяє підви-щити точність показників економічної ефективності оцінюва-ного інвестиційного проекту (таких, як чиста поточна вартість, строк окупності інвестицій дисконтування, рента-бельність інвестицій та ін.) і забезпечити адекватність викону-ваних розрахунків економічним умовам того ринкового сере-довища, в якому планується реалізація проекту.