7.2. Визначення критерію окупності інвестиційних проектів за допомогою MS Excel


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Центральне місце в розрахунках інвестиційних проектів займає вибір критерію оцінювання досягнення цілей. Цілі здійснення інвестиційних проектів можуть бути як фінансо-вими, так і не фінансовими. Фінансові цілі найбільш типові в умовах ринкової економіки. Відома безліч фінансових кри-теріїв оцінювання інвестиційних проектів, кожний з яких має свої достоїнства й недоліки.

3 використанням різних критеріїв оцінювання інвес-тиційних проектів отримують різні результати. Тому остаточ-ний вибір критерію (або критеріїв), які використовуються вінвестиційних проектах, повинен враховувати специфіку конкретної ситуації.

Щоб виявити достоїнства і недоліки кожного критерію, a також визначити сферу застосування кожного з них, не-обхідно їх проаналізувати.

Окупність - найчастіше використовуваний у практиці критерій. Період окупності капіталовкладень - це проміжок часу між початковим інвестуванням і одержанням інвестова-ної суми назад з річного потоку коштів. Якщо щорічний при-

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

буток приблизно однаковий, то окупність витрат можна розра-хувати за формулою

_     К О = —,

п

де К - інвестиції;

П - середньорічний прибуток.

Якщо ж доходи надходять нерівномірно, то окупність можна знайти, послідовно додаючи доходи кожного періоду доти, доки отримане значення не зрівняється з первісною су-мою капіталовкладень:

^        t

О =      = К

t

Id

і=1

де С,- - чистий доход за г-тий рік.

Інформаційні технології за допомогою простих засобів в MS Excel дають можливість і тут для використати свої можливості, зокрема при необхідності зменшити період окупності інвестицій (це показано в наступних таблицях та рисунках).

Часто після проведення аналізу інвестицій і виконання ре-тельних розрахунків показників періодів окупності, заснова-них як на умовах дисконтування, так і на недисконтування по-токів коштів, можна зіштовхнутися із ситуацією, коли не-обхідно не дисконтувати інвестиції у періоді окупності дещо меншому від раніше прийнятого.

У ході проведення аналізу періоду окупності майбутніх витрат, які можуть виникнути в результаті впровадження но-вого виду продукції, мабуть, деякі види витрат необхідно обов’язково врахувати. Одні витрати (наприклад, доход, що його підприємство втратить у результаті скорочення обсягу продаж колишньої продукції) не контролюються підприємством, інші ж (сума початкових інвестицій, витрати на рекламу, заробітна плата персоналу, витрати, пов’язані з дослідженням ринку) контролювати цілком можливо.

Для того щоб відповідати новим умовам періоду самооплат-ності, необхідно застосувати метод, що дозволяє одночасно змінювати всі регульовані витрати. Для цього викорис-товується надбудова Пошук рішення в MS Excel (рис.14). Ви-користовуючи цю надбудову для одержання необхідних резуль-татів, можна змінювати кілька вхідних значень. Щоб надбудова Пошук рішення стала доступною, необхідно виконати певні дії.

1.         Виконати команду Сервіс => Надбудови. З’явиться діалогове вікно Надбудови.

2.         Установити прапорець опції Пошук рішення й натис-нути на кнопку ОК. Якщо ця надбудова вже активізована, на-тиснути на кнопку Скасування.

3.         Завантаження надбудови Пошук рішення займе неба-гато часу. Після закінчення завантаження в меню Сервіс з’явиться нова команда: Пошук рішення.

 

Рис. 14. Вихідні дані Пошуку рішення

289

Оскільки необхідно змінити регульовані витрати за допо-могою засобу Пошук рішення, то для цього необхідно визна-чити деякі вихідні параметри. Наприклад, засіб Пошук рішен-ня не може знати, що щороку співробітникам буде виплачува-

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

тися no новій продукції позитивна сума. Без відповідних обме-жень Excel може запропонувати таке рішення: виплачуйте працівникам негативну суму, що дозволить скоротити періоди окупності. Оскільки таке рішення неприйнятне, необхідно встановити деякі мінімальні значення. Для цього в осередок Н4 увести формулу:

=MIH(B4:G4).

