Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Розвиток внутрішнього ринку на складному шляху ре-формування економіки України зазнав різкого падіння як ре-альних доходів населення, так і прибутків торгових підприємств. Разом з тим частка торгівлі у формуванні внутрішнього валового продукту України досить вагома і має стабільну тенденцію до збільшення. У 1990 р. торгівля і гро-мадське харчування давали 4,5 % ВВП країни, у 1995 р. 5,9 %, у 2000 р. – 9,1 %, у 2001 р. – 9,3%.

Значну роль відіграє торгівля й у формуванні прибутко-вої частини бюджетів усіх рівнів. У загальній сумі податкових відрахувань підприємств (податку на додаткову вартість, ак-цизного збору, податку на прибуток і деяких інших) податкові виплати підприємств торгівлі і ресторанного господарства становили в 2000 р., наприклад, 39,1 млрд грн, або 36 %.

Характерною рисою сучасного етапу розвитку є важлива роль торгівлі України в забезпеченні зайнятості населення, відповідно – і у формуванні його грошових доходів. За даними статистичних обстежень, у торгівлі вже працює майже шоста частина усього економічно активного населення України.

Загальний обсяг роздрібного товарообігу в країні досяг у 2001 р. 34,05 млрд грн, у якому тільки 3,3 % становить продаж товарів за безготівковими розрахунками. Порівняно з 2000 р. роздрібний товарообіг підприємств, що є юридичними особа-ми, зріс у 2001 р. на 18,2 %. Ще вищі темпи нарощування роздрібного товарообігу спостерігалися в 2002 р. Роздрібний товарообіг у сільських місцевостях розвивався інтенсивніше, ніж у міських. Але його частка продовжує залишатися протя-гом останніх двох років дуже низькою – на рівні 12 % від за-гального обсягу товарообігу по підприємствах, що є юридич-ними особами, у той час як частка сільського населення Ук-раїни на кінець 2001 р. становила понад третину всієї його чи-сельності.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Проте гострота проблеми низької ефективності господарю-вання в цій галузі ще не зменшилася. Протягом останніх років кінцеві фінансові результати більшості торгових підприємств у цій галузі в цілому мали негативне значення: сума збитків у торгівлі в 1998 р. становила 1,9 млрд грн, у 1999 р. – 1,6 млрд грн. Тільки в 2000 р. у торгівлі отримано сукупного прибутку – 1,1 млрд грн, що вкрай недостатньо для забезпечення її ефек-тивного розвитку. Революційні перетворення в економіку торгівлі вносять інформаційні технології, що є сукупністю ме-тодів, пристроїв і програмного забезпечення, які використову-ються для оброблення інформації. Інтегрована система керу-вання витратами й фінансовою звітністю, що завершується створенням ERP – системи планування ресурсів підприємства. Інтегрована система включає підсистеми:

•          зовнішньої фінансової звітності;

•          керування видами діяльності;

•          оцінки операційної діяльності й результативності стра-тегії.

Низький рівень банківського кредитування торгової діяльності (особливо довгострокового) пов’язаний з його ви-сокою вартістю й ускладненнями, що виникають при викори-станні традиційної схеми банківського кредитування. Цю не-гативну тенденцію можна змінити шляхом створення широ-ких можливостей мікрокредитування (надання кредитів розміром до 15 тис. євро в гривневому еквіваленті на термін до одного року без обов’язкового забезпечення заставою), що було б орієнтоване на широке коло малих підприємств торгівлі. Такий засіб фінансування може бути покладено на спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні установи, як запропоновано в проекті відповідного Закону України “Про мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва спеціалізованими установами”, який внесено на розгляд Вер-ховної Ради України.