Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. АКТИВИ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 5.1. Склад активів торгового підприємства : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

5. АКТИВИ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 5.1. Склад активів торгового підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Майно підприємств торгівлі може бути збільшене через удосконалення механізму взаєморозрахунків між підприємствами і їхньою монетаризацією, підвищення платіжної дисципліни і гарантованості платежів, а також сприяння використанню сучасних методів фінансування роз-витку операційних активів через фінансовий лізинг, зокрема, – це необхідні складові частини державного регулювання підприємницької діяльності в найближчій перспективі. Фор-мування стабільної вітчизняної товарної пропозиції на внутрішньому ринку залежить від удосконалення інстру-ментів обмеження імпорту, квотування і ліцензування товарів українського виробництва. Не менше це вплине на рівень за-хищеності внутрішнього ринку від проникнення контрофакт-ної продукції, сприяння створенню в сфері виробництва й обо-роту високопрофесійного кадрового потенціалу ринкової орієнтації. Від нарощування випуску конкурентоспроможної продукції споживчого призначення на основі ефективного ви-користання сировинної і виробничої бази зростатиме прибуток українських підприємств. Визначення пріоритетів в економічному розвитку областей і сфер економіки України може бути досягнуте на основі відновлення практики складан-ня на державному і регіональному рівнях товарних балансів по найбільш важливих групах товарів.

Для здійснення перерахованих проблем кожне торгове підприємство повинне мати у своєму розпорядженні визначе-не майно, що належить йому на правах власності. Усі види та-кого майна називаються активами торгового підприємства.

Залежно від характеру участі в господарському процесі вони поділяються на оборотні і позаобігові активи.

Оборотні активи (оборотний капітал) являють собою су-купність майнових цінностей торгового підприємства, що об-слуговують поточний господарський процес і цілком спожива-ються протягом одного торгово-виробничого циклу. У нашій практиці обліку до них відносяться майнові цінності усіх видів з терміном використання до одного року і вартістю до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Активи основного капіталу являють собою сукупність майнових цінностей торгового підприємства, що багаторазо-во беруть участь у процесі господарської діяльності, перено-сять на витрати обігу свою використану вартість частинами. У нашій практиці обліку до них відносять майнові цінності усіх видів з терміном використання понад один рік і вартістю понад 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У складі оборотних активів торгового підприємства є такі їх види:

1.         Запаси товарів. До них відносяться товарні запаси усіх видів, призначених для реалізації. У складі балансу вони відбиваються як за покупною, так і за продажною вартістю.

2.         Запаси матеріалів, малоцінних предметів і предметів, що швидко зношуються. До складу матеріалів включаються різноманітні їхні види, призначені для ремонту, і пакувальні матеріали. До складу малоцінних предметів і предметів, що швидко зношуються, входять засоби праці з терміном експлу-атації до одного року і вартістю до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3.         Дебіторська заборгованість. Сюди відноситься забор-гованість юридичних і фізичних осіб торговому підприємству за товари й інші види заборгованості

4.         Грошові активи. До них відносяться кошти торгового підприємства в касі, на розрахунковому і валютному рахунках та в інших формах.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

5.         Короткострокові фінансові вкладення у вигляді вкла-дення засобів підприємства в різні цінні папери, на депозитні рахунки в банках тощо на термін не менш одного року. За своїм економічним змістом вони являють собою форму тимча-сового використання вільних грошових активів торгового підприємства з метою одержання доходів по них у короткост-роковому періоді.

6.         Інші види оборотних активів. До них відносяться вит-рати майбутніх періодів (витрати, зроблені в даному звітному періоді, але які будуть віднесені на витрати обігу в майбутніх звітних періодах) і деякі інші види витрат.

У складі необоротних активів виділяють такі види:

1.         Основні засоби. До їхнього складу входять належні тор-говому підприємству засоб праці у формі будинків, приміщень, машин, механізмів, устаткування тощо з терміном служби понад один рік і вартістю понад 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2.         Нематеріальні активи, до яких відносять придбані права користування товарними знаками, “ноу-хау”, авторськи-ми правами й інші аналогічні майнові права.

3.         Незавершені капітальні вкладення в реконструкцію приміщень і інших об’єктів, нове будівництво.

4.         Довгострокові фінансові вкладення. Фінансові інвес-тиції на термін понад один рік у статутні фонди спільних під-приємств, у різноманітні фондові і грошові інструменти (акції, довгострокові облігації, довготермінові депозитні вклади).

5.         Інші види необоротних активів – устаткування, призна-чене до установки, розрахунки з учасниками тощо.

Визначення потреби в окремих видах активів нового торго-вого підприємства здійснюється в процесі розроблення бізнес-плану його проекту. Склад його активів має ряд відмітних рис:

1) у складі оборотних активів на цій стадії цілком відсутня дебіторська заборгованість, тому що торгова діяльність ще не починалася. До мінімуму зведений розмір короткострокових фінансових вкладень (за винятком внеску засновників у ста-тутний фонд у формі окремих фондових або грошових інстру-ментів);

б) У складі необоротних активів на цій стадії практично цілком відсутні нематеріальні активи, незавершені капітальні вкладення і довгострокові фінансові вкладення.