Після цього слід скопіювати цю формулу й вставити її в осередки Н5 і Н6, які будуть діяти як обмеження при прий-нятті рішень за допомогою надбудови Пошук рішення. Ця формула приймає мінімальні значення витрат на рекламу, щорічну заробітну плату співробітникам по новій продукції й витрат на маркетингові дослідження.

Потім необхідно виділити осередок В22, що містить показ-ник не дисконтовий період окупності інвестицій. Після цього не-обхідно виконати команду Сервіс => Пошук рішення й увести необхідні дані в діалогове вікно Пошук рішення в такий спосіб.

1.         У поле Встановити цільовий осередок увести $В$22 або натиснути на осередок В22 у робочому аркуші.

2.         Установити перемикач Значення й увести необхідне менше значення, наприклад 5, у текстове поле (праворуч від нього).

3.         Натиснути поле Змінюючи осередок і виділити в робо-чому аркуші осередку B4:G4, які містять щорічні витрати на рекламу, заробітну плату співробітників по новій продукції й проведення ринкових досліджень. Після $G$6 у текстовому полі набрати крапку з комою й виділити осередок B17, що містить значення витрат по початкових інвестиціях.

4.         Натиснути кнопку Додати. У діалоговому вікні Дода-вання обмеження натиснути поле Посилання на осередок і виділити осередок Н4 у робочому аркуші. Цей осередок містить мінімальне значення щорічних витрат на рекламу.

5.         Натиснути кнопку розкриття списку Обмеження й ви-брати оператор >=.

6.         У поле (праворуч) увести значення 0.

7.         Натиснути кнопку Додати.

8.         Виконати дії, описані в пп. 4–7, для осередків Н5, Н6 і Н17, щоб установити обмеження для витрат на заробітну пла-ту співробітникам по новій продукції, на проведення досліджень ринку й витрат на початкові капіталовкладення. Для початкових інвестицій установити обмеження >= 250000, тому що можна відмовитися від рекламної кампанії, досліджень ринку й виплати заробітної плати співробітникам і встановити для них значення 0, але не можна повністю відмо-витися від початкових капіталовкладень.

9.         Закінчивши заповнення осередку В17 як обмежувач, натиснути кнопку ОК. Це поверне в діалогове вікно Пошук рішення.

10.       Натиснути кнопку Виконати.

 

Рис. 15. Визначення обмежень і цільовий осередок у Пошуку рішення

291

Задавшись строком окупності в 5 років, починаємо вико-нувати програму Пошук рішення, що відбувається в кілька етапів. Результати етапів у вигляді таблиць і рисунків виведе-мо в роботу (рис.15).

 

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Отриманий у підсумку результат відповідає поставленій меті, тобто строку окупності капіталовкладень за 5 років (рис.16,17). При цьому скоротяться деякі витрати й початкові капіталовкладення, що відбито в таблиці.

 

5          Зараб. Плата менеджера по новой прод.   (55000 $61000            $65000            $70000            (77000            $30000           

6          Расходьі на рьіночньіе исслвдования         (75000 $0        10        $0        to         $0       

7          Увеличение затрат на зксплуатацию         (0         15000  15000  $5000  15000  $5000 

S                                                                                           

10        Общая цена   (280000          $ 166000         $145000          $150000          (157000          $170000         

 

                                                                                             

11        EBITDA          ($230000) ($16000)   $55000            $150000          (343000          $830000         

12        Уменьшение: амортизация  (50000      $50000      $50000            $50000            (50000 $50000           

13 ІДоход до вьічета налогов          ($280000) (№6000)    $5000  $100000          (233000          $730000         

14 ІУменьшение: налог36% (1100800) (123760)   $1800  $36000            (105480          $230800         

15  Чистьій доход      ($173200) (142240)   $3200  $64000            (187520          $433200         

            rcnn™                 ^,-™™                                         

                                                           ЛШ

1В 13  Поток чистьіх денежньіх средств    4і       Oitini  Ь 1І £чгиі           ІІ F      HI        Зграничениє  ^

20        Совокупньій поток чист. Денеж. Средств            ($Е

|-   |       ок       |                                             

21                   

           

           

           

           

 

           

           

            Отмена           Добавить       Справка    I

т.         Недисконтир. Пернод окупаемостн          

           

           

           

 

—       

           

                       

           

 

23                                                                  

24                   

25                              

26                                                                                         

Рис.16. Заставка з обмеженнями

 

