Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. Структура й цілі системи бюджетів торговельного підприємства : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

2.3. Структура й цілі системи бюджетів торговельного підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Складання бюджетів має на меті такі цілі:

•          розроблення концепції ведення бізнесу:

•          планування фінансово-господарської діяльності підприємства на певний період;

•          оптимізація витрат і прибутку підприємства;

•          координація – узгодження діяльності різних підрозділів підприємства;

•          комунікація – доведення планів до відома керівників різних рівнів;

•          мотивація керівників на місцях на досягнення мети ор-ганізації;

•          контроль і оцінювання ефективності роботи керівників на місцях шляхом порівняння фактичних витрат з нор-мативом;

•          виявлення потреб у грошових ресурсах та оптимізація фінансових потоків.

Зазвичай бюджет складають на рік (табл.8), квартал, місяць. На багатьох підприємствах складають “ковзні” бюдже-ти, тобто бюджет, складений на досить тривалий період (рік), коригується в процесі виконання. Попередній квартальний бю-джет, подібно до плану фінансової діяльності, ґрунтується на припущенні про те, що основним фактором, який впливає на витрати й доходи підприємства, є обсяг реалізації. Обсяг ре-алізації за кварталами ніколи не буває однаковим. Вважаємо, що бюджет може бути складений у такий спосіб: перший квар-тал – 20%, другий – 40%, третій – 25%, четвертий – 15%. Дуже зручно це виконати в Excel так. Уводимо наступні дані:

в осередок С3: = 0,2*В3; в осередок D3: = 0,4*B3; в осере-док Е3: = 0,25*В3; в осередок F3: = 0,15*В3

Ці формули розподіляють загальну суму доходу з ре-алізації за кварталами з урахуванням відсоткових показників

Таблиця 8

 

137

Річний бюджет

 

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

по кожному кварталу за попередні роки. Так можна складати бюджети, наприклад, у грудні на 12 місяців (з січня по гру-день), у січні – на наступні місяці (з лютого поточного року по лютий наступного) і т.д. Це дає змогу точніше враховувати зміну умов, у яких працює підприємство.

Закупівлі матеріалів протягом кожного кварталу являють собою функцію загальної суми планових закупівель на рік й обсягу нетто-продаж по кварталах. Формула в осередку С6 (закупівлі матеріалів у першому кварталі) така:

= $В6*С$3/$В$3.

Ця формула показує обсяг прогнозованих закупівель ма-теріалів на рік (осередок В6), розподілений пропорційно щок-вартальному відсотковому показнику нетто-продажів (осере-док С3) в обсязі річних нетто-продаж (осередок В3). Викори-стовуючи у формулі змішані посилання, копіювання й вставку з осередку С6 в осередки D6:F6, можна перетворити відповідним чином посилання на квартальні нетто-продажі осередку С3 до осередків D3:F3.

Товари, готові до продаж, – це товарно-матеріальні запаси на початок кварталу плюс закупівлі, здійснені протягом дано-го кварталу.

Прогнозовані товарно-матеріальні запаси на кінець квар-талу ґрунтуються на сумі матеріалів, готових до продаж, за ви-нятком суми виторгу. Виторг також є функцією нетто-продаж. Наприклад, формула для визначення кількості товарів, гото-вих до продаж, подана в осередку С9, має вигляд:

= $В9*3$3/$В$3.

Потім планується обсяг товарно-матеріальних запасів на кінець кварталу, що обчислюється за формулою

= С7–С9

Сума валового прибутку розраховується шляхом вирахуван-ня суми виторгу із суми нетто-продаж. Наприклад, запланований валовий прибуток у першому кварталі одержуємо за формулою:

= С3–С9.

Щоквартальні витрати попередньо оцінюються шляхом розподілу річних витрат пропорційно відсотковим показни-кам поквартальних нетто-продаж від загальної суми нетто-продаж, попередньо розрахованих за формулою:

= $В12*С$3/$В$3.

Таким чином, поквартальний операційний бюджет на 2005 р. одержуємо в агрегованому і зручному для користуван-ня вигляді.

Існують такі важливі етапи розроблення бюджетів торго-вельного підприємства:

•          повідомлення основних напрямів розвитку підприємства особам, відповідальним за розроблення бюджетів (крім планового відділу, у розробленні бюджетів повинні брати участь керівники відповідних підрозділів, а також інші економічні служби підприємства);

•          розроблення першого варіанта бюджетів;

•          координація й аналіз першого варіанта бюджетів, вне-сення корективів;

•          затвердження бюджетів керівництвом підприємства;

•          наступний аналіз і коригування бюджетів відповідно до зміни умов.

Бюджети в широкому змісті поділяються на два основні види: поточні (операційні) бюджети, що відбивають поточну (виробничу) діяльність підприємства, і фінансовий план, що являє собою прогноз фінансової звітності.

Поточний (операційний) бюджет містить у собі:

•          бюджет реалізації;

•          бюджет перехідних запасів (табл. 9);

•          бюджет потреб у матеріалах (табл. 10);

•          бюджет прямих витрат на оплату праці;

•          бюджет загальних виробничих витрат;

•          бюджет комерційних витрат;

•          бюджет загальногосподарських витрат;

•          бюджет прибутків і збитків.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Фінансовий план передбачає:

•          план грошових потоків;

•          прогнозний баланс;

•          план капіталовкладень.