Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6. КАПІТАЛ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 6.1. Структура капіталу торгового підприємства : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

6. КАПІТАЛ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 6.1. Структура капіталу торгового підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Одним з найважливіших факторів економічного розвитку є нагромадження капіталу. Роль цього фактора пояснюється наступним.

1.         Усі економічно відсталі підприємства відчувають гос-трий дефіцит інвестицій. Підвищення озброєності фондів праці може різко збільшити її продуктивність. Одним з основ-них шляхів підвищення продуктивності праці є нарощування озброєності фондів. У середньому збільшення частки капіта-ловкладень на 1 % відповідає підвищенню темпів економічно-го зростання на 0,1%.

2.         Із самого початку процес нагромадження капіталу може набрати кумулятивного характеру. Якщо в результаті збільшення обсягу інвестицій установлюється випереджальне зростання випуску продукції порівняно із зростанням насе-лення, то з’являється ймовірність збільшення заощаджень, що, у свою чергу, сприяє подальшому нарощуванню капіталовкла-день. Інакше кажучи, нагромадження капіталу ним же самим і стимулюється.

Формування вітчизняними виробниками стабільного і відповідного споживчого попиту товарної пропозиції на внутрішньому ринку залежить від їхньої здатності фінансува-ти товарний, а в торгівлі – споживчий кредит. Тільки удоско-налення платіжної системи в країні, стійкість національної ва-люти, нагромадження підприємствами необхідного розміру власного оборотного капіталу, одержання за доступною вар-

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

тістю кредитних ресурсів зможуть вирішити цю проблему. То-вари, залежані в країнах-виробниках, переважають на ринках України саме через забезпечення фінансування їхнього руху. Розширення внутрішнього споживчого ринку залежить не тільки від зростання платоспроможного попиту на основі підвищення реальних доходів населення за всіма каналами їхнього одержання, а й від удосконалення механізму взаємодії попиту та пропозиції. Провідна роль у ньому належить оптовій ланці торгівлі, що в Україні на сьогодні цілком зруйнована.

За експертними оцінками, зараз тіньовий сектор еко-номіки фактично зрівнявся з офіційним. Це є причиною знач-них утрат бюджетних ресурсів, унеможливлює створення сприятливого інвестиційного простору, дестабілізує грошо-вий обіг і т. ін. Крім того, економіка, що базується на низькій вартості робочої сили, не стимулює розвитку виробництва, унеможливлює динамічний розвиток внутрішнього ринку, об-межує інвестиційні ресурси, деформує процес довгостроково-го нагромадження. Загалом ці фактори стримують рішення соціально-економічних проблем суспільства. Разом з тим, зі зменшенням у структурі грошових доходів оплати праці збільшується частина соціальних виплат, що мають двосто-ронню оцінку. З одного боку, як позитивна оцінюється турбо-та держави про населення. З іншого – це є ознакою скорочен-ня зайнятості, зростання частини соціально незахищеного на-селення, недоліком діючої системи соціальних виплат, падіння платоспроможного попиту населення.

Особливістю організації вітчизняного виробництва є існування великих підприємств із високою концентрацією капіталу. Ці підприємства для найбільш ефективного рішен-ня логістичних завдань, проблем прогнозування кон’юнкту-ри споживчого ринку, здійснення поглиблених маркетинго-вих досліджень, налагодження зв’язків з роздрібною торгівлею повинні співробітничати з могутньою оптовою ланкою. Саме така конструкція відн