            A         в          с          D         Е          F          G       |       Н

1          Новьіе ШИНЬІ

2          Сходная цена                                   

3          Потерянньіе обьемьі, шиньі A         (50000 $50000            (50000 (56000 $50000            (50000

4          Реклама          $92332            (4В03В           (24524 (24524 $24524            (24В12            $24524

5          ЗараБ  Плата менеджера по новой прод.  (52633 (5В163            (61786 (66272 $72489            (В7568            $52639

6          Расходьі на рьіночньіе исследования         (70720 10        (0         (0         $0        (0         $0

10 11 12          Увєличениє затрат на зксплуатацию         (D        15000  (5000   (5000   $5000  (5000  

 

                                                                                             

 

            Общая цена   (265S11          $161267          (141310          (145797          $152014          (167381         

 

                                                                                             

 

            EBITDA          ((215В11)       ($11267)         (5В630            (154203          $3479ВБ         (В32619         

 

            Уменьшение: амортизация  (26053 $26053            (26063 (26053 $26053            (26053

13        Доход до вьічета налогов    ((241864)        ($37320          (32637 (128151          $321034          (306567           

14        Умєньшєниє: налог36%       ((67071)          ($13435)         (11749 (46134 $115896          (290364         

15 Чистьій доход       ((154793)        ($23835)         (20В88            (82016 $206037          (516203         

16        Добавить  амортизация       (26053 $26053            (26053 (26053 $26053            (26053

17        Минус: инвестиции (260526          $0        (6         (0         $0        (0        

16 19 26 21 22           Поток чистьіх денежньіх средств    ((389268)        $2168  (46941 (10BD69         $232090            (542255         

 

                                                                                             

 

            Совокупньій поток чист. Денеж. Средств            ((389268)        ($367100        ($346159)       ((232090)            $0        (542256         

 

                                                                                             

 

            Нвдисконтир. Пвриод окупавмости          5                                            

Рис.17. Строк окупності 5 років

Критерій окупності, крім серйозних достоїнств, має й серйозні недоліки, тому як єдиний критерій його викорис-товувати не можна. У багатьох джерелах (зокрема у рекомен-даціях ЮНИДО) його використовують як допоміжний кри-терій поряд з показниками, що характеризують ефективність або, ефект проекту (табл.18).

Таблиця 18

Достоїнства й недоліки критерію окупності

Достоїнства   Недоліки

• Простота розрахунку         • Прив'язка до облікових даних (зазвичай

            доходи визначають не за грошовими

            потоками, а за даними  бухгалтерсько-

            го обліку)

            • Інвестиції роблять для одержання вигод,

            що   перевищують   витрати.   Критерій

            окупності показує, коли інвестор змо-

• Простота для розуміння й же "повернути своє", і нічого не гово-

традиції застосування          рить про те, яку вигоду принесе проект

            за межами строку окупності. У резуль-

            таті інвестиційна пропозиція з меншою

            кількістю років окупності може здати-

            ся більше привабливою,   ніж варіант,

            здатний  принести  більший  сумарний

            доход.

            • Ризик ураховується лише побічно (різни-

            ця    між тривалістю життєвого циклу

• Відповідність прийнятим  проекту і строком окупності – це "за-

методам бухгалтерського     пас часу" для   того, щоб проект став

обліку і як наслідок до-         економічно вигідним)

ступність вихідної    

інформації      • He використовується альтернативна вар-

            тість   використовуваних   для   проекту

            ресурсів (грошових, кадрових, інфор-

            маційних і т.д.)

            • Неадитивність    (окупність    проекту    не

            дорівнює сумі окупності його етапів)

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Рентабельність капіталовкладень визначається як відно-шення прибутку до суми капіталовкладень і також має свої до-стоїнства й недоліки (табл. 19).

Таблиця 19

Достоїнства й недоліки критерію рентабельності

остоїнства      Недоліки

•       Простота розрахунку   •       He   враховується   вартість   грошей  у

•       Відповідність прийнято-         часі

му методу бухгалтерсь-        •       Прив'язка до умовних бухгалтерських

кого обліку і як           величин (прибуток замість грошових

наслідок – доступність         доходів)

вихідної інформації   •       Показник ураховує відносні, а не аб-

•       Простота для усвідом- солютні     величини     (рентабельність

лення й традиційність          може виявитися великою, у той час як

використання            прибуток – маленький), ураховується

            лише побічно (перевищується розра-

            хункова   рентабельність   над   мініма-

            льно прийнятною величиною – це "за-

            пас", який показує, наскільки ми має-

            мо право помилитися)

            •       He   використовується   альтернативна

            вартість використовуваних для проек-

            ту ресурсів (грошових, кадрових, ін-

            формаційних і т.д.)

