Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Визначення критерію окупності інвестиційних проектів за допомогою MS Excel : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

7.2. Визначення критерію окупності інвестиційних проектів за допомогою MS Excel


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Центральне місце в розрахунках інвестиційних проектів займає вибір критерію оцінювання досягнення цілей. Цілі здійснення інвестиційних проектів можуть бути як фінансо-вими, так і не фінансовими. Фінансові цілі найбільш типові в умовах ринкової економіки. Відома безліч фінансових кри-теріїв оцінювання інвестиційних проектів, кожний з яких має свої достоїнства й недоліки.

3 використанням різних критеріїв оцінювання інвес-тиційних проектів отримують різні результати. Тому остаточ-ний вибір критерію (або критеріїв), які використовуються вінвестиційних проектах, повинен враховувати специфіку конкретної ситуації.

Щоб виявити достоїнства і недоліки кожного критерію, a також визначити сферу застосування кожного з них, не-обхідно їх проаналізувати.

Окупність - найчастіше використовуваний у практиці критерій. Період окупності капіталовкладень - це проміжок часу між початковим інвестуванням і одержанням інвестова-ної суми назад з річного потоку коштів. Якщо щорічний при-

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

буток приблизно однаковий, то окупність витрат можна розра-хувати за формулою

_     К О = —,

п

де К - інвестиції;

П - середньорічний прибуток.

Якщо ж доходи надходять нерівномірно, то окупність можна знайти, послідовно додаючи доходи кожного періоду доти, доки отримане значення не зрівняється з первісною су-мою капіталовкладень:

^        t

О =      = К

t

Id

і=1

де С,- - чистий доход за г-тий рік.

Інформаційні технології за допомогою простих засобів в MS Excel дають можливість і тут для використати свої можливості, зокрема при необхідності зменшити період окупності інвестицій (це показано в наступних таблицях та рисунках).

Часто після проведення аналізу інвестицій і виконання ре-тельних розрахунків показників періодів окупності, заснова-них як на умовах дисконтування, так і на недисконтування по-токів коштів, можна зіштовхнутися із ситуацією, коли не-обхідно не дисконтувати інвестиції у періоді окупності дещо меншому від раніше прийнятого.

У ході проведення аналізу періоду окупності майбутніх витрат, які можуть виникнути в результаті впровадження но-вого виду продукції, мабуть, деякі види витрат необхідно обов’язково врахувати. Одні витрати (наприклад, доход, що його підприємство втратить у результаті скорочення обсягу продаж колишньої продукції) не контролюються підприємством, інші ж (сума початкових інвестицій, витрати на рекламу, заробітна плата персоналу, витрати, пов’язані з дослідженням ринку) контролювати цілком можливо.

Для того щоб відповідати новим умовам періоду самооплат-ності, необхідно застосувати метод, що дозволяє одночасно змінювати всі регульовані витрати. Для цього викорис-товується надбудова Пошук рішення в MS Excel (рис.14). Ви-користовуючи цю надбудову для одержання необхідних резуль-татів, можна змінювати кілька вхідних значень. Щоб надбудова Пошук рішення стала доступною, необхідно виконати певні дії.

1.         Виконати команду Сервіс => Надбудови. З’явиться діалогове вікно Надбудови.

2.         Установити прапорець опції Пошук рішення й натис-нути на кнопку ОК. Якщо ця надбудова вже активізована, на-тиснути на кнопку Скасування.

3.         Завантаження надбудови Пошук рішення займе неба-гато часу. Після закінчення завантаження в меню Сервіс з’я