Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.3. Аналіз залучених засобів : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

6.3. Аналіз залучених засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Незважаючи на значні обсяги позикового капіталу, залу-ченого в торгову діяльність, структуру його джерел не можна вважати оптимальною. У загальній сумі використовуваного позикового капіталу обсяг кредитів, що надані підприємствам торгівлі і ресторанного господарства, становили на початок 2001 р. лише 6,6 млрд грн, або 8 %. При цьому на частку довгострокових кредитів лише 955 млн грн, або 14 % від загального обсягу банківського кредитування підприємств цієї сфери. Основна частина використовуваного позикового капіталу приходиться на товарний кредит, що на-дається постачальниками в різних формах, та на інші види кредиторської заборгованості.

Низький рівень банківського кредитування торгової діяльності (особливо довгострокової) пов’язаний з його висо-кою вартістю й ускладненнями, що виникають при викорис-танні традиційної схеми банківського кредитування. Невисо-ка частка власного капіталу, а значить, і відповідна фінансова стабільність та платоспроможність торгових підприємств, зу-мовлює, на погляд банківських установ, дуже високий рівень фінансових ризиків, що й позначається на вартості кредиту. Значна кількість малих торгових підприємств, що створені ос-танніми роками, не мають відповідної майнової застави і відповідної кредитної історії для одержання довгострокових кредитів. Цю негативну тенденцію можна змінити шляхом створення широких можливостей кредитування-мікро-креди-тування (надання кредитів розміром до 15 тис. євро в гривне-вому еквіваленті на термін до одного року без обов’язкового забезпечення заставою), що було б орієнтоване на широке ко-Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

ло малих підприємств торгівлі. Такий засіб фінансування мо-же бути покладений на спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні установи, як запропоновано в проекті відповідного Закону України “Про мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва спеціалізованими установами”, який внесено на розгляд Верховної Ради України.

Розвитку товарообігу і місткості внутрішнього споживчо-го ринку України взагалі значний імпульс може дати також відновлення споживчого кредиту, що в умовах відсутності власних оборотних коштів підприємств роздрібної торгівлі, майже зник. З огляду на те, що споживчий кредит, який на-дається покупцям на придбання дорогих товарів, має довгост-роковий характер, на сучасному етапі гальмом широкого впро-вадження є проблеми його фінансування. У цьому питанні ак-тивна роль може належати комерційним банкам, що надають цільові довгострокові кредити підприємствам роздрібної торгівлі або здійснюють пряме цільове кредитування населен-ня. Зупинимося на окремих пунктах цього положення.

1. На довгостроковий період (понад один рік) позикові засоби залучаються для розширення обсягу власних основних засобів і формування відсутнього обсягу інвестиційних ре-сурсів, на короткостроковий період – для всіх інших цілей.

Розрахунок необхідного розміру позикових коштів здійснюється як за періодами, так і за цілями. Повний термін використання позикових засобів являє собою період часу з по-чатку їхнього надходження до остаточного погашення всієї су-ми і містить у собі термін корисного використання, пільговий і термін погашення. Термін корисного використання – це період часу безпосереднього використання для господарської діяльності. Пільговий термін –з часу закінчення корисного використання до початку погашення. Термін погашення – це повна виплата боргу і відсотків по боргу. Середній термін ви-користання позикових засобів визначається за формулою

сп3        пп

ССз =—і-ЛПн           '

2          2

де    СП3 - термін корисного використання позики;

ПП - пільговий період;

ПП - термін погашення. 2. Основне місце серед форм кредиту для торгових підприємств займає товарний кредит, тому що є найбільш ма-невреною формою фінансування за рахунок позикових коштів і найменш ліквідною частиною їхніх оборотних коштів - то-варних запасів. При цьому він дозволяє автоматично згладжу-вати сезонну потребу у фінансуванні оборотних активів, пов’язану із сезонним розширенням обсягу реалізації товарів. Особливо зростає роль товарного кредиту при імпорті товарів у процесі здійснення торговим підприємством зовнішньоеко-номічних операцій. У сучасних умовах виділяють такі основні види товарного кредиту:

а)         товарний кредит з відстрочкою платежу за умовами

контракту. Це найбільш розповсюджений вид кредиту, що не

потребує спеціальних документів для його оформлення;

б)         товарний кредит з оформленням векселя. Це один з

найбільш перспективних видів товарного кредиту. Значно по-

ширений в країнах з розвинутою ринковою економікою. Ак-

тивно впроваджується в нашу господарську практику. Век-

сельний оборот по товарному кредиту обслуговується прости-

ми і перекладними векселями (третій особі). Векселі по товар-

ному кредиту видаються за узгодженням сторін з наступними

термінами виконання: за пред’явленням; у визначений термін

після пред’явлення; на визначену дату;

в)         товарний кредит по відкритому рахунку. Використо-

вується в господарських відносинах з постійними постачаль-

никами при багаторазових постачаннях заздалегідь погодже-

ного асортименту товарів дрібними партіями (хлібобулочні,

молочні вироби). Постачальник відносить вартість відванта-

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

женої продукції на дебет рахунка, відкритого торговому підприємству, що погашає свою заборгованість в обумовлений контрактом термін (зазвичай один раз на місяць);

г) товарний кредит у формі консигнації. Являє собою вид зовнішньоекономічної комісійної торгової операції, при якій постачальник (консигнант) відвантажує товари на склад торго-вого підприємства (консигнатора) з дорученням реалізувати їх. Розрахунки – після реалізації. Це найбезпечніший товарний кредит у фінансовому відношенні для торгового підприємства.