            •       Неадитивність (окупність проекту не

            дорівнює сумі окупності його етапів)

Отже, традиційні критерії оцінки інвестиційних проектів мають ряд істотних недоліків, а тому при їхньому викорис-танні зростає можливість помилки.

Аналіз критеріїв оцінювання інвестиційних проектів з дисконтуванням грошових потоків

В основі всіх критеріїв, що використовують дисконтуван-ня грошових потоків, лежать такі вихідні припущення.

• Гроші мають альтернативну вартість – це відсоток, під який можна було б вкласти капітал. Завжди існує можливість,

не піддаючи себе ризику, вкласти капітал під деякий відсоток (такий відсоток називають ставкою дисконтування). Очевид-но, інвестувати можна тільки ті засоби, які інвестор має в дійсний момент, а не ті, які будуть отримані пізніше. Оскільки сьогоднішній доход можна інвестувати під певний відсоток з нульовим ризиком неповернення капіталу, цінність сьо-годнішнього доходу більша від цінності завтрашнього доходу тієї самої величини на відсоток, який можна одержати шляхом інвестування сьогоднішнього доходу. Аналогічно сьогоднішня цінність майбутнього доходу буде менша від номінального значення на величину відсотків, які міг би одержати інвестор за цей час. Таким чином, дисконтування – це процедура виз-начення сьогодні вартості майбутніх грошових потоків з ура-хуванням фактора часу. При цьому виходять з такого:

•          запаси ресурсів не обмежені;

•          гроші – загальний еквівалент, тобто будь-які ресурси можна придбати за гроші.

Головна і єдина мета фірми – підвищення її акціонерної вартості. Менеджер діє раціонально (або прагне діяти раціонально) відповідно до мети фірми.

Таким чином, сучасна вартість РV майбутнього грошового потоку С дорівнює:

РV = Сt : (1 + r),

де    r – ставка відсотка за один період;

t – кількість періодів часу від початкового моменту до

моменту одержання суми С. Найважливіші критерії дисконтування грошових потоків: => чиста наведена вартість; => внутрішня норма рентабельності; => строк наведеної окупності; => індекс прибутковості; => ануїтет.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Чиста наведена вартість (Net Present Value, NPV) - це су-ма наведених вартостей всіх грошових доходів і витрат. Чисту наведену вартість інвестиційного проекту можна визначити як максимальну суму, яку може заплатити фірма за можливість інвестувати даний проект без погіршення свого фінансового становища. Формула така:

EC,

NPV -—        

де    С - грошовий потік за період; t - індекс періоду;

г - ставка відсотка за один період, або ставка дискон-тування.

Недолік цього методу - важко визначити ставку дискон-тування, тобто можливості альтернативного використання капіталу (у різних джерелах наводяться різні варіанти її вибо-ру). Труднощі ще й у тому, що, тривалість життєвого циклу порівнюваних інвестиційних проектів повинна бути однако-вою, а на практиці це буває досить рідко.

Внутрішня норма рентабельності (Internal Rate of Return, IRR) - це ставка дисконтування, при якій чиста наведена вартість інвестицій рівняється нулю. Внутрішня норма рента-бельності інвестиційного проекту не повинна бути меншою від якогось мінімуму, який фірма для себе визначила. Внутрішню норму рентабельності можна представити як темп зростання інвестованого капіталу.

