Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Аналіз витрат обороту : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

3.2. Аналіз витрат обороту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Аналіз витрат обороту спрямований на виявлення мож-ливостей підвищення ефективності роботи торгового підприємства за рахунок більш раціонального використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Завданням повного аналізу витрат обігу є визначення:

1)         очікуваних (фактичних) рівнів і суми витрат, виконан-ня плану витрат обігу в загальному рівні і за окремими стат-тями витрат;

2)         динаміки і ступеня виконання плану за витратами;

3)         розміру і темпу зміни фактичного (очікуваного) рівня витрат обігу порівняно з плановим рівнем;

4)         величини економії або перевитрати коштів за загаль-ним рівнем та окремими статтями;

5)         змін величини впливу основних факторів на відхилен-ня фактичних витрат від планових;

6)         змін у витратах обігу в підвідомчих підприємствах;

7)         обґрунтованості і напруженості за витратами обігу на підставі “поводження” витрат;

8)         витрати праці для окремих видів товарів;

9)         величини розходжень порівняно з витратами конку-рентів.

За підсумками аналізу складають пояснювальну записку, в якій дають конкретні рекомендації з керування витратами і ліквідації нераціональних поточних витрат у торгівлі. Аналіз витрат обігу здійснюється в основному за показниками його рівня, тому що за оцінкою витрат у вартісному вираженні не можна судити про їхню об’єктивність. Перед початком аналізу перевіряють вірогідність даних і забезпечують їх порівнянність, тобто враховують інфляцію, зміну тарифів та ін.

Відносну зміну рівня витрат визначають як різницю між фактичним (очікуваним) рівнем і плановим.

Відносну економію або перевитрату витрат обігу в сумі визначають так: величину товарообігу множать на розмір зміни рівня витрат обігу і ділять на 100.

<2*АШО

Е0 =    •

100

Абсолютну економію або перевитрату розраховують як різницю між фактичною (очікуваною) сумою витрат і плано-вою (прогнозованою). Інтенсивність зміни рівня витрат ха-рактеризується темпами їхнього зниження або підвищення (Тзм) і вимірюється як відношення розміру їхньої зміни (АУи.о) до первісного рівня (АУи.о), або як частка від розподілу зміни

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

рівня витрат на плановий рівень:

 7-ГТ Т

иУио

Наступним етапом аналізу є вивчення складу і структури витрат, дотримання кошторису за окремими видами витрат. Насамперед вивчаються статті, на які припадають найбільша частка у витратах обороту, й умовно-постійні витрати. Оцінку виконання кошторису витрат обороту по умовно-перемінних статтях варто давати за їх рівнем, a no умовно-постійних - за їх абсолютною величиною.

До факторів, що знижують рівень витрат, відносяться:

•          зростання обсягу товарообігу і ролі дрібнооптового обороту в його складі;

•          збільшення в структурі товарообігу частки менш мало-витратних товарів;

•          підвищення ефективності праці торгових працівників;

•          впровадження прогресивних методів продажу, повне використання виробничих потужностей, збільшення товарообігу в розрахунку на 1 м2 торгової площі, зростання технічної оснащеності;

•          раціональне використання оборотних коштів, недопу-щення випадків утворення наднормативних запасів то-варів;

•          прискорення товарооборотності;

•          повна ліквідація усіх видів непродуктивних витрат і втрат;

•          зменшення оборотності товару;

•          укрупнення торгових підприємств;

 

•          удосконалювання керування торгівлею. Фактори, що спричинюють зростання витрат:

•          зменшення обсягів продажу;

•          збільшення в структурі товарообігу частки товарів з

порівняно високим рівнем витрат обігу;

•          уповільнення товарооборотністі;

•          збільшення обсягів кредитів;

•          підвищення цін, ставок, окладів, тарифів;

•          підвищення якості обслуговування;

•          збільшення кількості послуг, що робляться покупцям. Одним з основних факторів, що впливають на рівень і су-

му витрат обігу, є обсяг товарообігу. 3 його зростанням, як правило, збільшується загальна сума витрат обігу і сума вит-рат за умовно-змінними статтями. Рівень витрат теж може підвищуватися. Умовно-постійні витрати зі збільшенням об-сягу продажу зростають практично незначно в сумі, але рівень їх може знижуватися або залишатися незмінним. Витрати обо-роту знижуються, якщо Iт> Iио, де Iт - індекс товарообігу; Iио -індекс витрат обігу.