Фінансовий кредит, що здійснюється у прямій грошовій формі, використовується в обмежених розмірах, тому що вартість його залучення перевищує рівень рентабельності ак-тивів підприємства. Цей кредит надається банками, податко-вими органами, державними і недержавними фондами і т. п. Основними кредиторами виступають комерційні банки, які і надають його у таких видах:

а)         банковий (незабезпечений) кредит. Надається банком,

що здійснює розрахунково-касове обслуговування. Формаль-

но кредит незабезпечений, але фактично забезпечується

розміром дебіторської заборгованості і засобами на розрахун-

ковому рахунку. Короткостроковий;

б)         контокорентний кредит (“овердрафт”). Цей вид креди-

ту надається банком під забезпечення, але це не обов’язково.

Банк відкриває контокорентний рахунок, на якому врахову-

ються як кредитні, так і розрахункові операції. Використо-

вується в обсязі, що не перевищує в кредитному договорі мак-

симальне, негативне сальдо;

в)         відкриття кредитної лінії. У цьому договорі обумовлю-

ються терміни, умови і гранична сума надання фінансового

кредиту. Найчастіше надається на термін до одного року;

г)         ломбардний кредит. Оформляється під заставу висо-

коліквідних активів (векселів, державних короткострокових

облігацій і т. п.), що на період кредитування передаються бан-

ку. Короткостроковий;

д)         іпотечний кредит. Цей вид кредиту надають банки при

видачі довгострокових позик під заставу основних коштів або

майнового комплексу в цілому. При цьому закладене в банку

майно продовжує використовувати підприємство;

е)         інші види кредиту. У складі цих видів можна відзначи-

ти авальний, консорціальний, кредит під поступку зобов’язань

кредиторів та інші, до яких у даний час не звертаються.

3.         У складі кредиторів є постійні постачальники, що об-слуговують комерційний банк.

4.         Формування ефективних умов для залучень кредиту є: термін, ставка відсотка, умови виплати основної суми боргу, виплата відсотків та інші умови.

Однією з визначальних умов є термін, на який надається кредит. Оптимальний термін – це цілком реалізована мета за-лучення кредиту.

Ставка відсотка за кредит характеризується трьома основ-ними параметрами: формою, видом, розміром. По застосовува-них формах розрізняють відсоткову ставку (для нарощування суми боргу і дисконтну ставку для дисконтування боргу). Як-що розмір цих ставок однаковий, то віддається перевага відсотковій ставці, тому що в цьому випадку витрати на обслу-говування будуть меншими. По застосовуваних видах розрізняють фіксовану ставку відсотка (на весь термін креди-ту) і облікової ставки, що залежить від зміни, національного банку, темпів інфляції, кон’юнктури фінансового ринку. Розмір ставки відсотка за кредит – це визначальна умова при оцінюванні його вартості. За товарним кредитом він прий-мається при оцінюванні, у розмірі цінової знижки продавця за здійснення негайного розрахунку за поставлені товари. Сума відсотка виплачується за трьома варіантами: 1) виплачується вся сума в момент надання кредиту; 2) рівномірними частина-ми; 3) у момент сплати основної суми боргу.

Умови виплати основної суми боргу зводяться до трьох варіантів: 1) частково повертається основна сума боргу протя-Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

гом усього періоду функціонування кредиту; 2) повністю по-вертається уся сума боргу після закінчення терміну викорис-тання кредиту; 3) повертається основна частина або сума бор-гу з наданням пільгового періоду після закінчення терміну ко-рисного використання кредиту. Є й інші умови, пов’язані з одержанням кредиту.

5.         Критерієм ефективного використання кредиту є різни-ця між періодом використання кредиту і періодом обігу ак-тивів, на формування яких він залучався. Чим вище позитив-не значення цієї різниці, тим ефективніше використання і більша можливість прискорення його повернення.

6.         Забезпечення своєчасних розрахунків за отриманими найбільшими кредитами у торговому підприємстві може за-здалегідь резервуватися в спеціальному поворотному фонді.

Платежі по обслуговуванню кредитів і поверненню основ-ної суми боргу включаються в графік грошового потоку (“платіжний календар”) і контролюються в процесі поточного моніторингу фінансової діяльності торгового підприємства. Кредит в усіх його формах і видах – дуже небезпечний інстру-мент, і користуватися ним потрібно дуже вміло й обережно.