Інший варіант інтерпретації цього показника: внутрішня норма рентабельності - це найвища ставка відсотка, який мо-же заплатити інвестор, не втративши при цьому в грошах, як-що всі фонди для фінансування інвестиційного проекту взяті в борг і загальна сума (основна сума плюс відсотки) повинна бути виплачена з доходів від інвестиційного проекту після їхнього одержання.  Найважливіше достоїнство цього кри-

терію в тому, що немає необхідності точно знати ставку дис-контування. Крім того, багато керівників звикли мислити ка-тегоріями відсотків, а тому внутрішня норма рентабельності, виражена у відсотках, психологічно добре сприймається. Не-доліки цього критерію в тому, що він ураховує не абсолютні, а відносні витрати й вигоди (тобто проект, що допускає вкла-дення $1 й одержання $2, виявляється кращим, ніж проект, що допускає вкладення $1000 й одержання $1999). Крім того, у деяких випадках (якщо знак грошових потоків змінюється більше як один раз) той самий інвестиційний проект має кілька внутрішніх норм рентабельності, що виключає мож-ливість використання даного критерію в якості основного.

Для розрахунку показника внутрішньої норми рентабель-ності необхідно розв’язати щодо нього рівняння

-*        = 0

Внутрішня норма рентабельності дорівнює значенню г, при якому дане рівняння правильне. Якщо кількість періодів велика, корінь цього рівняння простіше знайти чисельними методами або за допомогою спеціальних довідкових таблиць. Можна також скористатися стандартними комп’ютерними програмами (електронні таблиці) і функціями.

Строк наведеної окупності показує, у який проміжок часу чиста наведена вартість інвестицій дорівнюватиме нулю. Для цього необхідно розв’язати відносно t рівняння

-*        = 0

(ПгУ

Значення t, при якому це рівняння правильне, і буде стро-ком наведеної окупності.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Різниця між тривалістю життєвого циклу інвестицій і строком наведеної окупності - це період, коли проект прино-сить економічну вигоду, а крім того непряма оцінка “запасу міцності” інвестиційного проекту: чим більша ця різниця, тим менший ризик. Недолік цього критерію полягає в тому, що, як і проста окупність, він не показує, яку економічну вигоду при-несе інвестиційний проект після настання моменту окупності. Для обчислення показника необхідно визначити ставку дис-контування, що спричинює деякі труднощі.

Індекс прибутковості (Profitability Index, PI) - це відно-шення наведеної вартості всіх грошових доходів по інвес-тиційному проекту до наведеної вартості інвестованого капіталу:

PV

РІ        ,

к

де К - капіталовкладення.

Індекс прибутковості показує, яку економічну вигоду принесе інвестиційний проект на кожну витрачену гривню. Недолік критерію - труднощі трактування грошових по-токів: ті самі витрати можна віднести як до поточних, так і до капітальних.

Ануїтет (annuity) - це послідовність однакових регулярно повторюваних грошових потоків. На практиці частотрапля-ються інвестиційні проекти, грошові потоки від яких надхо-дять рівномірно.

Для розрахунку наведеної вартості послідовності з п грошо-вих потоків однакової величини використовується формула

г

де В - наведена вартість ануїтету в одну грошову оди-

ницю;

п - кількість періодів, коли виникають грошові потоки.

На практиці часто трапляються інвестиційні проекти, гро-

шові потоки від яких надходять нерівномірно, однак для

оцінювання таких проектів у багатьох випадках бажано визна-чити, якому уявлюваному ануїтету еквівалентний даний інвес-тиційний проект. Знаючи ануїтет, що дорівнює одній грошовій одиниці, це можна зробити за допомогою такої формули:

_,       PV

С =      7          ч-

де    С - ануїтет;

PV- наведена вартість грошових потоків оцінюваного проекту.

Таким чином, якщо ануїтет проекту наведеною вартістю PV дорівнює С і якщо інвестор може вкласти свій капітал під відсоток г, то інвесторові байдуже, чи вкладати гроші в даний інвестиційний проект, чи в кожний з періодів одержувати од-накові платежі в розмірі С.

Розрахунок ануїтету, вигідний при порівнянні проектів з нерівномірними грошовими потоками, оскільки дозволяє при-вести всі грошові потоки до масштабу одного року, застосо-вується також у лізингових операціях (при розрахунку розміру оптимальних лізингових платежів).

Перевага критерію ануїтету - можливість порівнювати проекти різної тривалості (тоді як для методу наведеної вар-тості це недопустимо). Недоліки методу такі самі, що й методу наведеної вартості.