Розрахунок потреби в активах нового торгового підприємства здійснюється в розрізі таких їхніх видів: а) ос-новні засоби; б) запаси товарів; в) запаси матеріалів, ма-лоцінного інвентарю, що швидко зношується; г) грошові акти-ви. Потреба в основних засобах розраховується диференційо-вано в розрізі таких видів: а) будинки, приміщення і споруди; б) машини й устаткування; в) інші види основних засобів.

В основу розрахунку покладені такі показники:

1)         планований обсяг і склад реалізації товарів;

2)         використовувані технології товару і методи продажу товарів;

3)         експлуатаційна продуктивність окремих видів машин, механізмів, устаткування;

4)         ринкова вартість окремих видів основних засобів;

5)         вартість установки машин, механізмів, устаткування.

Розрахунок потреби в окремих видах устаткування визна-

чається за формулою

 Рп*СЄ    ,    ,7

Поб =  + У    '

ПРе

де    Поб - потреба в устаткуванні, г.о.;

Рп - планований обсяг реалізації товарів, г.о.; ПРе - експлуатаційна продуктивність розглянутого виду устаткування (виражена у вартісному обсязі то-варів);

Се - ринкова вартість одиниці розглянутого виду ус-таткування;

У - вартість установки даного виду устаткування. Орендовані основні засоби з розрахункової потреби ви-ключаються.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Потреба в запасах товарів визначається шляхом множен-ня одноденного обсягу реалізації на норму запасу в днях. Для усереднених розрахунків ця норма на первісному етапі діяль-ності торгового підприємства приймається за 60 днів. Потреба в запасах матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних пред-метів установлюється методом прямого рахунку за окремими різновидами з урахуванням особливостей створюваного тор-гового підприємства. Потреба в грошових активах ґрунтується на визначенні майбутнього їхньої витрати на оплату праці пер-соналу, на авансові податкові платежі, на рекламу, комунальні послуги й тощо. Обсяги грошових активів у цьому випадку розраховуються, виходячи з практики на майбутні три місяці.

Оборотні активи характеризуються такими позитивними особливостями:

1)         високою ліквідністю;

2)         високим ступенем структурної трансформації, тому що можуть бути легко перетворені з одного виду в інший;

3)         легкістю керування, через що швидкість їхнього оборо-ту може бути підвищена;

4)         великою пристосовністю до змін кон’юнктури спожив-чого і фінансового ринків.

Однак вони мають рід недоліків:

1)         частина оборотних активів, що знаходяться в грошовій формі, піддається утраті вартості в процесі інфляції;

2)         тимчасово вільні грошові активи генерують менший прибуток порівняно з тимчасово вільними необоротними акти-вами, а зайві запаси товарів не тільки не генерують прибуток, а й спричинюють додаткові витрати обігу по їх збереженню;

3)         запаси товарів у процесі їхнього перебування в мага-зині піддаються постійним втратам у зв’язку з природним збитком;

4)         значна частина оборотних активів піддається фінансо-вому ризику втрат у зв’язку з несумлінністю партнерів, по-купців і персоналу.

Необоротні активи характеризуються такими позитивни-ми особливостями:

1)         практично не піддаються дії інфляції;

2)         їм властивий менший фінансовий ризик втрат у про-цесі господарської діяльності торгового підприємства; вони практично захищені від несумлінних дій партнерів по госпо-дарських операціях;

3)         здатні генерувати стабільний прибуток при несприят-ливій торговій кон’юнктурі, а при недоцільності їхнього вико-ристання в торгово-технологічному процесі підприємства мо-жуть бути передані в оренду іншим господарюючими суб’єктам;

4)         сприяють запобіганню (істотному зниженню) втрат то-варів та інших матеріальних оборотних активів у процесі їхнього збереження;

5)         їм властиві великі резерви істотного розширення обсягу товарообігу в періоди підйому кон’юнктури споживчого ринку.

Разом з тим необоротні активи мають ряд недоліків:

1)         піддаються моральному зносу (особливо активна части-

на основних фондів), у зв’язку з чим, навіть тимчасово виведе-

ні з експлуатації, ці активи втрачають свою вартість;

2)         важко піддаються фінансовому керуванню, тому що слабко мінливі в структурі в короткому періоді часу;

3)         здебільшого вони відносяться до групи неліквідних ак-тивів (у короткому періоді часу) і не можуть бути засобом забез-печення потоку платежів при зниженні рівня платоспромож-ності торгового підприємства і загрозі банкрутства.

Оптимізація співвідношення оборотних і необоротних ак-тивів повинна здійснюватися з урахуванням форм товарної спеціалізації підприємства, розміру його товарних запасів, за-стосовуваних методів продажу товарів, забезпечення достат-ньої ліквідності активів і платоспроможності підприємства, зниження рівня його господарських ризиків. При сприятливій кон’юнктурі споживчого ринку насамперед знижується потре-ба у необоротних активах, а в складі оборотних активів – у за-Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

пасах товарів у зв’язку з уповільненням їхньої оборотності. Вільні грошові активи використовуються в цьому періоді в різних формах фінансових інвестицій. При сприятливій кон’юнктурі нарощування окремих видів активів торгового підприємства здійснюється в зворотному порядку - від за-пасів товарів до необоротних активів.