Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5. Логістика : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

3.5. Логістика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Особливе місце в організації і керуванні торговими підприємствами займає логістика. Це наука про планування транспортування, складування й інших матеріальних і нема-теріальних операцій, зроблених у процесі доведення готової продукції до споживача, відповідно до інтересів і вимог остан-нього, а також передачу, збереження й оброблення відповідної інформації.

Один з основних принципів логістики грунтується на твердженні: що неможливо виміряти – те неможливо планува-ти і тим неможливо керувати. Основними критеріями в логістичних схемах є: “точно в термін”, “якість гарантована”, “точна кількість”, “швидке реагування”.

Комерційна логістика пов’язана з проблемами забезпечен-ня процесу виробництва матеріальними ресурсами. Ці пробле-ми виникли в 60-х роках минулого століття, а причини їхньо-го виникнення пов’язані зі значним зростанням витрат на ут-римання запасів і транспортування продукції фірм. Тому фірми почали проводити дослідження у сфері просування ма-теріального потоку в каналах розподілу, скорочення витрат на зберігання запасів і транспортування продукції. У зв’язку з

цим в економіці сформувалася нова наука – логістика. Основні проблеми:

1.         Планування матеріальних запасів.

2.         Транспортування продукції – вибір виду транспорту, складання графіків обслуговування споживачів.

3.         Складування і складське оброблення – розміщення складів, керування складською переробкою, упакування і т.д.

4.         Інформація – оброблення запасів, прогнозування по-питу.

5.         Інші функціональні сфері логістики – кадри, що обслу-говують виробництво.

Логістика є життєво важливим компонентом економіки, і у 80-ті роки вона дуже швидко поширилася на Заході і в США. Наприклад, у США витрати на логістику в національному масштабі оцінюються в розмірі 15–23% валового національно-го продукту. І одна з основних причин, на думку американсь-ких економістів, – це процес дорегулювання економіки. Дер-жавний і приватний сектори виявляють зростаючу цікавість до сфери комерційної логістики.

У логістичних рішеннях беруть участь:

•          продуценти (ті, хто виробляє продукти), постачальники;

•          у приватному секторі споживач формує попит на про-дукцію виготовлювача. Виготовлювач виступає як по-стачальник. Він домовляється з транспортними агент-ствами про переміщення сировинних матеріалів на підприємство, а готової продукції – з підприємства на ринки. Таким чином, попит на транспортні перевезення – це виробничий попит. Уряд забезпечує значну частку транспортної інфраструктури, керує і керує послугами.

Найбільш узагальнено логістика – це процес керування матеріальним потоком. Для його вивчення складаються еко-номічні моделі, що характеризують вплив різних економічних показників на його величину. Мета моделі – з’ясувати, як ек-зогенні змінні впливають на ендогенні.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Припустимо, що величина попиту (матеріальний потік) Qj залежить від тарифу за перевезення продукції Рв і сукупного до-ходу споживача У. Цю залежність виразимо рівнянням попиту

Q   =Dx(Ps+y).

Припустимо також, що матеріальний потік залежить від тарифу на перевезення Рв і ціни на пально-мастильні ма-теріали (ПММ) - Pf, тоді:

Qs = S х (Рв + Рг ) ш

Припустимо також, що перевезення змінюється так, щоб забезпечувалася рівновага попиту та пропозиції:

Q   = Q   .

Ці три рівняння і складають модель “матеріальний потік”, які можна проілюструвати на діаграмі (рис. 7):

 

 

Ðâ

ціна (тариф)

Ðопт

Q

Рис. 7. Баланс пропозиції та попиту: S – пропозиція; D – попит; Q – обсяг матеріального потоку

Крива попиту показує співвідношення між тарифом на пе-ревезення при постійному рівні сукупного доходу споживачів і матеріальним потоком. Оптимальний обсяг матеріального по-току визначиться в точці А перетинанням двох кривих (попиту та пропозиції). У цій точці встановлюється рівноважна ціна (тариф) на перевезення продукції й оптимальний матеріаль-ний потік, що відповідає попиту за цією ціною (тарифу).

Однак при зростанні сукупного доходу споживачів збільшується попит на потік матеріалів, тобто зміна однієї ек-зогенної змінної (сукупний доход У) впливає на обидві ендо-генні перемінні: тарифи на перевезення і потік матеріалів. При підвищенні ціни на пально-мастильні матеріали пропозиція продукції (потік матеріалів) S зменшується, а ціна за переве-зення продукції (потік матеріалів) збільшується (рис. 8).