Приклад. Розглянемо розрахунок усіх показників дискон-тування грошових потоків. Нехай інвестиційний проект ха-рактеризується такими грошовими потоками:

Рік       0-ий     1-ий     2-ий     3-ій      4-ий

Грошові потоки, $     -100    20        30        40        50

Нехай ставка дисконтування становить 10% річних. Тоді наведена вартість усіх грошових доходівстановитиме:

20        30        40        50        40

            7 +       =■ +       +       -г +          = 132.

(і+олУ   (і+ол)2   (і+ол)3   (і+ол)4   (і+ол)5

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Чиста наведена вартість усіх грошових доходів капіталов-кладень, $:

-100    20        30        40        50        40

 +            +           +          +        +           = 32

(і+одТ   (і+одУ   (і+од)2   (і+од)3   (і+од)4   (і+од)5

Внутрішню норму рентабельності визначаємо чисельни-ми методами, підставляючи в рівняння різні значення г. Для даного проекту вона становитиме 20% (чиста наведена вартість при підстановці значення г = 20% дорівнює нулю, що й потрібно за визначенням):

-100    20        30        40        50        40

 +            +           +          +         +

(1+0,2)*    (1+0,2У    (l+ОД)2    (і+ОД)3    (l+0,2)4    (і+0,2)5

Щоб визначити ануїтет, якому еквівалентний інвес-тиційний проект, розрахуємо спочатку вартість ануїтета на 5 років величиною в одну грошову одиницю при обраній ставці дисконтування (10%):

В(5Д0%)= — —— = 3,79.

v          '           0,1

Ануїтет, еквівалентний даному інвестиційному проекту, можна визначити, розділивши наведену вартість доходів на значення В (5, 10%):

С= 132/3.79 = 34,83.

Таким чином, наш інвестиційний проект еквівалентний ануїтету в $34,83, тобто його наведена вартість така сама, як в уявлюваному проекті, що допускає щорічні надходження в розмірі $34,83 протягом п’яти років.

Розглянувши особливості різних критеріїв дисконтування грошових потоків, можна зробити висновки про їхні переваги

й недоліки щодо інвестиційних проектів. Переваги критеріїв дисконтування:

•          ураховується альтернативна вартість використовува-них ресурсів;

•          у розрахунок приймаються реальні грошові потоки, а не умовні бухгалтерські величини, тобто оцінка інвес-тиційних проектів проводиться з позиції інвестора й не залежить від облікової політики;

•          оцінка інвестиційних проектів виробляється з тим, щоб забезпечити добробут власника підприємства – акціонера.

Недоліки критеріїв дисконтування (виникають із вихідних припущень):

•          підвищення акціонерної вартості фірми – не єдина ме-та підприємства (крім того, існують маркетингові, соціальні, науково-технічні, психологічні й інші цілі), отже, обмежуватися винятково фінансовими кри-теріями не можна: на додаток до них повинні викорис-товуватися й інші критерії, що оцінюють фактори пси-хологічного, соціального, науково-технічного плану;

•          менеджери не завжди діють раціонально й не завжди прагнуть до цього; цілі менеджерів не завжди збігають-ся з цілями фірми;

•          деякі з використовуваних ресурсів важко оцінити в грошовому вираженні (наприклад, такі, як час висо-кокваліфікованих працівників).

Критерії дисконтування грошових потоків трохи складніші в застосуванні, ніж традиційні критерії (окупність, рентабельність) і пред’являють вищі вимоги до кваліфікації аналітика:

•          важко підібрати ставку дисконтування, що адекватно

відбиває альтернативну вартість ресурсів;

•          прогноз грошових потоків не завжди досить точний

(іноді він відбиває суб’єктивні переваги експерта).

Існуюча система бухгалтерського обліку погано при-

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

стосована для відбиття реальних грошових потоків;

•          відносна складність розрахунків;

•          критерії не традиційні для України, тому гірше сприй-маються.

У цілому критерії дисконтування досконаліші, ніж тра-диційні: вони відбивають закони ринкового капіталу, дозволя-ючи оцінити упущену вигоду від вибору конкретного способу використання ресурсів, тобто економічної вартості ресурсів. Однак у чистому вгляді ці критерії можуть використовувати-ся тільки в умовах “досконалого ринку”; для аналізу інвес-тицій в умовах невизначеності, неповної інформації будуть потрібні модифікації критеріїв. Основна проблема, що постає при використанні критеріїв дисконтування грошових потоків у інвестиційних проектах, – вибір ставки дисконтування.