Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Аналіз оборотних активів : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

5.2. Аналіз оборотних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Метою аналізу є виявлення тенденцій динаміки загально-го обсягу, складу оборотних активів, а також вивчення ефек-тивності їхнього використання. Ефективність оборотних активів характеризується трьома найважливішими показни-ками: коефіцієнтом оборотності, періодом обороту, рівнем рентабельності. Коефіцієнт оборотності оборотних активів визначається так:

 Р КОоа = = , ОА

де    Р    обсяг реалізації товарів на підприємстві в розгля-нутому періоді;

ОА - середня сума оборотних активів у розглянуто-му періоді. Період обороту оборотних активів визначається за форму-лою

 ОА  „„            Д

ПО     =                      ПОоа =           '

оа       Ро         КОоа

де    ПОоа- період обороту оборотних активів у днях обо-роту;

Р0 - одноденний обсяг реалізації товарів у розгляну-тому періоді;

Д - число днів у розглянутому періоді (рік - 360, квартал - 90, місяць - 30). Рівень рентабельності оборотних активів визначається так:

П*100

ур   =^     ,

ОА

де: П -- сума прибутку підприємства в розглянутому періоді.

Оптимізація структури оборотних активів охоплює два етапи.

На першому етапі оптимізації в торговому підприємстві розраховуються нормативи окремих видів оборотних активів, авансованих у товарні запаси, що відволікаються в дебіторсь-ку заборгованість, і збережених у формі залишку коштів. Об-сяг нормованих засобів окремих видів оборотних активів виз-начається в першу чергу планованим обсягом реалізації то-варів і періодом їхнього обороту на даному торговому підприємстві. На другому етапі оптимізації структура оборот-них активів уточнюється з позицій їхньої ліквідності. Хоча усі види оборотних активів так чи інакше є ліквідними, загальний рівень їхньої ліквідності повинен забезпечувати необхідний рівень платоспроможності торгового підприємства по поточ-них фінансових зобов’язаннях протягом усього планового періоду. Для зручності аналізу оборотні активи торгового підприємства поділяються на три групи:

1)         активи в готових засобах платежу, тобто кошти в касі, на розрахункових рахунках і в інших формах, короткострокові фінансові вкладення;

2)         активи у швидколіквідній формі - це короткострокова дебіторська заборгованість по поточних господарських опе-раціях;

3)         активи в слабколіквідній формі - це товарні запаси, за-паси матеріалів, запаси малоцінних предметів і предметів, що швидко зношуються, безнадійна дебіторська заборгованість, інші види.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

У процесі цього етапу оптимізації з урахуванням обсягу і графіка платіжного обороту торгового підприємства повинна бути визначена незнижувана сума оборотних активів у формі готових засобів платежу.

Прискорення оборотності оборотних активів дає можливість збільшити прибуток торговому підприємству, в якого є потреба вивільнити певну їх суму, тому що між швидкістю обороту цих активів і їхнім розміром існує про-порційна залежність. Суму оборотних активів, що вивільня-ються в процесі прискорення їхнього обороту, можна визначи-ти за формулою

де:   ЕОА - економія суми, що досягається, оборотних ак-

тивів у процесі прискорення їхнього обороту;

П00АФ - період обороту оборотних активів у перед-

плановому періоді, у днях;

П00АП - планований період обороту оборотних ак-

тивів, у днях;

Р0 - планований одноденний обсяг реалізації товару. Регулюючи склад оборотних активів за періодом їхньої оборотності, можна домогтися прискорення загальної їхньої оборотності.

Як і будь-який вид активів, оборотні активи повинні при-носити торговому підприємству певний прибуток. Цей прибу-ток генерується в процесі всієї господарської діяльності торго-вого підприємства. Разом з тим окремі види оборотних активів здатні приносити торговому підприємству і прямий доход у формі відсотків та дивідендів у процесі їхнього використання. Усі види оборотних активів піддаються ризику втрат, тому необхідно мінімізувати втрати в процесі використання обо-ротних активів. Це інфляція, несприятлива кон’юнктура, ри-зик, неповернення дебіторської заборгованості, природний збиток товарів та ін. Для керування мінімізацією втрат з ура-

хуванням цих факторів оборотні активи прийнято поділяти на дві груп:

1)         оборотні активи, піддані інфляції, - грошові активи, ко-роткострокові фінансові вкладення у формі депозитних внесків і окремих фондових інструментів, дебіторська забор-гованість;

2)         оборотні активи, не піддані інфляції, - запаси товарів і матеріалів, малоцінних предметів та предметів, що швидко зношуються, й деякі інші.

Товарні запаси в підприємств торгівлі складають 70-90% загальної суми оборотних активів, тому авансування засобів у товарні запаси потребує уважного розгляду. Основними за-вдання при цьому є:

а)         визначення необхідного обсягу засобів;

б)         забезпечення своєчасного залучення в товарообіг зай-

вих запасів товарів;

в)         реальне відображення в обліку вартості товарних за-

пасів в умовах інфляції.

Необхідний обсяг фінансових засобів, авансованих у фор-мування товарних запасів, визначається за формулою

ОА   =Н   *3  +10   ,

тз         тз         °          зк

де    ОАтз - сума засобів, авансованих у товарні запаси в

плановому періоді;

Нтз - норматив товарних запасів на кінець планового

періоду, у днях;

30 - одноденний обсяг реалізації товарів у плановому

періоді в цінах закупівлі;

Юзк - сума витрат обігу, яка відноситься на запаси

товарів на кінець планового періоду. Особливе місце належить коштам, що відволікаються в дебіторську заборгованість. Тут два напрями:

1) формування прийнятних термінів розрахунку за това-

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

ри, що поставляються;

2) формування умов надання покупцям споживчого кре-диту.

При цьому виконуються такі процедури: виявляються фінансові можливості надання торговим підприємством спо-живчого кредиту; визначається гранична сума оборотних ак-тивів, що відволікаються в дебіторську заборгованість за спо-живчим кредитом; визначаються групи товарів, по яких на-дається споживчий кредит; встановлюються ліміти розмірів наданого кредиту. Оцінюється розмір фінансових втрат від відволікання оборотних активів і форм їхньої компенсації; формуються системи штрафів за прострочення виконання зо-бов’язань; визначення процедури стягнення простроченої дебіторської заборгованості за споживчим кредитом.

Для забезпечення постійної платоспроможності торгового підприємства необхідно:

а)         визначити мінімально необхідну потребу в грошових

активах у плановому періоді;

б)         розподілити загальну потребу в грошових активах за

видами валют;

в)         спланувати потік платежів;

г)         забезпечити рентабельне використання тимчасово

вільного залишку грошових активів.

Мінімально необхідну потребу в грошових активах у плано-вому періоді визначають за формулою

Р

ДА  •„ =          * Щ     '

Т/7"     П

Ю

ЛА

де:   ДАтіп- мінімально необхідна потреба в грошових ак-тивах у плановому періоді;

РДА - планований обсяг витрати коштів на закупівлю товарів та інших господарських операцій торгового підприємства;

КОДА – коефіцієнт оборотності грошових активів в аналогічному за терміном передплановому періоді; КНП – коефіцієнт нерівномірності потоку платежів. Розподіл загальної потреби в грошових активах за ви-дами  валют  здійснюється  в підприємствах,  що  ведуть зовнішньоекономічну діяльність.