 

рв

 

ціна

тариф  D         D,        \А1                  ' S

Р                                                        

Р                                 Ао\                 

 

                                  

           

            ч D,

                        1                      ■, D    

 

 

н ,                              

            D         S1        '      S

\/

            \ А1                

р1                    A        

р0        si      X

s / \      і           \    D

 

 

 

Qo    Qi           Q

Обсяг

матеріало-

потоку

 

Qo    Qi

 

Q

Обсяг

матеріало-

потоку

 

Рис. 8. Обсяг загальних змін при зміні потоку матеріалів

Розглянемо умови роботи логістики.

1. Запаси відіграють буферну роль між транспортом, ви-робництвом і реалізацією. Завдяки їм економічно й ефективно

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

функціонує уся виробнича система. Величина виробничих за-пасів повинна бути оптимальною для всієї виробничої системи.

2.         Транспорт при логістичному підході – це не тільки пе-

ревезення від постачальника до споживача, з підприємства на

склад, зі складу на склад, а також доставка зі складу спожива-

чеві. Основними характеристиками транспорту є вартість і

ступінь надійності.

3.         Складське господарство – це складські приміщення для зберігання матеріалів, розміщення складських приміщень і їхнє використання.

4.         Інформація. Будь-яка логістична система керується за допомогою інформаційної і контролюючої підсистеми, що пе-редає замовлення, вимоги про відвантаження і транспортуван-ня продукції, підтримує рівень замовлень.

5.         Інші функціональні області: виробниче планування і контроль над потоком матеріалів у процесі виробництва і спо-живання.

 

5.1.      Кадри – важливий складовий елемент логістики. Їхньому підбору і підготовці надається велике значення.

5.2.      Обслуговуючі виробництво підрозділу логістики, що обслуговують процес виробництва, повинні не тільки визнача-ти його потреби, а й бути здатними згладжувати коливання попиту та пропозиції. Основною проблемою для неї є визна-чення розміру і розміщення підприємств. При розробленні враховуються моделі логістичної системи (табл. 17):

Логістична система усе більше застосовується в прак-тичній діяльності різних підприємств, вона лягає в основу еко-номічної стратегії фірми, коли логістика використовується як знаряддя в конкурентній боротьбі і розглядається як уп-равлінська логіка для реалізації планування, розміщення і контролю над фінансовими і людськими ресурсами. Такий підхід забезпечує тісну координацію логістичного забезпечен-ня ринку і виробничої стратегії. Якщо цього вдається досягти, то результатом є: необхідний асортимент запасів у потрібному

Таблиця 17

Фактори логістичної системи

 

Деякі елементи логістичної системи          Фактори, необхідні при розробці логістичної системи

Кількість і розміщення виробничих одиниць        Їх необхідно здійснювати з урахуванням постачальників продукції. Транспортні витрати, кількість продукції, що випускається

Кількість і розміщення складів         Вони можуть бути на підприємстві, у складському центрі і на проміжному складі

Транспортна модель            Має визначати оптимальні транспортні моделі

Зв'язок            Для ефективної роботи всі підрозділи, що входять у логістичну систему, повинні бути пов'язані з інформаційною, контрольною, і транспортною мережею

Інформаційний зв'язок         Повинен бути чітко налагоджений інформаційний зв'язок за допомогою комп'ютерів

місці в придатний час. Координація зовнішнього і внутрішнього транспорту, що гарантує своєчасну доставку відповідно до економічних вимог, раціональне розміщення складського господарства і застосування упакування, що відповідає вимогам транспорту й дає можливість мінімізувати витрати сировини, знизити запаси у виробництві і готовій продукції, синхронізацію замовлень та транспорту.

Основою для аналізу системи логістики є концепція за-гальних витрат керування логістикою, що розглядає взаємини логістики і витрат виробництва. Спроби мінімізувати витрати якого-небудь окремого виду діяльності можуть призвести до підвищення усіх витрат при організації потоку матеріалів. Корінна перебудова, реорганізація і реконструкція спричиня-ють істотні витрати. У той же час прийняття концепції логістики дає можливість заздалегідь визначити рамки роз-витку і домагатися його еволюційним шляхом. Ця концепція не тільки поєднує керування розрізненими функціями поста-чання, а й підвищує ефективність діяльності підприємств-спо-живачів. Витрати на фізичне забезпечення і розподіл амери-канської промисловості становлять близько 20% ВВП.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Увагу промислового менеджменту до логістики звернено тому, що концентрація на підвищення окремих процесів по-стачання виробництва або реалізації – це тупикова колія, що може призвести до розбалансування системи. На практиці традиційні цілі логістики часто вступають у конфлікт із ціля-ми маркетингу і виробництва. Ціль – загальний оптимум.