Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Аналіз необоротних активів : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

5.3. Аналіз необоротних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Аналіз необоротних активів торгового підприємства пов’язаний в основному з виробничо-технологічними аспек-тами діяльності. На підприємствах торгівлі основу необо-ротних активів час складають основні засоби. Довгострокові фінансові вкладення, нематеріальні активи і незавершені капітальні вкладення займають поки що незначну частку не-оборотних активів торгових підприємств, а на більшості з них узагалі відсутні. Аналіз основних засобів на підприємствах торгівлі проводиться з метою вивчення ди-наміки загального їхнього обсягу і складу, а також ефектив-ності їхнього використання.

На першому етапі аналізу вивчається динаміка загальної суми основних засобів, виявляються темпи цієї динаміки в зіставленні з темпами зміни обсягу товарообігу і загальної су-ми активів, визначаються зміни частки основних засобів у за-гальній сумі необоротних і сукупних активів підприємства.

На другому етапі вивчається склад основних засобів і ди-наміка окремих їхніх видів. У процесі цього аналізу основні за-соби поділяються на активні і пасивні їхні види. До активних видів відносять машини, механізми, устаткування й інвентар, використовувані в торгово-технологічному процесі. До пасив-них видів відносять торгові будинки, приміщення, споруди. Найважливішим показником оцінки складу основних засобів є частка активної частини в їхній загальній сумі.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Ha третьому етапі визначають міру зношеності основних за-собів, що характеризує їхній “вік”. Для цього розраховується ко-ефіцієнт зносу і коефіцієнт придатності основних засобів:

и          зв

                        303      _ _       m

 

га         03

де    К3оз ~~ коефіцієнт зносу основних засобів;

Кпоз - коефіцієнт придатності основних засобів; ЗВ03 - залишкова вартість основних засобів; ПС03 - первісна (відбудовна) вартість основних за-собів. Ці коефіцієнти розраховуються за основними засобами в цілому, за окремими їх видами і різновидами.

На четвертому етапі вивчається інтенсивність відновлен-ня засобів за такими показниками:

а)         коефіцієнт відновлення основних засобів

ВЗВ03

к   -—ш— >

ВОЗ    т-4/^іп

воз

кзп

де    КВОз - коефіцієнт відновлення основних засобів;

ВЗВОз _ вартість знову введених основних засобів у звітному періоді;

ВОЗкзп - вартість основних засобів на кінець звітно-го періоду.

б)         коефіцієнт вибуття основних засобів:

Вюз

К    =   >

ВИБ    т-4/^іп

BOJ

кзп

де    КВИБ - коефіцієнт вибуття основних засобів;

 

ВВОС – вартість вибулих основних засобів у звітному періоді. в) швидкість відновлення основних засобів

1

 

ОЗ

ШВ      К

де: ОЗшв - швидкість відновлення основних засобів. На п’ятому етапі вивчається ефективність використання основних засобів. Найважливішими показниками є:

а)         фондовіддача, вона характеризує обсяг реалізації то-

варів на одиницю основних засобів:

Р

Ф   =   = , ОС

де    Фв - фондовіддача;

Р - загальний обсяг реалізації товарів у звітному періоді;

ОС   - середня вартість основних засобів у звітному періоді;

б)         фондовіддача, що характеризує середню суму основних

засобів, які припадають на одиницю реалізації товарів:

_ ОС

Ф  -—  ; Р

в)         рівень рентабельності основних засобів, що характери-

зує суму прибутку в розрахунку на одиницю основних засобів:

П*100

УР       =          =               >

ОС       ОС

де П - сума прибутку.

Визначення розміру потреби в прирості основних засобів здійснюється на просте відтворення (нагромадження аморти-

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

заційних відрахувань) і розширене відтворення, що являє собою запровадження в дію нових їхніх видів не тільки за ра-хунок амортизації, а й інших фінансових засобів. Загальна по-треба в прирості основних засобів у планованому періоді в процесі розширеного їхнього відтворення визначається так:

^

=ГО      +Н    +В+В

о.з       о.з       о.з       Ф         м

де: АП0 з - загальна потреба в приросту основних засобів у плановому періоді; П00 з - загальна потреба в основних засобах у плано-

вому періоді. її можна визначити, помноживши пла-нову суму реалізації товарів на показник ємності фондів;

Н0 з - наявність основних засобів на початок плано-ваного періоду;

Вф - передбачуване вибуття основних засобів у пла-нованому періоді у зв’язку з їхнім фізичним зносом; Вм - передбачуване вибуття основних засобів у пла-нованому періоді в зв’язку з їхнім моральним зносом. Потреба в прирості основних засобів може бути задоволе-

на   за   рахунок:   а)   придбання   нових   видів   у   власність

підприємства; б) шляхом оренди (лізингу).

Приріст власних основних засобів буде означати лише

їхнє придбання у власність підприємства:

ДІІІ      = ДГТ    _А„,,

1          0.3       '   ~       о.з      о.з

де АПСо.з - необхідний приріст власних основних засобів;

АПСо.з - загальна потреба основних засобів;

Ао.з - потреба в приросту за рахунок оренди (лізингу).