Вплив обсягу товарообігу на витрати обігу визначається в такий спосіб: планову суму умовно-змінних витрат збільшуються на відсоток перевиконання або недовиконання (зростання або зниження продажу) плану товарообігу і підсу-мок ділять на 100. Якщо до отриманого результату додати су-му умовно-постійних витрат, то одержимо скориговану суму витрат обігу з урахуванням фактичного обсягу товарообігу. Якщо відняти з цієї скоригованої суми планову абсолютну ве-личину витрат обігу, то одержимо вплив зміни обсягу товаро-обігу на витрати обігу.

Наступним етапом аналізу повинно стати виявлення об’єктивності значного впливу інших факторів на витрати обігу. Якщо це зумовлено якісним удосконаленням процесу продажу, то така зміна витрат допустима; якщо ж ні, то варто терміново розробити заходи для зменшення впливу інших факторів на умовно-постійні витрати, що їх зазнає підприємство в процесі здійснення ним своїх функцій і задач.

На підставі експериментальних розрахунків виявлено, що при зростанні обсягу продажу на 1% рівень змінних витрат збільшується приблизно в таких розмірах:

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

1)         витрати на залізничні, водні, повітряні, автомобільні і

гужові перевезення на 0,6–0,8%;

2)         заробітна плата торгових працівників, залежна від обся-гу товарообігу на 0,6–0,9%;

3)         витрати по збереженню, підсортуванню й упакуванню товарів на 0,8–0,9%;

4)         зношення санітарного одягу, столової білизни, ма-

лоцінних предметів і таких, що швидко зношуються, на 0,6–

0,7%;

5)         витрати на рекламу для насиченого ринку на 0,6–0,7%.

Останніми роками сума і рівень витрат обігу перебуває під

впливом фактора цін. Це пояснюється переходом до вільного ціноутворення, інфляційними процесами, зниженням ефек-тивності суспільного виробництва, ринковими перетворення-ми. Зміна цін і тарифів впливає з різною силою і спрямо-ваністю, позначаючись майже на всіх матеріальних і прирівняних до них витрат. Рівень умовно-змінних витрат при зміні цін залишається колишнім. Рівень умовно-постійних ви-трат знаходиться в зворотній залежності від зміни рівня цін на товари. Зниження або збільшення витрат обігу за рахунок зміни цін, тарифів, ставок не характеризує ефективність робо-ти торгового підприємства, тому що зміна цін в основному має характер впливу факторів зовнішнього середовища.

Для розрахунку впливу цін на рівень витрат обігу не-обхідно мати дані про індекси цін на товари, індекси транс-портних тарифів, ставок орендної плати, тарифів на кому-нальні послуги, індекси посадових окладів, тарифних і відсоткових ставок за користування банківськими кредитами і позиками. Потім рівень витрат обігу за окремими статтями пе-рерозраховується в порівнянні ціни і тарифи. Різниця між рівнем витрат обігу в діючих цінах і порівнянних дасть вплив цінового фактора. Наочно це можна продемонструвати на прикладі двох табл. 14, 15.

Таблиця 14

Вихідні дані впливу цінових факторів на рівень витрат обігу

 

Вихідні дані    Минулий період       Звітний період

Товари           1          2,7

Транспортні тарифи, ставки орендної плати, тарифи на опалення, водопостачання і освітлення   1          10,5

Посадові оклади і тарифні ставки   1          3,0

Відсоткові ставки за кредити і позики       1          5,2

Таблиця 15

Розрахунок впливу цінових факторів на рівень витрат

 

Показники     Рівень витрат

у діючих цінах,

тарифах,

ставках           Рівень витрат

у порівнянних

цінах   Розмір впливу цінового фактора

Товарообіг     23 177 005      8 584 076

 

Рівень витрат обігу, в тому числі рівень витрат обігу за статтями, що не залежить від зміни цін на товари            10,12 3,09       22,07

[(10,2-3,9) X

x2,7+3,09]      -11,95

Транспортні витрати, витрати на оренду і утримання приміщень        2,31     0,22 (2,31:10,5)          +2,09

Витрати на оплату праці і залежні від фонду оплати відрахування       4,14     1,38 (4,14:3,0)            +2,76

Відсотки за користування кредитами і позиками 2,35     0,45

(2,35:5,2)        +1,9

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій