Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. ВИТРАТИ ОБІГУ 3.1. Витрати обігу торгового підприємства : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

3. ВИТРАТИ ОБІГУ 3.1. Витрати обігу торгового підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Високий рівень оподатковування торгової діяльності ско-вує підприємницьку ініціативу і не сприяє розвитку цієї сфе-ри. За часткою тіньового обороту торгівля займає одне з провідних місць у сфері економічної діяльності: у ній прихо-вуються від оподатковування значні суми доходів. Визначе-ним індикатором цього є те, що, незважаючи на збитковість у 1998–1999 рр. більшості торгових підприємств, кількість ре-альних банкрутств у цій сфері протягом цих років була не-значною.

Проте позитивні зрушення в економічному розвитку внутрішньої торгівлі протягом 2000–2001 рр. мали місце, уперше було досягнуто зростання фізичного обсягу товаро-обігу, про це, ще не дало можливості перебороти негативні наслідки економічної кризи. Продовжує залишатися дефор-мованим співвідношення продажу товарів по групах і каналах в цілому, в сільській місцевості і міських поселеннях. Потребує істотного нарощування інвестиційна активність тор-гових підприємств, насамперед за рахунок розширення інвес-тування національного капіталу. Значною перешкодою на шляху економічного розвитку торгової сфери залишається не-приступність банківських кредитів, насамперед, через їхню високу вартість. Щоб вирішити ці питання, потрібна ефектив-на державна підтримка.

І все-таки реальне зростання обсягу товарообігу за останні роки зумовило і певні позитивні зрушення в розвитку ма-теріально-технічної бази торгівлі, у впровадженні сучасних торгових технологій. Якісні зміни в цій сфері супроводжува-лися виникненням роздрібних підприємств західноєвропейсь-кого стандарту, великих оптово-роздрібних утворень, торго-

вих систем і корпоративної торгової мережі. Інтенсивно роз-вивалася фірмова торгова мережа товаровиробників, диска-унтна торгівля, електронна комерція.

Витрати обігу являють собою виражені в грошовій формі витрати живої й упредметненої праці по доведенню товару від виробника до споживача, перетворенню виробничого асорти-менту в торговий асортимент, організацію процесу купівлі–продажу і споживання, задоволення попиту спожи-вачів. Витрати обігу є суспільно необхідними витратами праці, що забезпечують виконання торгівлею своїх функцій і за-вдань. Витрати обігу характеризуються сумою і рівнем. Рівень визначається в роздрібній торгівлі у відсотках до роздрібного товарообігу, в оптовій торгівлі – у відсотках до оптового това-рообігу за участю в розрахунках, у громадському харчуванні – у відсотках до валового товарообігу громадського харчування. За цим показником роблять висновок про величину витрат на 1 грошову одиницю товарообігу, частку торгових витрат у роздрібній ціні, ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Витрати обігу умовно поділяють на чисті і додаткові. Чисті витрати – це витрати на організацію процесу купівлі – продажу, утримання адміністративно-управлінського апарату, витрати на облік і звітність. Додаткові витрати зумовлені про-довженням процесу виробництва в торгівлі (фасування, упа-кування) і перетворення виробничого асортименту в торговий асортимент. Частка чистих витрат обігу в оптовій торгівлі становить за даними експертів, близько 10–12%, у роздрібній торгівлі продовольчими товарами – до 40%, у роздрібній торгівлі непродовольчими товарами – 50%. З розвитком про-мисловості з наближенням до споживача частка додаткових витрат буде зменшуватись.

Поряд з показником витрат обігу в економіці використо-вують і показник витрат споживання. Вони являють собою вит-рати на пошук товару, його купівлю, доставку додому, підготов-Економіка т